สัปดาห์หนังสือ สายอ่านต้องห้ามพลาด
ร้านค้าที่ร่วมรายการรับชำระด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท

รายการส่งเสริมการขาย
รับเงินคืน 30 บาท เมื่อช้อป e-book หรือเติม coin โดยมียอดซื้อตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป ลูกค้าใหม่ที่ชำระ TrueMoney Wallet ที่ Meb / readAwrite / the1book เป็นครั้งแรก

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย 

 1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet และสมัครใช้งานได้ฟรี ทุกเครือข่าย           
 2. เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ชำระด้วย TrueMoney กับร้านค้าที่ร่วมรายการ เป็นครั้งแรก เลือกซื้อสินค้าหรือบริการ (คลอบคลุมทั้งการซื้อสินค้าประเภท e-book และการเติมเหรียญ coin) บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ร่วมรายการดังต่อไปนี้ 
 3. สินค้าหรือบริการมีจำนวนเงินขั้นต่ำในการใช้จ่ายจำนวน 100 บาทขึ้นไป
 4. เลือกช่องทางการชำระเงินด้วย TrueMoney Wallet
 5. รับเงินคืน 30 บาท เข้า แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
 6. สงวนสิทธิ์การซื้อเฉพาะที่ชำระตรงผ่าน TrueMoney Wallet เท่านั้น ถ้าการชำระเงินผ่าน TrueMoney Wallet ที่ผูกไว้บน App Store หรือ Play Store จะถือว่าไม่เข้าร่วมสิทธิ์ได้รับ Cashback 
 7. ในกรณีที่ไม่สามารถเลือกชำระตรงด้วย TrueMoney Wallet ผ่านแอปพลิเคชัน ให้เข้าเว็ปไซต์โดย Login ใน User ของท่าน เพื่อทำการซื้อสินค้าแทน 
 8. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ 15,000 สิทธิ์แรกต่อเดือนที่เข้ารวมรายการเท่านั้น
 9. บริษัทจำกัดสิทธิในการรับรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้

ของรางวัล
รับเงินคืน 30 บาท เข้า แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “รับเงินคืน 30 บาท เมื่อช้อป e-book หรือเติม coin โดยมียอดซื้อตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป ลูกค้าใหม่ที่ชำระ TrueMoney Wallet ที่ meb / readAwrite / The1Book เป็นครั้งแรก” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
 3. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet เท่านั้น ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะมีสิทธิได้รับรางวัล เมื่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายลงทะเบียนและเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยรางวัลเป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
  • 3.1 เลือกซื้อสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์ที่ร่วมรายการ
  • 3.2 สินค้าหรือบริการมีจำนวนเงินขั้นต่ำในการใช้จ่ายจำนวน 100 บาทขึ้นไป
  • 3.3 เลือกช่องทางการชำระเงินด้วย TrueMoney Wallet และรับรางวัลดังต่อไปนี้
   • 3.3.1 รับเงินคืน 30 บาท เข้า แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
  • 3.4 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ 15,000 สิทธิ์แรกต่อเดือนที่เข้ารวมรายการเท่านั้น ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
  • 3.5 บริษัทจำกัดสิทธิในการรับรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
  • 3.6 ทางบริษัทจะดำเนินการโอนเงินคืนเข้าบัญชี TrueMoney Wallet ให้ผู้เข้าร่วมส่งเสริมการขายภายใน 7 วันทำการ
 4. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะได้รับรางวัลต่อเมื่อลงทะเบียนและเปิดใช้งานบัญชี TrueMoney Wallet และสั่งซื้อสินค้าหรือบริการตามเงื่อนไขเสร็จสิ้น เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้องหรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าเกิดความผิดพลาดในการให้รางวัล บริษัทมีสิทธิดำเนินการยกเลิกการให้รางวัล และ/หรือการเรียกรางวัลคืนได้โดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบแต่อย่างใด
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัล ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ นอกจากนี้ รางวัลที่ไม่ได้ใช้ หรือใช้ไม่หมด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ทั้งสิ้น
 6. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 9. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1240
บริการอื่นๆ
โปรโมชันจากร้านค้า

โปรโมชันจากร้านค้า

ร้านค้าที่รับชำระ ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ใกล้ฉัน

ร้านค้าใกล้คุณ

เติมเงิน MRT ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท

เติมเงิน MRT