โปรโมชันทรูมันนี่
โปรโมชันทรูมันนี่
ขั้นตอนการชำระเงินด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท
1. เปิดแอป Maknet
2. เลือกสินค้าที่ต้องการ
5. เลือกจ่ายด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท
6. กรอกชื่อ-นามสกุล, อีเมล, และเบอร์มือถือ <br />ที่สมัครบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท
7. กรอกรหัส OTP ที่ส่งไปทาง SMS แล้วกด Verify
8. คำสั่งซื้อสำเร็จ

รายการส่งเสริมการขาย
รับไปเลย 99 แม็คโครโปรพ้อยท์ แค่จ่ายด้วยทรูมันนี่ครั้งแรกที่แม็คโครโปรแอป

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 66 – 11 พฤศจิกายน 66

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องมีบัญชีทรูมันนี่ และเป็นสมาชิกแม็คโคร รวมถึงได้ทำการยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันทรูมันนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการด้วยบัญชีทรูมันนี่ ตั้งแต่ 1,000 บาท เป็นต้นไป ต่อ 1 (หนึ่ง) ใบเสร็จ ครั้งแรก ที่เว็บไซต์แม็คโคร หรือแอปพลิเคชันแม็คโครโปรแอป 

รายละเอียดของรางวัล
คะแนนแม็คโครโปรพ้อยท์ จำนวน 99 (เก้าสิบเก้า) พ้อยท์

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “รับไปเลยค่าส่ง 99 แม็คโครโปรพ้อยท์ แค่จ่ายด้วยทรูมันนี่ครั้งแรกที่แม็คโครโปร” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รายละเอียดของรางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“บริษัท”)
 2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รายละเอียดของรางวัล รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น
 3. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล จะได้รับรางวัลภายใน 1 (หนึ่ง) วัน นับจากการสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการเสร็จสมบูรณ์ด้วยบัญชีทรูมันนี่ที่ผูกบัญชีไว้กับแอปพลิเคชันแม็คโครโปร เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่า เกิดความผิดพลาดในการให้รางวัล บริษัทมีสิทธิดำเนินการยกเลิกการให้รางวัล และ/หรือการเรียกรางวัลคืนได้โดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบแต่อย่างใด
  หากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ได้รับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ แม็คโคร Call Center โทร 1432
  นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบดีว่าในกรณีที่มีการกำหนดระยะเวลาการใช้รางวัล หากไม่ใช้รางวัลหรือใช้รางวัลไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกของรางวัล ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ นอกจากนี้ รางวัลที่ไม่ได้ใช้หรือใช้ไม่ได้หมด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ทั้งสิ้น
 4. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรมที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิในการจัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใจ้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัลและรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืนและ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 7. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 8. ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายตกลงและรับทราบว่าบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อาทิเช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลบนบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามรายการส่งเสริมการขาย โดยบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายให้แก่บุคคลภายนอกซึ่งทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบริษัทอันเกี่ยวกับการดำเนินการตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Makro Call Center โทร 1432 หรือ True Money Call Center โทร 1240
ดาวน์โหลดเลย