รายการส่งเสริมการขาย
ทรูมันนี่ วอลเล็ท มอบความคุ้มส่งท้ายปี

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. – 31 ธ.ค.62

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
จ่ายเงินด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท เพื่อซื้อสินค้าที่ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติต่อไปนี้ 7-11 , Farmee , Bearbox ,CP Ram และ True VM (Wegrab) จะได้รับเงินคืนทันที

รางวัล
ลูกค้าใหม่
รับเงินคืน 15 บาท จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลาแคมเปญ สำหรับลูกค้าใหม่ ที่สมัครในช่วง 25 พ.ย. – 31 ธ.ค.62

ลูกค้าปัจจุบัน
รับเงินคืน 5 บาท จำกัด 2 สิทธิ์ / 1 หมายเลขบัตรประชาชน / เดือน

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “คุ้มจัดเต็มส่งท้ายปี (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
 3. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้ทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่ผ่านการยืนยันตัวตน
 4. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะมีสิทธิได้รับรางวัล เมื่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทำการจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าที่ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 7-11 , Farmee , Bearbox ,CP Ram และ True VM (Wegrab) ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท (“วิธีการ”) โดยรางวัลเป็นไปตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ลูกค้าทรูมันนี่ ที่สมัครใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. – 31 ธ.ค.62 เมื่อทำรายการด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ทในครั้งแรก เพื่อจ่ายเงินซื้อสินค้าที่ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 7-11 , Farmee , Bearbox ,CP Ram และ True VM (Wegrab) ในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. – 31 ธ.ค.62 จะได้รับเงินคืน 100% สูงสุดไม่เกิน 15 บาท เข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ททันที สำหรับลูกค้าปัจจุบัน เมื่อทำรายการจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าที่ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 7-11 , Farmee , Bearbox ,CP Ram และ True VM (Wegrab) ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. – 31 ธ.ค.62 จะได้รับเงินคืน 5 บาท เข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ททันที
  สำหรับผู้ซื้อสินค้าที่ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เวนดิ้งพลัส ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะมีสิทธิได้รับรางวัล เมื่อเป็นลูกค้าสมัครใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธ.ค.62 และทำรายการด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ทในครั้งแรก เพื่อจ่ายเงินซื้อสินค้าที่ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เวนดิ้งพลัส ในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธ.ค.62 จะได้รับเงินคืน 100% สูงสุดไม่เกิน 15 บาท เข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ททันที สำหรับลูกค้าปัจจุบัน เมื่อทำรายการจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าที่ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เวนดิ้งพลัส ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธ.ค.62 จะได้รับเงินคืน 5 บาท เข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ททันที
 5. บริษัทจำกัดสิทธิในการรับรางวัล 1 (หนึ่ง) สิทธิ์ ต่อ 1 (หนึ่ง) บัญชีทรูมันนี่วอลเล็ท/หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลาแคมเปญ สำหรับลูกค้าใหม่ ที่สมัครในช่วง 25 พ.ย. – 31 ธ.ค.62 และ 2 สิทธิ์ ต่อ 1 (หนึ่ง) บัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท/ หมายเลขบัตรประชาชน ต่อเดือน (ปีปฏิทิน) สำหรับลูกค้าปัจจุบัน
 6. บริษัทฯ จะทำการจ่ายเงินคืนทันทีหลังจากการจ่ายเงิน เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท โดยบริษัทฯ จะทำการจ่ายเงินคืนให้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้เงินคืน และ/หรือการเรียกเงินที่บริษัทฯ ได้โอนให้คืนตามความเหมาะสม
 7. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
 8. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 10. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1240