သတင္းႏွင့္လွဳပ္ရွားမွဳမ်ား

လက္ရွိ ထ႐ူးမန္းနီးထရန္စဖား မိုလ္ဘိုင္းလ္ အပလီေကး႐ွင္း သံုးစြဲေနသူမ်ားမွာ ေငြလႊဲ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔အထိ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ျပီး မိုလ္ဘိုင္း အပလီေကးရွင္း အေကာင့္မ်ားအား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧျပီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ ပိတ္သိမ္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။
read more
25 / 02 / 2019
TrueMoney Co.,Ltd. (ကုမၸဏီ) သည္ မိုဘိုင္းလ္အပလီေကးရွင္းအသံုးၿပဳသူမ်ားသို႔ အသိေပးလိုသည္မွာ ထ႐ူးမန္းနီးထရန္စဖား မိုလ္ဘိုင္းအပလီေကး႐ွင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာသို႔ေငြလႊဲဝန္ေဆာင္ျခင္းကို မတ္လ ၁ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။
read more
29 / 01 / 2019