รายการส่งเสริมการขาย
รับเงินคืน 50% จากราคาสินค้า (สูงสุดไม่เกิน 5 บาท) เมื่อซื้อสินค้าที่ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 7-Eleven สาขาซีพีทาวเวอร์ ชั้น 11 สำหรับลูกค้าที่ได้รับประชาสัมพันธ์แคมเปญนี้ ผ่านการแจ้งเตือนแบบ App Notification เท่านั้น

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 5-9 ส.ค. 2562

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท
2. ชำระค่าสินค้าด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 7-Eleven

รางวัลและเงื่อนไขการใช้รางวัล
รับเงินคืน 50% จากราคาสินค้า (สูงสุดไม่เกิน 5 บาท) เข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ททันทีหลังจากการชำระสินค้าสำเร็จ จำกัดสิทธิ์การรับเงินคืนสูงสุด 3 ครั้งต่อหนึ่งเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย:
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “รับเงินคืน 50% จากราคาสินค้า (สูงสุดไม่เกิน 5 บาท) เมื่อซื้อสินค้าที่ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 7-Eleven สาขาซีพีทาวเวอร์ ชั้น 11 สำหรับลูกค้าที่ได้รับประชาสัมพันธ์แคมเปญนี้ ผ่านการแจ้งเตือนแบบ App Notification เท่านั้น” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้

1. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“บริษัท”)
2. รายการส่งเสริมการขายนี้ครอบคลุมเฉพาะลูกค้าทรูมันนี่ วอลเล็ทที่มีสิทธิได้รับรางวัล ได้แก่ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วนภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องสมบูรณ์ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
3. จำกัดสิทธิ์การรับเงินคืน 3 ครั้งต่อหนึ่งเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
4. บริษัทฯ จะทำการจ่ายเงินคืนทันทีหลังจากการจ่ายเงิน เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท โดยบริษัทฯ จะทำการจ่ายเงินคืนให้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้เงินคืน และ/หรือการเรียกเงินที่บริษัทฯได้โอนให้คืนตามความเหมาะสม
5. สิทธิใดๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นของอื่นใดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
6. บริษัทฯ มีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น
7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240