เพื่อนๆ เชื่อมั้ยครับว่าการให้ คือบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการให้ในรูปแบบพ่อแม่ที่ให้ต่อลูก ลูกให้ต่อพ่อแม่ การให้ต่อผู้มีพระคุณ รวมถึงการให้กับบุคคลผู้ยากไร้ การให้ต่อสังคม ล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมไทยน่าอยู่ เป็นสังคมแห่งการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ดั่งเช่นการระดมทุนบริจาคการกุศลเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ในโครงการก้าวคนละก้าวของพี่ตูนบอดี้สแลม ที่ประสบความสำเร็จทะลุเกินเป้าหมาย เป็นเครื่องที่บ่งชี้ว่าคนไทยนั้นมีจิตใจอันดีงาม พร้อมให้ความช่วยเหลือได้ทุกเมื่อ

แต่สังคมไทยยังมีผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านต่างๆ อยู่อีกเป็นจำนวนมาก จึงเกิดการก่อตั้งมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในแต่ละด้าน โดยแต่ละมูลนิธินั้นจำเป็นต้องใช้เงินทุนทรัพย์ในการดำเนินงานเช่นกัน ซี่งมูลนิธิที่อยู่คู่สังคมไทยมานานและเป็นที่รู้จักกันดีนั้นมีอยู่ 10 มูลนิธิ ที่เพื่อนๆ สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดำเนินงาน ร่วมบริจาคและสร้างสังคมแห่งการให้ได้ จะมีมูลนิธิอะไรบ้างนั้นมาดูกันครับ

ศิริราชมูลนิธิ

องค์กรสาธารณกุศลรับบริจาคเงิน และทุนทรัพย์เพื่อส่งเสริมการผลิตแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ และสนับสนุนช่วยเหลือการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สภากาชาดไทย

กาชาดสากลเป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ ดำเนินการเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการ โดยมีภารกิจแกนหลักในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยาก เดือดร้อน รวมถึงผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยพิบัติ โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ลัทธิ ศาสนา หรือความเห็นทางการเมือง รวม 4 ประการ ได้แก่

  1. การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย
  2. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
  3. การบริการโลหิต
  4. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

สภาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา หรือโรงพยาบาลคนเสียจริต ที่ชาวบ้านเรียกว่า “หลังคาแดง” เป็นโรงพยาบาลจิตเวชแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2432 โดยพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้บริการประชาชนที่ป่วยด้วยโรคจิตเวช โรงสมอง โรคระบบประสาท รวมถึงผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 128 ปี นอกจากนั้น ยังเป็นสถาบันการสอนฝึกอบรมจิตแพทย์ และพยาบาลจิตเวชแห่งแรกของประเทศไทย

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

อยากให้โรงพยาบาล เป็นที่พึ่งพิงของชนชั้นกลางจนถึงคนยากไร้ให้ได้รับการรักษาอย่างดีเยี่ยม การขยายโรงพยาบาลในครั้งนี้จึงครอบคลุมการรักษาทุกโรค ไม่ใช่แต่เพียงมะเร็งอย่างเดียวแล้ว อีกเหตุผลที่สำคัญคือ การขยายโรงพยาบาลนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 90 พรรษา ในปี 2560 เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันทำให้ความฝันนี้เป็นจริง

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

อยากให้โรงพยาบาล เป็นที่พึ่งพิงของชนชั้นกลางจนถึงคนยากไร้ให้ได้รับการรักษาอย่างดีเยี่ยม การขยายโรงพยาบาลในครั้งนี้จึงครอบคลุมการรักษาทุกโรค ไม่ใช่แต่เพียงมะเร็งอย่างเดียวแล้ว อีกเหตุผลที่สำคัญคือ การขยายโรงพยาบาลนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 90 พรรษา ในปี 2560 เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันทำให้ความฝันนี้เป็นจริง

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

องค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร มีพันธกิจในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ รวมถึงแผลไฟไหม้ และความผิดปกติบนใบหน้าอื่นๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ลงพื้นที่ให้การผ่าตัดครั้งแรกในปี พ.ศ.2540 ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 มูลนิธิฯ ได้รับการจดทะเบียนก่อตั้งเป็นองค์กรการกุศลให้การรักษาผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ที่ยากไร้ ในพื้นที่ห่างไกลทั้งในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งปัจจุบันมีผู้ยากไร้กว่า 12,000 ราย ที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนชีวิตจากมูลนิธิฯ ด้วยความอุตสาหะของคณะแพทย์ พยาบาลอาสาสมัคร และคณะทำงานอาสามัครของมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

มูลนิธิออทิสติกไทย

การสร้างเสริมสุขภาพ การจัดบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม การฟื้นฟูสมรรถภาพ การให้ความรู้ การจัดการศึกษาทางเลือก การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้บุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ การส่งเสริมอาชีพ และการมีงานทำ การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ การประสาน คุ้มครองสิทธิ และสนับสนุนให้ได้รับสวัสดิการต่างๆ

มูลนิธิกระจกเงา

ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2534 โดยปรากฎตัวเป็นเงาสะท้อนปัญหาสังคมทั้งในเมืองหลวงและชนบท ภายใต้แนวคิด “สร้างคน สร้างนวัตกรรม สร้างการเปลี่ยนแปลง” มี 2 สำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ และเชียงราย ศูนย์รับแจ้งและติดตามคนหาย งานสัญชาติ และสิทธิมนุษยชน ช่วยเหลือผู้ป่วยข้างถนนเข้าสู่กระบวนการรักษาและพักพิง งานอาสาสมัตรเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล อาสาสมัครครูบ้านนอก เครื่องอุปโภค บริโภคให้กับผู้ขาดแคลน

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

ตลอดระยะเวลากว่า 27 ปี ที่มูลนิธิสืบสาคะเสถียร สืบสาน เจตนารมณ์ ในการรักษาผืนป่า และสัตว์ป่าผ่านกิจกรรม และโครงการต่างๆ ทั้งการเฝ้าระวังภัยคุกคามจากผืนป่า โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ร่วมผลักดันงานรักษาป่าในระดับนโยบายการช่วยเหลือ และสนับสนุนการการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ตลอดจนการถ่ายทอดแนวคิด ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมผ่านทางสื่อต่างๆ จึงจัดกิจกรรมรำลึก สืบ นาคะเสถียน ในวันที่ 1 กันยายนของทุกปั เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของสืบ นาคะเสถียร ให้คงอยู่สืบไป

มูลนิธิรักษ์ไทย

องค์กรแคร์นานาชาติได้ถูกก่อตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อยของผู้ที่เป็นเหยื่อของสงคราม โดยเฉพาะเหยื่อที่อยู่ในทวีปยุโรป หลังจากนั้นสำนักงานขององค์กรแคร์ในประเทศต่างๆ ได้รวมตัวกัน และจัดตั้งเป็นองค์กรเดียว โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน นอร์เวย์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เดนมาร์ก และเนเธอร์แลนด์ มูลนิธิรักษ์ไทยก่อตั้งขึ้นเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้คน ที่เผชิญกับความยากลำบาก ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านกว่า 80 ประเทศทั่วโลก

บริจาคเงินสมทบทุนได้ตั้งแต่วันนี้

เพื่อนๆ สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน 10 มูลนิธิ สร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ขึ้น โดยการทำดีง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว เพียงบริจาคเงินผ่านแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet กับมูลนิธิที่เพื่อนๆ ชื่นชอบได้ตั้งแต่วันนี้ ซึ่งทาง TrueMoney จะทำการส่งมอบเงินบริจาคให้กับทั้ง 10 มูลนิธิที่ร่วมโครงการ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย มาร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ด้วยกันครับ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม