အျခားေသာ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား

Trust

ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရျခင္း

Send now Receive now

ခ်က္ခ်င္းလႊဲ ၊ ခ်က္ခ်င္းထုတ္

Over 400 cash out locations close to your home

သင့္အိမ္နဲ႔ နီးတဲ့ေငြထုတ္ဆိုင္ခြဲေပါင္း ၄၀၀ေက်ာ္

Low price

ေငြလႊဲခ သက္သာ

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားတည္ရွိရာေနရာ

ႏုိင္ငံ
ျမိဳ႕

အေမးမ်ားေသာေမးခြန္းမ်ား

TrueMoney Transfer ဆုိသည္မွာႏုိင္ငံတကာသုိ႔ေငြလႊဲ၀န္ေဆာင္မွဳေပးေနေသာ TrueMoneyကုမၸဏီၾကီး၁ခုျဖစ္ပါသည္။ယခုတြင္ထုိင္းမွျမန္မာ၊ထုိင္းမွကမ္ေဘာဒီးယားႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ခ်က္ခ်င္းလႊဲ၊ခ်က္ခ်င္းထုတ္စနစ္ျဖင့္မိမိႏွင့္နီးစပ္ရာကုိယ္စားလွယ္တြင္ထုတ္ယူႏုိင္ရန္၀န္ေဆာင္မွဳေပးေနပါသည္။
ေငြထုတ္ရန္မိမိႏွင့္နီးစပ္ရာထရူးမန္းနီးကုိယ္စားလွယ္ရွိရာသုိ႔မွတ္ပုံတင္၊ PASSCODE နံပါတ္၊ ဖုန္းနံပါတ္ျဖင့္ေငြထုတ္ယူရန္သြားပါ ေငြကုိေငြလက္ခံရရွိေၾကာင္းေျပစာႏွင့္တကြလက္ခံယူပါ။
က်ြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ TrueMoney ၀န္ေဆာင္မွဳဟာ အြန္လုိင္းေငြေပးေခ်မွဳစနစ္ကုိ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ေလာက္ကစျပီးေတာ့အာရွႏုိင္ငံ ၆ ႏုိင္ငံသုိ႔စတင္၀န္ေဆာင္မွဳေပးေနေသာကုမၸဏီၾကီး ၁ခုျဖစ္ပါသည္။ က်ြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕၀န္ေဆာင္မွဳတုိင္းကုိ အဆင့္ျမင့္လုံျခဳံေရးစနစ္ျဖစ္ေသာ ၁ခါသုံး password (OTP) စနစ္ကုိအသုံးျပဳေသာစနစ္ျဖစ္ပါသည္။ ေငြလႊဲသူသင္ ၁ဦးတည္းသာသိမည့္ PASSCODE ပါသည့္ SMS သင့္ဖုန္းနံပါတ္ထဲသုိ႔ ေမ့ေဆ့ခ်္၀င္လာပါလိမ့္မည္။ ေငြထုတ္မည့္သူကုိ PASSCODEျဖင့္နီးစပ္ရာကုိယ္စားလွယ္ရွိရာသုိ႔မွတ္ပုံတင္ႏွင့္တကြေငြထုတ္ယူရန္အေၾကာင္းၾကားပါ။ေငြထုတ္ရန္ထရူးမန္းနီးကုိယ္စားလွယ္ရွိရာသုိ႔မွတ္ပုံတင္၊ PASSCODEနံပါတ္၊ဖုန္းနံပါတ္ျဖင့္ေငြထုတ္ယူရန္သြားပါေငြကုိေငြလက္ခံရရွိေၾကာင္းေျပစာႏွင့္တကြလက္ခံယူပါ။
က်ြန္ေတာ္တု႔ိ TrueMoney ၀န္ေဆာင္မွဳစနစ္ဟာအလြန္အသုံးျပဳရလြယ္ကူေသာ အင္တာနက္ ၀န္ေဆာင္မွဳ ၁ခုျဖစ္ပါသည္။ အာရွႏို္င္ငံမ်ားသုိ႔အလြယ္တကူေငြလႊဲႏုိင္သကဲ့သို႔၊ ဖုန္းေငြျဖည့္ျခင္းမ်ား ႏွင့္ ဘီလ္္ေပးေခ်ျခင္းမ်ား စသည့္၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကုိ စကၠန္႔အနည္းအတြင္းျပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာျဖစ္ျပီး ၀န္ေဆာင္ခ ၁ခုစီတုိင္းအတြက္လည္းေကာ္မရွင္အက်ဳိးခံစားခြင့္ရရွိမွာျဖစ္ပါသည္။
TrueMoney transfer ဟာဘန္အေကာင့္ရွိစရာမလုိပဲမိမိႏွင့္နီးစပ္ရာထရူးမန္းနီးကုိယ္စားလွယ္မ်ားဆီတုိ႔သြားျပီးေတာ့ေငြလႊဲ၊ ေငြထုတ္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါသည္။ထရူးမန္းနီးကုိယ္စားလွယ္ဆုိင္သုိ႔သြားျပီး ေငြလႊဲေလၽွာက္လႊာပုံစံကုိျဖည့္ပါ(ပထမဆုံးတစ္ခါတည္းသာျဖည့္ရပါမည္)မိမိရဲ႕ပတ္စ္ပုိ႔(သုိ႔)အျခားမွတ္ပုံတင္ကတ္ႏွင့္ေလၽွာက္လႊဲပုံစံကုိလႊဲမည့္ေငြႏွင့္တကြကုိယ္စားလွယ္ကုိေပးပါ ေငြလႊဲျပီးေျပစာကုိလက္ခံရယူပါ။ သင္ဧ။္ဖုန္းနံပါတ္ထဲသုိ႔ PASSCODE ပါသည့္SMSေမ့ေဆ့ခ်္၀င္လာပါလိမ့္မည္။ေငြထုတ္မည့္သူကုိPASSCODEျဖင့္နီးစပ္ရာကုိယ္စားလွယ္ရွိရာသုိ႔မွတ္ပုံတင္ႏွင့္တကြေငြထုတ္ယူရန္အေၾကာင္းၾကားပါ။
ေငြလႊဲခအနည္းဆုံးထုိင္းဘတ္ ၅၀ မွစတင္ျပီး၊ ေငြလဲႏွဳန္းအေကာင္းဆုံးျဖင့္၀န္ေဆာင္မွဳေပးျခင္း