รายการส่งเสริมการขาย
แคมเปญ กิน ดื่ม ตู้นี้ คุ้มกว่าใครๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2563 – 11 มกราคม 2563

เงื่อนไขอย่างย่อ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
1. ลูกค้าทำรายการซื้อสินค้าที่ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 7-Eleven และจ่ายเงินด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ซึ่งตั้งอยู่ภายใน 11 พื้นที่ที่กำหนด ในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. – 11 ม.ค. 2563 สูงสุด 3 ลำดับแรกของแต่ละพื้นที่ รวมผู้โชคดีทั้งสิ้น 33 ราย จะได้รับเงินจำนวน 711 บาท เข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายใน 3 วันทำการหลังประกาศผล
2. ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 13 ม.ค. 2563
3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขอย่างเต็ม
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “กิน ดื่ม ตู้นี้ คุ้มกว่าใครๆ” (รวมเรียกว่า “รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”)
2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
3. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้ทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่ผ่านการยืนยันตัวตน
4. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะมีสิทธิได้รับรางวัล เมื่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทำการจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าที่ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 7-Eleven ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยรางวัลเป็นไปตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 • 4.1 ลูกค้าที่ทำรายการซื้อสินค้าที่ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 7-Eleven และจ่ายเงินด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ซึ่งตั้งอยู่ภายใน 11 พื้นที่ที่กำหนด ในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. – 11 ม.ค. 2563 สูงสุด 3 ลำดับแรกของแต่ละพื้นที่ รวมผู้โชคดีทั้งสิ้น 33 ราย จะได้รับเงินจำนวน 711 บาท เข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท
 • 4.2 ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 7-Eleven ในพื้นที่ 11 พื้นที่ที่กำหนด มีดังต่อไปนี้
  • 1. สาทรเหนือ จำนวน 2 ตู้
  • 2. A LINK จำนวน 2 ตู้
  • 3. The Base สุขุมวิท 77 จำนวน 1 ตู้
  • 4. ตลาด CPF โชคชัย จำนวน 4 ตู้
  • 5. CP TOWER 3 จำนวน 1 ตู้
  • 6. ซอยคุณหญิงเลี่ยม จุด 2 จำนวน 3 ตู้
  • 7. อ่อนนุช 39 จำนวน 2 ตู้
  • 8. ศูนย์กระจายสินค้า DC 4 บางบัวทอง จำนวน 3 ตู้
  • 9. สีลม คอนแวนต์ จำนวน 1 ตู้
  • 10. อุดมสุข ซ.26 จำนวน 1 ตู้
  • 11. ICON SIAM จำนวน 1 ตู้

5. บริษัทฯ จะประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับเงินจำนวน 711 บาท ในวันที่ 13 ม.ค. 2563
6. บริษัทฯ จะทำการจ่ายเงินจำนวน 711 บาท เข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท หลังจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 3 วันทำการ เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท โดยบริษัทฯ จะทำการจ่ายเงินคืนให้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้เงินคืน และ/หรือการเรียกเงินที่บริษัทฯ ได้โอนให้คืนตามความเหมาะสม
7. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
9. สิทธิใด ๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของอื่นใด ได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นได้
10. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล
11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Call Center โทร.1240