กด “สมัครสมาชิก” กรอกเบอร์มือถือ ที่คุณต้องการสมัคร และกด “รับรหัส OTP เพื่อยืนยัน”

ยืนยันรหัส OTP
ที่ได้จาก SMS

กรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อสมัครสมาชิกและ กดยืนยันการสมัครสมาชิก

ลงทะเบียนสำเร็จ และ
เริ่มใช้งานทรูมันนี่ วอลเล็ท

กด “สมัครสมาชิก” กรอกเบอร์มือถือ ที่คุณต้องการสมัคร และกด “รับรหัส OTP เพื่อยืนยัน”
ยืนยันรหัส OTP ที่ได้จาก SMS
กรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อสมัครสมาชิกและ กดยืนยันการสมัครสมาชิก
ลงทะเบียนสำเร็จ และ เริ่มใช้งานทรูมันนี่ วอลเล็ท

รายการส่งเสริมการขาย “เปิดซิมใหม่ ซื้อแพ็คเสริม รับเงินคืน 100%”

1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการที่เปิดใช้บริการเลขหมายใหม่ ทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงิน ในนามบุคคลธรรมดา กับ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด หรือ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (รวมเรียกว่า“บริษัท”) ในระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจาก บริษัท
2. เมื่อผู้ใช้บริการที่เปิดใช้บริการเลขหมายทรูมูฟ เอชใหม่แบบเติมเงิน ได้แก่ ซิมโซเชียล 4G+, ซิมสบาย, ซิม Super Fun, ซิมเน็ต 4G+, ซิมมิงกะลาบา, ซิมซัวสะเดย, ซิมซูเปอร์ฟรีเน็ต, และซิมยกก๊วน โทรฟรีทั้งตำบล แล้วซื้อแพ็กเกจเสริม ทรูมูฟเอช จากช่องทางจำหน่ายทั่วไป จากนั้นดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน True ID และ ทรูมันนีวอลเล็ท พร้อมสมัครใช้บริการแอปพลิเคชันดังกล่าว ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เปิดใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิดังนี้

2.1 รับเงินคืนเต็มจำนวน ที่แอปพลิเคชัน ทรูมันนี่วอลเล็ท เท่าราคาค่าแพ็กเกจเสริมที่ซื้อ (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2.1.1 สามารถรับเงินคืนเข้าบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ท ของผู้ใช้บริการ สะสมได้สูงสุดถึง 100 บาท ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชนไทย โดยมีเงื่อนไขว่าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ผู้ใช้บริการได้รับเงินคืนเข้าบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ทจากบริษัท หากผู้ใช้บริการไม่มีการทำรายการชำระเงิน เติมเงิน หรือโอนเงินผ่านบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ท ของผู้ใช้บริการ บริษัทสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้เงินคืน และ/หรือเรียกคืนเงินคืนดังกล่าว
2.1.2 การซื้อแพ็กเกจเสริมทรูมูฟ เอช เพื่อรับสิทธิเงินคืนดังกล่าว จะต้องซื้อภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่เปิดใช้บริการเลขหมายทรูมูฟ เอช
2.1.3 เลขหมายที่จะรับสิทธิเงินคืน จะต้องเป็นเลขหมายที่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ที่ทรูมันนี่วอลเล็ท

2.2 รับสิทธิใช้บริการแพ็กเกจพรีเมียม เอชดี จากแอปพลิเคชัน True ID จำนวน 2 เดือน โดยระบบจะนับอายุสิทธิต่อจากอายุของแพ็กเกจเดิมที่ผู้ใช้บริการมีอยู่ (ถ้ามี) ตรวจสอบรายละเอียดแพ็กเกจพรีเมียม เอชดี ได้ที่ http://home.trueid.net
2.3 รับสิทธิส่วนลด ค่าเครื่องโทรศัพท์ อุปกรณ์เสริม (เฉพาะรุ่นที่กำหนด) ส่วนลดค่าสินค้าและบริการจากร้านค้า ร้านอาหาร จากทรูยู มูลค่ารวมสูงสุด 3,000 บาท โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้สิทธิได้ภายในระยะเวลา ที่กำหนดเท่านั้น ตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขการใช้สิทธิเพิ่มเติมได้ที่ แอปพลิเคชัน TrueYou หรือ http://www.trueyou.co.th

3. สิทธิใด ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
4. หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัท มีสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที

4.1 กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญาให้ถือเป็นการฝ่าฝืน ข้อห้ามในสัญญา
“วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” :ผู้ใช้บริการจะต้อง

(ก.) ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริต ตามวิธีการใช้ บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการ ไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
(ข.) ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการอันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือเชื่อได้ว่า จะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัทฯหรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่าย หรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ

4.2 กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้ หรือรับข้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการ หรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย

5. บริษัท มีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระ ในการดำเนินการของบริษัท เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น
6. บริษัท มีสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านช่องทางที่ บริษัทพิจารณาเห็นสมควร
7. รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
8. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ บริษัทกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการที่ www.truemove-h.com, โทร 1242 หรือสอบถามพนักงานขาย


รายการส่งเสริมการขาย “ซื้อแพ็กเกจเสริมแบบ 1 วัน และแบบไม่เกิน 7 วัน รับเงินคืนสูงสุด 50%”

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายและรางวัล
1. ซื้อแพ็กเกจเสริม ทรูมูฟเอช แบบ 1 วัน หรือแบบไม่เกิน 7 วัน ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

– ช่องทางจำหน่ายทั่วไป* รับเงินคืนเข้าแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท 20% ของราคาแพ็กเกจเสริม (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และรับเงินคืนเพิ่มอีก 30% เมื่อชำระด้วย บัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท
– ช่องทางแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท รับเงินคืนเข้าแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท 50% ของราคาแพ็กเกจเสริม (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลต้องสมัครใช้บริการทรูมันนี่วอลเล็ท ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ซื้อแพ็กเกจเสริม เพื่อรับเงินคืน
3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลต้องมีการทำรายการชำระเงิน เติมเงิน หรือโอนเงินผ่านบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ท ของบริษัท ทรูมันนี่ จำกัด ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลได้รับเงินคืนเข้าบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ท

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียดเงื่อนไข
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ซื้อแพ็กเกจเสริมแบบ 1 วัน และแบบไม่เกิน 7 วัน รับเงินคืนสูงสุด 50%” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด, บริษัท เรียล มูฟ จำกัด และบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้หากไม่กล่าวถึงบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นการเฉพาะให้เรียกรวมกันว่า “บริษัท”)
3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
4. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงินของบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในนามบุคคลธรรมดาที่มีสถานะการเปิดใช้งานเลขหมายเป็นระยะเวลา 30 วันขึ้นไป
5. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลตกลงว่า หากผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ดำเนินการตามวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายและรางวัลข้างต้น ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลรับทราบ และยอมรับว่า บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด มีสิทธิยกเลิกการให้เงินคืน และ/หรือการเรียกเงินที่ได้โอนให้คืน
6. เลขหมายโทรศัพท์ที่จะได้รับรางวัลต้องเป็นเลขหมายโทรศัพท์เดียวกันกับที่สมัครแพ็กเกจเสริมและสมัครใช้บริการ ทรูมันนี่ วอลเล็ท
7. สำหรับกรณีซื้อแพ็กเกจเสริม ทรูมูฟเอช แบบ 1 วัน หรือแบบไม่เกิน 7 วัน ด้วยบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท บริษัทจำกัดสิทธิในการให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 5 (ห้า) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้สมัครทรูมันนี่ วอลเล็ท
8. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลโดยเติมเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทของผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลภายใน 1 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลซื้อแพ็กเกจข้างต้น และสมัครใช้บริการทรูมันนี่ วอลเล็ท
9. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับทราบว่าการให้บริการแพ็กเกจเสริม ทั้งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ต เป็นการให้บริการโดยบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัททรู มันนี่ จำกัด แต่อย่างใด โดยบริษัททรู มันนี่ จำกัด เป็นเพียงผู้ให้บริการบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ทเท่านั้น
10. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
11. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
12. หากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทมีสิทธิในการยกเลิกการให้ของรางวัลและบริการแพ็กเกจเสริม รวมถึงยกเลิกการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ทันที

12.1 ไม่ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริต ตามวิธีการใช้ บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการ ไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
12.2 ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการอันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือเชื่อได้ว่า จะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัทฯหรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่าย หรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ
12.3 กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้ หรือรับข้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการ หรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย

13. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
14. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

14.1 สอบถามเกี่ยวกับบริการแพ็กเกจเสริม www.truemove-h.com, โทร 1242 หรือสอบถามพนักงานขาย
14.2 สอบถามเกี่ยวกับบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท โทร 1240