รายการส่งเสริมการขาย
ม่วนเต็มที่! มา 4 จ่าย 3

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
ขั้นตอนที่ 1 เปิดหน้าแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท

ขั้นตอนที่ 2 สแกนจ่ายค่าบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตหมอลำ คณะระเบียบวาทะศิลป์ในราคาบัตรสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น เป็นจำนวน 3 ใบ เฉพาะสถานที่จัดคอนเสิร์ตที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 3 แสดงหน้าจอโอนเงินค่าบัตรเข้าชม ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท สำเร็จ เพื่อขอรับบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตหมอลำ คณะระเบียบวาทะศิลป์ ฟรี จำนวน 1 ใบ

รางวัล
บัตรเข้าชมคอนเสิร์ตหมอลำ คณะระเบียบวาทะศิลป์ ฟรีจำนวน 1 ใบต่อ 1 รายการชำระเงิน
จำกัดสิทธิ์บัตรเข้าชมฟรี 100 สิทธิ์แรกต่อ 1 รอบการแสดง

วันที่แสดงสถานที่จัดคอนเสิร์ต ที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
29 มีนาคม 2563รอการยืนยัน
30 มีนาคม 2563รอการยืนยัน
31 มีนาคม 2563รอการยืนยัน


รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ม่วนเต็มที่! มา 4 จ่าย 3” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัลคือผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายและรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
3. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิเฉพาะลูกค้าที่มีบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท และได้ทำการยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะมีสิทธิได้รับรางวัล เมื่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ทำการซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตหมอลำ คณะระเบียบวาทะศิลป์ ด้วยการสแกนจ่ายผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท จำนวน 3 ใบในการชำระหนึ่งครั้ง สามารถรับรางวัลได้ทันที(“วิธีการ”) โดยรางวัลเป็นไปตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
– บัตรเข้าชมคอนเสิร์ตหมอลำคณะระเบียบวาทะศิลป์ฟรี 1 ใบต่อการซื้อบัตรราคาสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น จำนวน 3 ใบ สามารถใช้รางวัลได้ภายในวันที่รอบการแสดงระบุไว้บนหน้าบัตรคอนเสิร์ตเท่านั้น
– จำกัดบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตหมอลำ คณะระเบียบวาทะศิลป์ ฟรี จำนวน 100 ใบต่อ 1 รอบการแสดง
5. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล สามารถรับรางวัลทันทีนับตั้งแต่การทำรายการเสร็จสมบูรณ์ เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าเกิดความผิดพลาดในการให้รางวัล บริษัทมีสิทธิดำเนินการยกเลิกการให้รางวัล และ/หรือการเรียกรางวัลคืนได้โดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบแต่อย่างใด
6. นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบดีว่าในกรณีที่มีการกำหนดระยะเวลาการใช้รางวัล หากไม่ใช้รางวัล หรือใช้รางวัลไม่หมด ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัล ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ นอกจากนี้ รางวัลที่ไม่ได้ใช้ หรือใช้ไม่หมด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ทั้งสิ้น
7. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
8. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
9. รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
10. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1240