ตารางอัตราภาษีเงินได้บุคลธรรมดา พ.ศ.2563

เงินได้สุทธิต่อปี อัตราภาษีเงินได้
0-150,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษี
150,001-300,000 บาท 5%
300,001-500,000 บาท 10%
500,001-750,000 บาท 15%
750,001-1,000,000 บาท 20%
1,000,000-2,000,000 บาท 25%
2,000,001-5,000,000 บาท 30%
5,000,000 บาทขึ้นไป 35%

สูตรการคำนวณภาษีง่ายๆ คิดได้จาก

เงินได้ – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน = เงินได้สุทธิ
จากนั้น
เงินได้สุทธิ x อัตราภาษี* = เงินภาษีที่ต้องจ่าย


* ดูอัตราภาษีได้จากตารางข้างต้น อย่าลืมคำนวณภาษีแบบเป็น ขั้นบันได
** คำนวนภาษีเป็นเรื่องง่ายใช้ เครื่องมือคำนวณภาษี โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรียนรู้เรื่องภาษีกันเลย ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

Save File