รายการส่งเสริมการขาย
TrueMoney Special Day

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
วันที่ 3 ตุลาคม 2562

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
เมื่อซื้อสินค้าที่ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ BlueMart ทุกตู้ (ยกเว้นตู้ที่ตั้งบนสถานี BTS ) ไม่จำกัดราคาสินค้าขั้นต่ำ เพียงชำระผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท รับเงินคืนเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ท ทันที

รางวัล
ลูกค้าเก่า รับเงินคืน 50% สูงสุดไม่เกิน 10 บาท
ลูกค้าใหม่ รับเงินคืน 100% สูงสุดไม่เกิน 20 บาท
จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขทรูมันนี่ วอลเล็ท ต่อระยะเวลาส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ทรูมันนี่ สเปเชียล เดย์” ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ระยะเวลาหนึ่งวันเท่านั้น (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
3. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้ร่วมรายการส่งเสริมการขายคือ ผู้ใช้งานทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่ทำการยืนยันตัวตนสำเร็จ(ลูกค้าเก่า) และผู้ที่ทำการสมัครทรูมันนี่ วอลอลเล็ท พร้อมทำการยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ถึง 3 ตุลาคม 2562 (ลูกค้าใหม่) และต้องทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น
4. บริษัทจำกัดสิทธิ์ในการรับรางวัลเงินเงื่อนไข จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขทรูมันนี่ วอลเล็ท ต่อระยะเวลาส่งเสริมการขาย
5. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้ร่วมรายการส่งเสริมการขาย สามารถร่วมกิจกรรมส่งสริมการขายที่ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ BlueMart ที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น (ไม่รวมตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ BlueMart บน BTS ทุกสถานี)
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำการยืนยันตัวตนผ่านรายการ “ยืนยันตัวตน” บนแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท และได้ทำการยืนยันตัวตนดังกล่าวสำเร็จ ตามรายละเอียดที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น
7. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัลรวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
8. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลทันที เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท โดยบริษัทมีสิทธิ์ยกเลิกการให้เงินคืนและ/หรือการเรียกเงินที่บริษัทได้โอนให้คืน
9. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
10. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ยกเลิกการให้ของรางวัล นำของรางวัลกลับคืน และ/หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย หากบริษัทตรวจสอบพบว่าผู้ร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล มีการฉ้อฉล ทุจริต ดำเนินการอันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุอื่นใดที่ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่สามารถอ้างสิทธิ์ในการได้รับหรือใช้รางวัลดังกล่าวได้
11. รางวัลเงินคืนนี้ไม่สามารถแลก คืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1240