จ่ายค่าน้ำ ชําระค่าไฟฟ้า ออนไลน์ easy pass เติมเงิน จ่ายค่าบัตรเครดิตผ่านบัตรเครดิตรับสิทธิพิเศษ

ขั้นตอนการเพิ่มบัตรเครดิต/เดบิต

ชำระค่าบริการทรูมูฟเอชได้ง่ายๆ ด้วย
แอป TrueMoney Wallet แถมแพ็กเน็ตถึง 2 GB

ล็อกอินเข้าแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท
เลือกกด “จ่ายบิล ทรูมูฟ เอช”

ระบุข้อมูล เช่น กรอกเบอร์โทรศัพท์
ทรูมูฟ เอช กด NEXT

เลือกช่องทางการชำระเงินด้วย บัตรเครดิตหรือเดบิต กดยืนยันการชำระเงิน

ใส่รหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS
และกดเลื่อนเพื่อยืนยันการชำระเงิน

แสดงผลจ่ายบิลสำเร็จ
และรับ SMS ยืนยันการทำรายการ

วิธีชำระเงิน ชําระหนี้ กยศ จ่ายค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟออนไลน์ผ่าน truemoney wallet
ล็อกอินเข้าแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท เลือกกด “จ่ายบิล ทรูมูฟ เอช”
ระบุข้อมูล เช่น กรอกเบอร์โทรศัพท์ ทรูมูฟ เอช กด NEXT
เลือกช่องทางการชำระเงินด้วย บัตรเครดิตหรือเดบิต กดยืนยันการชำระเงิน
ใส่รหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS และกดเลื่อนเพื่อยืนยันการชำระเงิน
แสดงผลจ่ายบิลสำเร็จ และรับ SMS ยืนยันการทำรายการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
“จ่ายบิลค่าบริการแบบรายเดือน ทรูมูฟ เอช เต็มจำนวน ภายในวันครบกำหนดชำระ ผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นทรูมันนี่ วอลเล็ท
รับเน็ตฟรี 2 GB พิเศษเมื่อจ่ายผ่านบัตรเครดิต รับเพิ่ม เงินคืน 15%”

1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”) ในนามบุคคลธรรมดา แบบรายเดือนที่ชำระค่าบริการทรูมูฟ เอช ตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 2
2. ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้ 4G/3G/EDGE/GPRS ฟรีจำนวน 2 กิ๊กกะไบท์ (Gigabyte หรือ GB) เพิ่มเติมจากสิทธิที่ได้รับในรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยเมื่อผู้ใช้บริการนำยอดค่าใช้บริการตามใบแจ้งค่าใช้บริการทรูมูฟ เอช มาชำระผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นทรูมันนี่วอลเล็ท (TrueMoney Wallet application) โดยผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการตามช่องทางที่กำหนดเต็มจำนวน ภายในวันครบกำหนดชำระค่าบริการในแต่ละรอบ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
3. รายการส่งเสริมการขายที่ไม่สามารถรับสิทธิตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ คือ รายการส่งเสริมการขาย Share plan และ Share Net
4. เงื่อนไขการได้รับเน็ตฟรี 2 กิ๊กกะไบท์ (GB)

4.1 เมื่อมีการชำระค่าบริการตามช่องทางที่กำหนดในข้อ 2 แล้ว ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิโดยอัติโนมัติ ภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่วันที่ได้รับ SMS แจ้งยืนยัน (ยกเว้นเป็นการเข้าชำระค่าบริการผ่านแอพพลิเคชั่นทรูมันนี่วอลเล็ท ด้วย aircard และ/หรือ iPad ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถกด USSD ได้)
4.2 จำกัดสิทธิรับเน็ตฟรี 2 กิ๊กกะไบต์ (GB)เพียง 1 ครั้งต่อเดือนเท่านั้น
4.3 เน็ตฟรี 2 กิ๊กกะไบต์ (GB) สามารถใช้งานได้นาน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งยืนยัน
4.4 หากผู้ใช้บริการได้รับเน็ตฟรี 2 กิ๊กกะไบต์ (GB) ไปแล้ว จะไม่สามารถรับสิทธิเพิ่มได้อีกจนกว่าจะครบรอบ 30 วัน และจะได้รับเพิ่มต่อเมื่อทำการชำระค่าบริการเต็มจำนวนอีกครั้งในเดือนถัดไป
4.5 การคิดค่าบริการการใช้ 4G/3G/EDGE/GPRS ระบบจะหักจากปริมาณเน็ต 2 กิ๊กกะไบท์ (GB) ที่ได้รับนี้จนหมดก่อน จากนั้นจึงจะคิดค่าบริการโดยคำนวณตามปริมาณการใช้งานที่กำหนดไว้ในรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้อยู่ และหากมีการใช้ เกินจากสิทธิที่ได้รับตามรายการส่งเสริมการขายหลัก ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าใช้บริการเพิ่มเติมตามอัตราที่กำหนดไว้ในรายการส่งเสริมการขายหลักนั้นๆ เช่นกัน
4.6 ผู้ใช้บริการที่สามารถรับสิทธิตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้จะต้องไม่ถูกระงับการใช้บริการ

5. เงื่อนไขการได้รับเงินคืน 15%

5.1 เมื่อมีการชำระค่าบริการตามช่องทางที่กำหนดในข้อ 2 แล้ว ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิโดยอัติโนมัติ ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่วันที่ได้รับ SMS แจ้งยืนยัน (ยกเว้นเป็นการเข้าชำระค่าบริการผ่านแอพพลิเคชั่นทรูมันนี่วอลเล็ท ด้วย aircard และ/หรือ iPad ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถกด USSD ได้)
5.2 จำกัดสิทธิรับเงินคืน 15% สูงสุดไม่เกิน 100 บาท เฉพาะการชำระค่าบริการครั้งแรกผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น ตามช่องทางที่กำหนดในข้อ 2
5.3 เงินคืนที่ได้รับระบบจะโอนเข้าทรูมันนี่วอลเลททั้งจำนวน
5.4 จำกัดสิทธิในการให้รางวัล 1 สิทธิ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงทะเบียนผูกไว้กับแอพพลิเคชั่นทรูมันนี่วอลเล็ท
5.5 การชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการตามใบแจ้งหนี้ด้วยบัตรเครดิต ไม่รวมถึงบัตร WeCard

6. สิทธิใดๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
7. บริษัทฯ มีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น
8. บริษัทฯ มีสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

Tags : Easy Pass เติมเงิน , ค่าไฟฟ้า , โปรเน็ตทรูรายวัน , Master Card , เติมเงินออนไลน์

Express Payment คือบริการที่ทำให้สามารถใช้จ่ายผ่าน Wallet ได้โดยไม่จำเป็นต้องเติมเงินเข้า Wallet ท่านสามารถ ผูกบัตรเครดิต บัตรเครดิต และบัญชีธนาคาร ของท่านเพื่อใช้จ่ายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ฟรีค่าธรรมเนียม ทุกที่ ทุกเวลา และยังได้รับสิทธิพิเศษมากมายผ่าน Wallet ของเรา

 • ฟรี: ไม่มีค่าธรรมเนียม ทุกการใช้จ่าย
 • ไม่ต้องเติม หรือสำรองเงินเข้าไว้ใน Wallet: ลืมการเติมเงินหรือสำรองเงินไว้ใน Wallet ไปได้เลย เพราะ บริการ Express Payment ทำให้ท่านสามารถใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิค/เดบิต และบัญชีธนาคารของท่าน
 • ได้พอยท์: รับพอยท์มากกว่าจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต และยังได้สิทธิพิเศษมากมายตามโปรโมชั่น
 • สะดวก: ใช้จ่ายได้ทุกที่ ทุกเวลา ประหยัดเวลา
 • ปลอดภัย:
  – ทรูมันนี่ ได้รับการรับรองความปลอดภัย PCIDSS ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยของธุรกรรมการเงินออนไลน์ระดับสากล
  – ทุกการใช้จ่ายมีรายละเอียดการทำรายการแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถจัดเก็บและบันทึกได้
  – ทรูมันนี่รับผิดชอบ รับประกันคืนเงิน เต็มจำนวนหากเกิดข้อผิดพลาดประการใด

ในเฟสแรก ทรูมันนี่เปิดให้บริการ ชำระค่าบริการต่างๆในเครือทรู และ ค่าสาธารณูปโภค ซึ่งบริการ Express Payment จะขยายบริการชำระเงินให้ครอบคลุมในเฟสต่อๆไป

ปลอดภัย ไว้ใจได้

 • ทรูมันนี่ ได้รับการรับรองความปลอดภัย PCIDSS ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยของธุรกรรมการเงินออนไลน์ระดับสากล
 • ทุกการใช้จ่ายมีรายละเอียดการทำรายการแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถจัดเก็บและบันทึกได้
 • ทรูมันนี่รับผิดชอบ รับประกันคืนเงิน เต็มจำนวนหากเกิดข้อผิดพลาดประการใด

ท่านสามารถผูกบัตรเครดิต บัตรเดบิต ได้โดย log-in เข้า Wallet เลือก ปุ่ม “ฉัน” จากนั้นเลือก “บัตรของฉัน” และดำเนินตามขั้นตอนใน แอพ Wallet หรือ ท่านสามารถดำเนินการตามขั้นตอนการชำระบิล ใน แอพ Wallet ก่อน แล้วค่อยกดเพิ่มบัตรเครดิต/เดบิต ในช่องทางการชำระเงิน ในหน้ายืนยันการทำรายการ และดำเนินการตามขั้นตอนใน แอพ Wallet

ท่านสามารถดูวิธีผูกบัญชีธนาคารผ่าน แอพ Wallet โดย log-in เข้า Wallet เลือก ปุ่ม “เติมเงินเข้าบัญชี” ดูที่วิธีการเติมเงินผ่านธนาคาร เลือกธนาคารที่ต้องการผูกบัญชี (KBank, SCB, BBL, KTB, BAY) และ กดผูกบัญชีธนาคาร
หรือเพียง คลิกที่นี่ เพื่อดูวิธีผูกบัญชีธนาคารผ่าน internet