ครั้งที่ 1

ภาพจากกรมการปกครองเป็นผู้จับรางวัล รอบที่ 1
ภาพจากกรมการปกครองเป็นผู้จับรางวัล รอบที่ 1