โอนเงินข้ามประเทศ

จำนวนเงิน (บาท)
ค่าธรรมเนียม (บาท)
 • 1,000 - 5,000
 • 5,001 - 10,000
 • 10,001 - 15,000
 • 15,001 - 20,000
 • 20,001 - 25,000
 • 25,001 - 30,000
 • 50
 • 100
 • 150
 • 200
 • 250
 • 300
* โอนเงินเข้าประเทศพม่าโดยไม่มีค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2562 โดยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกําหนดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
ไปที่สาขาทรูมันนี่ทรานสเฟอร์ที่ใกล้ที่สุด
กรอกแบบฟอร์มการขอใช้แอปพลิเคชัน
ยื่นแบบฟอร์มพร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
รอรับรหัสผู้ใช้ที่จะส่งทางเอสเอ็มเอส (ภายในวันทำการถัดไป)
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทรูมันนี่ทรานสเฟอร์จากกูเกิลเพลย์สโตร์
เปิดใช้งานรหัสผู้ใช้ (90000XXXXX) ของท่าน
และกรอกรหัสผ่านตั้งต้น "0000"