รายการส่งเสริมการขาย
รับเงินคืน 100% สูงสุดไม่เกิน 15 บาท

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 31 ธ.ค. 2562

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
ลูกค้าทรูมันนี่ ที่สมัครใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 31 ธ.ค. 2562 เมื่อทำรายการจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าที่ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 7-eleven ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ทในครั้งแรก จะได้รับเงินคืน 100% สูงสุดไม่เกิน 15 บาท เข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ททันที 

รางวัลและเงื่อนไขการใช้รางวัล
รับเงินคืน 100% สูงสุดไม่เกิน 15 บาท เข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ททันที จำกัดสิทธิ์การรับเงินคืน 1 ครั้งต่อหนึ่งเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
1. ลูกค้าใหม่ ที่สมัครบัญชีทรูมันนี่ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 31 ธ.ค. 2562 รับเงินคืนเข้ากระเป๋าเงินทรูมันนี่ วอลเล็ท (บัญชีที่ทำรายการ) 100% สูงสุดไม่เกิน 15 บาท เมื่อทำรายการจ่ายเงินโดยบัญชีทรูมันนี่ที่ดังกล่าวที่ตู้ จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 7-eleven

2. จำกัดสิทธิ์การรับเงินคืน 1 ครั้งต่อหนึ่งเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย

3. บริษัทฯ จะทำการจ่ายเงินคืนทันทีหลังจากการจ่ายเงิน เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท โดยบริษัทฯ จะทำการจ่ายเงินคืนให้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้เงินคืน และ/หรือการเรียกเงินที่บริษัทฯได้โอนให้คืนตามความเหมาะสม

4. สิทธิใดๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นของอื่นใดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย

5. บริษัทฯ มีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น

6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240