“กองทุนรวม”การลงทุนที่ใช่ ยามที่ต้องออมเพื่ออนาคต พร้อมลดค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน

การเป็นมนุษย์เงินเดือน ไม่ว่าจะพึ่งเริ่มเข้าสู้วัยทำงาน หรือ ทำงานมานานแล้ว ถ้าไม่อยากลำบากในอนาคต เราก็ต้องเริ่มวางแผนทางการเงินเอาไว้ตั้งแต่เนินๆ ยิ่งสมัยนี้อะไรๆ ก็แพงขึ้น ในขณะที่รายได้กลับไม่ได้ปรับตัวขึ้นตาม สิ่งที่เราทำได้ก็คือ การลดค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ไม่จำเป็นออกไป แต่หลายๆคนมันจะลืมว่ามีค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่อยู่ก้อนหนึ่ง ที่เราสามารถประหยัดได้ นั่นก็คือ “ภาษี” ทางกฎหมายมีการกำหนดค่าใช้จ่ายบางประเภท ที่ถือเป็น “ค่าลดหย่อนภาษี” ได้แก่ ค่าเลี้ยงดูบิดามารดา ค่าเลี้ยงดูบุตร ค่าลดหย่อนคู่สมรส ค่าดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ค่าเบี้ยประกันชีวิต รวมถึงค่าลดหย่อนอื่นๆ ที่ขึ้นอยู่กับรัฐบาลกำหนดขึ้นในปีนั้นๆ

แต่ในบรรดาค่าลดหย่อนภาษีเหล่านั้น จะมีอยู่บางประเภทที่จะช่วยทำให้เรามีเงินก้อนเก็บไว้ใช้ในยามเกษียณ เช่น เงินสะสมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสะสมกองทุนประกันสังคม และการลงทุนในกองทุนรวม เนื่องจากเงินที่เราจ่ายให้กับกองทุนเหล่านี้ กองทุนจะนำเงินของเราไปลงทุนเพื่อให้งอกเงย อีกทั้งเงินที่เราลงทุนไปนั้นจะสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย เพื่อการลงทุนที่ใช่ ยามที่ต้องออมเพื่ออนาคต ลดค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน มาทำความรู้จักกับกองทุนรวมกันดีกว่า

กองทุนรวมคืออะไร

กองทุนรวม (Mutual Fund) คือ การลงทุนที่ระดมเงินจากผู้ลงทุนหลายๆราย รวมกันให้เป็นเงินก้อนใหญ่ แล้วให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน (บลจ.) ทําหน้าที่บริหารเงินลงทุนให้ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่นักลงทุนตามนโยบายที่เลือกลงทุน โดยจะมีผู้จัดการกองทุนที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการลงทุน คอยดูสภาวะตลาด และช่วยตัดสินใจ นําเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เช่น หุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร อสังหาริมทรัพย์ ทองคํา ฯลฯ ตามนโยบายที่กองทุนกําหนด

กองทุนรวม ทำงานยังไง?

เมื่อเราลงทุนในกองทุนรวมแล้ว เราก็จะกลายเป็น “ผู้ลงทุน” ทาง “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)” เป็นผู้นำเงินไปลงทุน ซึ่งทางบลจ.เป็นเหมือนตัวกลางในการจัดตั้ง และบริหารกองทุนให้งอกเงย จากนั้นจึงจะนำผลตอบแทนมาเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้ลงทุนตามสัดส่วนที่ได้ลงทุนไว้แต่แรก จะเป็นเงินปันผลในรูปแบบเงินสด หรือ หุ้น ขึ้นอยู่กับนโยบายของการจ่ายปันผลของกองทุนรวมที่เราเลือกลงทุนไว้

ข้อดีของการลงทุนกองทุนรวม

ประหยัดเวลา มีมืออาชีพช่วยดูแล

กองทุนรวมบริหารเงินลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน ทําให้เราไม่ต้องตัดสินใจเลือกสินทรัพย์ ดังนั้น คนที่มีประสบการณ์ลงทุนน้อย หรือไม่คอยมีเวลา ก็สามารถลงทุนได้

เงินน้อยก็ลงทุนได้

เริ่มต้น หลักร้อย หลักพัน ก็สามารถลงทุนได้เพราะกองทุนจะนําเงินจากผู้ลงทุนหลายๆ รายไปรวมกัน แล้วนําเงินกองทุนไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุน

เพิ่มโอกาสการลงทุน

เราสามารถลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศ หรือสินทรัพย์ ที่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ ผ่านการลงทุนในกองทุนรวม เช่น หุ้นต่างประเทศ พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

ช่วยกระจายความเสี่ยง

กองทุนรวมมีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายประเภท จึงช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนเพียงสินทรัพย์เดียว และเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดพอร์ตลงทุนให้กับเราได้

แหล่งที่มา : ภาพประกอบจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริการอื่นๆ

ซื้อกองทุนรวม
Start Invest

ซื้อประกันภัยออนไลน์

จ่ายบิลทั้งหมด