ข้อกำหนดและเงื่อนไข

แคมเปญ “วงล้อลุ้นล้าน” เพียงสมัครแพ็กเกจเสริมที่กำหนด

1. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลและร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • 1.1 เป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด และของบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (รวมเรียกว่า “บริษัท”) ในระบบเติมเงิน และรายเดือน
 • 1.2 สมัคร/ซื้อ แพ็กเกจเสริมที่กำหนด แพ็กเกจใดแพ็กเกจหนึ่งตามที่ระบุ ผ่านช่องทาง truemoveh.com ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 23.59 น. หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

2. วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

 • 2.1 ซื้อแพ็กเกจอินเตอร์เน็ต ทรูมูฟ เอช แพ็กเกจใดก็ได้ผ่าน http://topping.truemoveh.com
 • 2.2 ดำเนินการชำระเงินเพื่อรับสิทธิในการเล่มเกมวงล้อลุ้นล้าน
 • 2.3 คลิก Banner เพื่อเล่นเกม และกด “หมุน” เพื่อลุ้นรับรางวัล โดยผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายต้องทำการเล่นเกมทันที

3. ของรางวัล : ผู้มีสิทธิได้รับรางวัล จะต้องมีคุณสมบัติและทำตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 1 และ 2 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะมีสิทธิได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
รางวัลที่ 1 ทองคำแท่ง 5 บาท (ราคา ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560 โดยราคานี้ผันแปรตามราคา ณ วันที่รับรางวัล) จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 100,250 บาท
รางวัลที่ 2 ทองคำแท่ง 2 บาท มูลค่า 40,100 บาท (ราคา ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560 โดยราคานี้ผันแปรตามราคา ณ วันที่รับรางวัล) จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่า 80,200 บาท
รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำ 1 บาท มูลค่า 20,550 บาท (ราคา ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560 โดยราคานี้ผันแปรตามราคา ณ วันที่รับรางวัล) จำนวน 21 รางวัล รวมมูลค่า 421,550 บาท
รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำ 2 สลึง มูลค่า 10,275 บาท (ราคา ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560 โดยราคานี้ผันแปรตามราคา ณ วันที่รับรางวัล) จำนวน 8 รางวัล รวมมูลค่า 82,200 บาท
รางวัลที่ 5 สร้อยคอทองคำ 1 สลึง มูลค่า 5,137.5 บาท (ราคา ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560 โดยราคานี้ผันแปรตามราคา ณ วันที่รับรางวัล) จำนวน 51 รางวัล รวมมูลค่า 262,012.5 บาท
รางวัลที่ 6  บัตรเติมเงิน True Money มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 290 รางวัล รวมมูลค่า 290,000 บาท
รางวัลที่ 7 บัตรกำนัล MK มูลค่า 100 บาท จำนวน 600 รางวัล รวมมูลค่า 60,000 บาท

4. เงื่อนไขการรับรางวัล: บริษัทจะทำการแจ้งรางวัลที่ลูกค้าได้รับทันทีหลังจากเล่นเกมหมุนวงล้อสำเร็จ ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องทำตามเงื่อนไขที่ระบุไว้เท่านั้น โดยจะต้องสมัครแพ็กเกจเสริมแพ็กเกจใดก็ได้ ผ่าน http://topping.truemoveh.com อีกครั้ง และ นำหลักฐานการสมัครแพ็กเกจเสริมมาแสดง ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หากผู้โชคดีขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด หรือขอสละสิทธิไม่ขอรับของรางวัล หรือไม่ยอมรับเงื่อนไขตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือไม่ดำเนินการอื่นใดภายใต้การพิจารณาตามความเหมาะสมของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิในการมอบของรางวัล ให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยจะขอดำเนินการใดๆตามวิธีการที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร

5. ผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

 • 5.1 ยืนยันข้อมูลโดยติดต่อกลับเจ้าหน้าที่ ภายใน 30 วันหลังจากวันประกาศผลรางวัล ระหว่างวันและเวลาทำการ(10.00-17.00 น.) ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้
  • 5.1.1 ชื่อ-นามสกุล
  • 5.1.2 หมายเลขโทรศัพท์ที่บริษัทสามารถติดต่อกลับได้
  • 5.1.3 เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอชที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม
 • 5.2 ผู้โชคดีจะต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง ณ เลขที่ 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครในวันที่ 26 เมษายน 2560 ตลอดจนแสดงบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)และสำเนาบัตรประชาชนที่มีการรับรองความถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 • 5.3 ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 และ ภาษีมูลค่าเพิ่มจากมูลค่าของรางวัลตามอัตราที่กฎหมายกำหนด กรณีผู้โชคดีไม่ชำระหรือชำระไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน       ผู้โชคดีตกลงให้ถือเป็นการแสดงเจตนาสละสิทธิไม่ขอรับรางวัลใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น และให้บริษัทดำเนินการใดๆตามวิธีการที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการให้สิทธิเฉพาะผู้โชคดีที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกับใบรายชื่อที่เจ้าหน้าที่มีอยู่เท่านั้น

6. เงื่อนไขทั่วไป

 • 6.1 ผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะมีสิทธิได้รับรางวัลต่อเมื่อบริการที่ใช้มีสถานะ Active และไม่มีหนี้ค้างชำระค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และ/หรือเงินใด ๆ ต่อบริษัท หรือบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทในเครือ ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่มีสิทธิได้รับรางวัลไปจนกว่าจะได้มีการดำเนินการตามกิจกรรมนี้ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
 • ​6.2 ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใด รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนสิทธิดังกล่าวให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
 • 6.3 หากมีกรณีพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่ยุติ และสิ้นสุด
 • 6.4 พนักงาน และครอบครัวของพนักงาน หรือตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้
 • 6.5 บริษัท ขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้
 • 6.6 บริษัท ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ในกิจกรรมนี้ได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางที่บริษัท พิจารณาเห็นสมควร
 • 6.7 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงให้บริษัท นำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆได้โดยไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ หรือเงินใด ๆ ทั้งสิ้น
 • 6.8 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 1242