รายการส่งเสริมการขาย
21 วัน สแกนกันสนั่นเมือง

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยแบ่งเป็น 4 ช่วงดังนี้
• ช่วงที่ 1: 16 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563
• ช่วงที่ 2: 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563
• ช่วงที่ 3: 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563
• ช่วงที่ 4: 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
ผู้ใช้ทรูมันนี่ วอลเล็ทที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์เครือข่ายทรูมูฟ เอช (TrueMove H) ชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ณ ร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติและมีสัญลักษณ์ True Point & Pay ตั้งแต่ 30 บาท ขึ้นไป ด้วยแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท ครบตามวันที่กำหนด ภายในช่วงระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย

ของรางวัล
ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล จะได้รับ 20 หรือ 50 หรือ 100 ทรูพอยท์ เมื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ทที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์เครือข่ายทรูมูฟ เอช (TrueMove H) ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการที่ได้รับการอนุมัติและมีสัญลักษณ์ True Point & Pay ตั้งแต่ 30 บาท ขึ้นไป ตามจำนวนวันที่กำหนดในช่วงของรายการส่งเสริมการขายดังนี้
• ใช้ครบ 7 วัน ได้รับ 20 ทรูพอยท์ หรือ
• ใช้ครบ 14 วัน ได้รับ 50 ทรูพอยท์ หรือ
• ใช้ครบ 21 วัน ได้รับ 100 ทรูพอยท์

รายละเอียดและเงื่อนไขในการรับรางวัล
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้ทรูมันนี่ วอลเล็ทได้ทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย จะต้องยอมรับ ตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้

1. รายการส่งเสริมการขายนี้เป็นของบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (“ทรูยู”) เรียกต่อจากนี้ว่า “บริษัท”
2. ผู้ใช้ทรูมันนี่ วอลเล็ท ชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ณ ร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติและมีสัญลักษณ์ True Point & Pay ตั้งแต่ 30 บาท ขึ้นไป ด้วยแอปพลิเคชันทรูมันนี่วอลเล็ท ตามจำนวนวันที่กำหนดในช่วงของรายการส่งเสริมการขายดังนี้
• ใช้ครบ 7 วัน ได้รับ 20 ทรูพอยท์ หรือ
• ใช้ครบ 14 วัน ได้รับ 50 ทรูพอยท์ หรือ
• ใช้ครบ 21 วัน ได้รับ 100 ทรูพอยท์
3. จำกัดจำนวนการได้รับทรูพอยท์ 1 ครั้งต่อ 1 เดือนต่อ 1 หมายเลขบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์เครือข่าย ทรูมูฟ เอช (TrueMove H) เท่านั้น
4. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสามารถเข้าร่วมและได้รับทรูพอยท์ในทุกช่วงของระยะเวลาส่งเสริมการขาย
5. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่มีหมายเลขประจำตัวบัตรประชาชนเดียวกับหมายเลขบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนเป็นร้านค้าที่ร่วมรายการที่มีสัญลักษณ์ True Point & Pay จะไม่นับว่าเป็นการใช้ชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ
6. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลโดยเพิ่มทรูพอยท์เข้าของผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลภายใน 15 วันหลังจากสิ้นสุดเดือนนั้น เว้นแต่จะเกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุสุดวิสัย
7. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
8. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
9. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ยกเลิกการให้ของรางวัล นำของรางวัลกลับคืน และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย
10. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
11. กรณีที่ซื้อสินค้าและ/หรือบริการ และภายหลังทำการยกเลิกการซื้อสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าว (Void/ Refund/ Cancel) บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้และ/หรือรายการส่งเสริมอื่นใดของบริษัท กับผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมที่มีการกระทำดังกล่าว รวมทั้งยกเลิกการให้รางวัล หรือเรียกรางวัลคืนจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีการกระทำดังกล่าวได้
12. สิทธิ์ในการรับทรูพอยท์จากรายการส่งเสริมการขายนี้ ต้องได้มาจากการชำระด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ทในร้านค้าที่ร่วมรายการ เพื่อรับสินค้าและ/หรือบริการของร้านค้าดังกล่าวจริงเท่านั้น หากบริษัทตรวจพบพฤติกรรมใดๆ ที่แสดง หรือส่อว่ารายการที่ทำให้ได้รับทรูพอยท์ไม่ได้มาจากการซื้อสินค้าและ/หรือบริการของร้านค้าที่ร่วมรายการจริง บริษัทมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกทรูพอยท์และเรียกคืนของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
13. กรณีที่บริษัทตรวจพบว่าผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายมีพฤติกรรมหรือการกระทำใดๆ ที่แสดง หรือส่อเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตไม่ว่าทางใดหรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะยกเลิก และเรียกคืนของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
14. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center โทร. 1240