จองเต็มแล้ว

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล
คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

บริษัทในเครือกลุ่ม ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 7/2565
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

รายละเอียดหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย
3.00% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
3.25% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
4.00% ต่อปี

จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

 • อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ : BBB+ โดยทริสเรตติ้ง

 • ขั้นต่ำในการจอง : 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

 • จ่ายดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

 • คาดว่าเปิดจองซื้อหุ้นกู้ : 21 – 23 พ.ย. 65

 • เสนอขาย : ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุน สถาบัน เท่านั้น
ดูรายละเอียดการจองซื้อหุ้นกู้เพิ่มเติม
จุดเด่นที่น่าสนใจ
 • บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“TRUE”) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว
 • ประกอบธุรกิจโทรศัพท์คลื่อนที่ภายใต้ ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับจาก กสทช.
 • บริษัทฯ มีรายได้หลักมาจากธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ การเช่าอุปกรณ์โครงข่ายและบริการอื่น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละประมาณ 67.9 ของรายได้รวม สำหรับงวดปี 2564 รองลงมาคือรายได้จากการขายสินค้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละประมาณ 19.9 ของรายได้รวม
 • บริษัทฯ ยังคงสถานะทางการแข่งขันที่แข็งแกร่ง โดยเป็นผู้ให้บริการสื่อสารแบบไร้สายขนาดใหญ่อันดับที่สองของประเทศโดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดในด้านของจำนวนลูกค้าคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 33.7%* โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีจำนวนผู้ใช้บริการรายใหม่สุทธิ 1.62 ล้านราย เพิ่มขึ้นเป็น 32.25 ล้านราย
 • TUC เคยออกหุ้นกู้มาแล้ว 35 ชุด ตั้งแต่ปี 2558** และมีประวัติชำระหนี้ที่ดีมาโดยตลอด
นิยามของ ผู้ลงทุนรายใหญ่

(ประเภทบุคคลธรรมดา ร่วมคู่สมรสทางกฎหมาย)

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 4/2560 ต้องมีเงื่อนไขดังนี้

ฐานะการเงิน รวมคู่สมรสทางกฎหมาย

**เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง**

1 รายได้ต่อปี ตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป
2 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
(หรือ รวมเงินฝากตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป)
3 สินทรัพย์สุทธิ ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป
(ไม่รวมที่พักอาศัย)
3 ข้อดีจองซื้อหุ้นกู้
จ่ายผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท
สะดวก

ไม่ต้องออกไปต่อคิว
เปิดบัญชีที่ธนาคาร

ง่าย

เข้าถึงการจองซื้อหุ้นกู้
ได้ทันที

ปลอดภัย

ปกป้องข้อมูลของผู้ใช้

ตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
วิธีการเตรียมตัว
ก่อนวันเปิดจองซื้อหุ้นกู้

1. ดาวน์โหลด และสมัคร
แอปทรูมันนี่ วอลเล็ท

ดาวน์โหลดแอป คลิก

2. ยืนยันตัวตนบัญชีขั้นสูง ที่
7-Eleven
หรือ ตู้ทรูมันนี่ ที่ทรูช็อป/MRT

ดูวิธีการยืนยันตัวตน คลิก

3. ผูกบัญชีธนาคาร รอไว้เลยเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการชำระเงิน

ดูวิธีการผูกบัญชี คลิก

4. จองและจ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปได้ทันที เมื่อถึงวันเปิดจองซื้อหุ้นกู้

7 ขั้นตอนการจองซื้อหุ้นกู้ง่ายๆ
1. กดที่ Banner หรือ Icon <b>จองซื้อหุ้นกู้</b>
2. กรอกข้อมูลส่วนตัว
3. เลือกวิธีการรับหุ้นกู้
4. กด <b>ยืนยัน</b> ว่ามีคุณสมบัติผู้ลงทุนรายใหญ่
5. <b>กรอกจำนวนเงิน</b> ที่ต้องการจองซื้อ
6. ชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้
7. คุณจองซื้อหุ้นกู้ <b>สำเร็จ</b>
วิธีการตรวจสอบสถานะการจองซื้อหุ้นกู้
1. กดที่ Banner หรือ Icon <b>จองซื้อหุ้นกู้</b>
2. คลิก <b>ดูสถานะการจองซื้อหุ้นกู้</b>
3. คลิก <b>หุ้นกู้ที่ซื้อไปแล้ว</b> และ<br>คลิก <b>เลือก</b> หุ้นกู้ที่คุณต้องการตรวจสอบ
4. ระบบจะแสดงรายละเอียดสถานะ<br>การจองซื้อกู้ของคุณ

หมายเหตุ : ผู้จองซื้อสามารถตรวจสอบสถานะการจองซื้อ
ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ได้ภายใน 30 วันหลังการจองซื้อ

ดูสถานะการจองซื้อหุ้นกู้ที่นี่

หากต้องการตรวจสอบสถานะการจองซื้อภายหลัง 30 วัน
ผู้จองซื้อสามารถสอบถามรายละเอียดกับนายทะเบียน โทร. 02-296-5695
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 8:30 น. – 17:30 น.
เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ทางลูกค้ารับหุ้นกู้

1. กดที่ Banner หรือ Icon <b>จองซื้อหุ้นกู้</b>

การจองซื้อหุ้นกู้ของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

1. กดที่ Banner หรือ Icon <b>จองซื้อหุ้นกู้</b>

โดยทรูมันนี่ วอลเล็ท เป็นช่องทาง
ชำระเงินการจองซื้อหุ้นกู้

หมายเหตุ

 • ธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้จัดการ การจัดจำหน่ายหุ้นกู้
 • หุ้นกู้ออกโดย บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บริษัทในเครือ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่าง
  หนังสือชี้ชวน
 • บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ดังนั้น ข้อมูลจึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
 • การจองซื้อหุ้นกู้ สามารถซื้อได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 ชุดหุ้นกู้ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน
 • ยอดจองซื้อหลักทรัพย์สูงสุดได้จำนวน 500,000 บาท/คน ต่อ 1 ชุดหุ้นกู้

คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

คำถามที่พบบ่อย
 • บุคคลสัญชาติไทย และมีบัตรประชาชนไทย
 • มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ผ่านการยืนยันตัวตนบัญชีขั้นสูง บนทรูมันนี่ วอลเล็ท
 • บัตรประชาชนจะต้องไม่หมดอายุ
 • ต้องเป็น ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น
ลูกค้าทรูมันนี่สามารถจองซื้อหุ้นกู้บนแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบจองซื้อของธนาคารกสิกรไทย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (Arranger) โดยชำระเงินค่าจองหุ้นกู้ผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท
สามารถจองซื้อหุ้นกู้ได้ โดยเลือกวิธีการรับหุ้นกู้ ออกใบหุ้นกู้จัดส่งทางไปรษณีย์
 • สามารถตรวจสถานะการจองซื้อหุ้นกู้ได้ โดยเข้าไปที่หน้าการจองซื้อหุ้นกู้
 • คลิก “หุ้นกู้ที่ซื้อไปแล้ว” และ คลิก “เลือก” หุ้นกู้ที่คุณต้องการตรวจสอบ

การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล จะแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ

 • ในช่วงเวลาจองซื้อ
  ติดต่อ KBANK
  โทร. 02-888-8888 กด 819
  เปิดให้บริการทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) ตลอด 24 ชม.
 • ภายหลังการปิดจองซื้อ ติดต่อนายทะเบียน BAY สำหรับหุ้นกู้บริษัท TRUE
  โทร. 02-296-5695
  เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 8:30 น. – 17:30 น.
  เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
เปิดจองซื้อ เร็วๆนี้

เปิดจองวันนี้

จองเต็มแล้ว