YouTube ได้พยายามหักค่าบริการ ผ่าน WeCard
ของคุณไม่สำเร็จ แล้วจำนวนมากกว่า 10 ครั้ง

เพื่อป้องกันการถูกระงับการใช้งานบัตร WeCard
แนะนำให้ดำเนินการยกเลิกการผูกบัตร WeCard จากบริการ YouTube
ขั้นตอนการ ยกเลิก การผูกบัตร WeCard
1. เปิดแอป YouTube แล้วคลิกที่ชื่อบัญชี
2. คลิกที่ Paid memberships
3. คลิกเลือกบริการ YouTube ที่สมัครไว้
4. คลิก Deactivate เพื่อยกเลิกการผูกบัตร
5. คลิก Continue to cancel เพื่อยืนยันการยกเลิกผูกบัตร