ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย :
เปย์ง่ายๆ 1 ใน 6 ร้านค้าดัง สาขา TrueDigital Park ครั้งแรกด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท รับเงินคืน 20 บาท

ระยะเวลากิจกรรม :
16 กันยายน 2562 – 31 ธันวาคม 2562

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
ลูกค้าทำการชำระค่าสินค้าและบริการเป็นครั้งแรก ที่ร้าน Diary Queen, McDonald’s, Swensen’s , Boots, True coffee , หรือ Jinlong ร้านใดร้านหนึ่ง ใน TrueDigital Park ภายในระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย ตั้งแต่ 30 บาทขึ้นไปด้วย TrueMoney Wallet รับเงินคืนทันที 20 บาท

รายละเอียดและเงื่อนไข
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “เปย์ง่ายๆ 1 ใน 6 ร้านค้าดัง สาขา TrueDigital Park ครั้งแรกด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท รับเงินคืน 20 บาท ” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด (“บริษัท”)
3. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วนภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
4. ร้านค้าที่ร่วมรายการได้แก่ ร้าน Diary Queen, McDonald’s, Swensen’s , Boots, True coffee , หรือ Jinlong ใน TrueDigital Park เท่านั้น
5. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล โดยเติมเงินเข้าแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลทันที นับตั้งแต่วันที่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลได้ทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
6. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิเฉพาะผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “เปย์ง่ายๆ 1 ใน 6 ร้านค้าดัง สาขา TrueDigital Park ครั้งแรกด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท รับเงินคืน 20 บาท” เท่านั้น
7. บริษัทจำกัดสิทธิการผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประชาชนที่ใช้สมัครแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
8. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ และไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นได้
9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเลี่ยนแปลงรายละเอียดสิทธิพิเศษ และเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับการรับรางวัล หรือการรับสิทธิ์ประโยชน์ใดๆ จากการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายตามที่บริษัทเห็นสมควร หากตรวจพบว่ามีการทุจริตในการร่วมรายการส่งเสริมการขาย ไม่ว่าโดยวิธีใด หรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือ ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ถูกต้อง หรือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ให้ความร่วมมือ หรือ ดำเนินการใดๆตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ ขัดคำสั่ง คำชี้แจงใดๆของบริษัท รวมถึงผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจจะเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดใดๆ ตามกฎหมาย
11. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
12. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240