ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการทรูมันนี่

1. ผู้ใช้บริการต้องทำการสมัครขอใช้บริการ ตามขั้นตอนและวิธีการของบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วน ผ่านทางช่องทางการให้บริการตามที่บริษัทกำหนดไว้
2. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติ และผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่มีอยู่ในขณะนี้ และ/ หรือที่จะมีประกาศกำหนดแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมต่อไปในภายหน้าที่บริษัทจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป
3. ในการสมัครขอใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องใช้บัตรประชาชนของตนเท่านั้นในการทำรายการเพื่อทำการสมัคร และผู้ใช้บริการจะต้องกำหนดรหัสผ่าน (Password) ของตนเอง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “รหัสผ่าน”) เพื่อใช้ในการทำรายการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการนี้ โดยผู้ใช้บริการสามารถทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านนี้ได้เองในภายหลัง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท
4. ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษารหัสผ่านนี้ไว้เป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการเท่านั้น ผู้ใช้บริการยอมรับว่า หากมีการทำรายการใดๆ โดยใช้รหัสผ่านของผู้ใช้บริการ ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวของผู้ใช้บริการเองทุกประการ โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำรายการใดๆ ภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการจากการใช้รหัสผ่านดังกล่าวนั้น
5. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้รหัสผ่านทำรายการใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้บริการยอมรับว่าไม่สามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการดังกล่าวได้ และผู้ใช้บริการต้องผูกพันตามรายการดังกล่าวทุกประการ
6. ผู้ใช้บริการสามารถใช้รหัสผ่านสำหรับการใช้บริการชำระเงินค่าสินค้า ค่าบริการ รวมทั้งการทำธุรกรรมต่างๆ ด้านการเงิน การธนาคาร และ/หรือการทำธุรกรรมใดๆ ที่บริษัทอาจจะขยายขอบเขตการให้บริการต่อไปในภายหน้า
7. ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ในการใช้บริการ หากมีการป้อนรหัสผ่านผิด 3 ครั้งติดต่อกัน จะถูกระงับการใช้บริการโดยอัตโนมัติทันที ผู้ใช้บริการจะสามารถใช้บริการนี้ต่อไปได้ก็ต่อเมื่อแจ้งความจำนงให้บริษัทดำเนินการตามวิธีอื่นใดที่บริษัทกำหนดเพื่อขอออกรหัสผ่านใหม่
8. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่าน หรือต้องการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการแจ้งให้บริษัททราบทันทีตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทกำหนด อย่างไรก็ตาม การดำเนินการต่างๆ ข้างต้นจะไม่มีผลกระทบต่อการทำธุรกรรมใดๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ก่อนการแจ้งให้บริษัททราบ
9. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ตามอัตราที่บริษัทกำหนดเรียกเก็บ ทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ โดยไม่จำต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัท ขอยกเว้นอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการดังกล่าว (ไม่รวมถึงค่าบริการที่ทำผ่านบัตรเครดิตเติมเข้าบัญชีทรูมันนี่ และค่าธรรมเนียมยกเลิกการใช้บริการ) ในระหว่างการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 กันยายน 2549
10. ผู้ใช้บริการรับทราบว่า การให้บริการต่างๆ นี้ บริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการในการอำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้า บริการ และ/หรือชำระค่าสินค้า/บริการ และทำธุรกรรมตามคำสั่งของผู้ใช้บริการ บริษัทจึงไม่จำต้องรับประกันคุณภาพของสินค้า และบริการดังกล่าว หากมีปัญหากับการใช้สินค้า/บริการ หรือความชำรุดบกพร่องของสินค้า/บริการ ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการติดต่อกับผู้ขาย หรือผู้ให้บริการของสินค้า/บริการนั้นๆ เอง
11. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการทำรายการชำระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการ สำหรับ
           11.1 ใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล
           11.2 ใบแจ้งหนี้โทรศัพท์พื้นฐานของทรูที่ถูกระงับการให้บริการและมีค่าธรรมเนียมต่อสายสัญญาณ
           11.3 ใบแจ้งหนี้ที่มีหนี้ค้างชำระ และชำระเกินกำหนด สำหรับค่าสาธารณูปโภค
           11.4 การชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้เพียงบางส่วน สำหรับค่าสาธารณูปโภค
12. หากเกิดความเสียหายใดๆขึ้นแก่บริษัท หรือบริษัทถูกเรียกร้องให้ต้องรับผิดใดๆ จากการที่ผู้ใช้บริการทำรายการชำระค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการผ่านบริการของบริษัท ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัททุกประการ โดยไม่มีเงื่อนไข อย่างใดทั้งสิ้น
13. บริษัทจะให้บริการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่พึงพอใจ ดังนั้น หากการให้บริการใดๆ ของบริษัทเกิดความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ว่าเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ รวมทั้งระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดๆ ผู้ใช้บริการจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท
14. กรณีที่บริษัทตรวจพบว่า เงินในบัญชีของผู้ใช้บริการมีไม่เพียงพอ หรือบัตรเครดิตของผู้ใช้บริการถูกระงับ หรือถูกยกเลิกการใช้บริการ หรือมีวงเงินไม่เพียงพอชำระค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการอันเกี่ยวเนื่องจากการใช้บริการ หรือจำนวนเงินค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการเกินกว่าวงเงินที่บริษัทกำหนดไว้สำหรับผู้ใช้บริการในครั้งหนึ่งครั้งใด บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในครั้งนั้นๆ ได้
15. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายการของการใช้บริการของตน ได้ตลอดเวลา โดยติดต่อผ่าน Call Center หมายเลข 1331 หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทกำหนดไว้
16. กรณีที่บริษัทตรวจพบว่าเงินในบัญชีของผู้ใช้บริการไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันสมัครใช้บริการ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมใดๆ (ถ้ามี) จากผู้ใช้บริการ รวมทั้งดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควรได้ทันที
17. ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการใช้บริการ ได้ที่สาขาของบริษัท โดยต้องแสดงบัตรประชาชน หรือเอกสารราชการอื่นใดที่สามารถใช้ยืนยันว่าเป็นผู้ใช้บริการ และหากยังคงมีเงินคงเหลือในบัญชี ของผู้ใช้บริการไม่ต่ำกว่าจำนวนที่บริษัทกำหนด บริษัทจะดำเนินการคืนให้ หลังจากหักค่าธรรมเนียมใดๆ (ถ้ามี)โดยนำเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
18. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หรือยกเลิกการให้บริการนี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า