โปรโมชันทรูมันนี่
โปรโมชันทรูมันนี่
คลิกเพื่อซื้อหนังสือออนไลน์ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ

ข้อกําหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย

รับเงินคืน 20 บาท เมื่อช้อปหนังสือออนไลน์หรือเติม coin โดยมียอดซื้อตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป เฉพาะลูกค้าที่ชำระด้วย TrueMoney กับร้านค้าที่ร่วมรายการ เป็นครั้งแรก

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 ธันวาคม 2566

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

 1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet และสมัครใช้งานได้ฟรี ทุกเครือข่าย
 2. เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ชำระด้วย TrueMoney กับร้านค้าที่ร่วมรายการ เป็นครั้งแรก เลือกซื้อสินค้าหรือบริการ (คลอบคลุมทั้งการซื้อสินค้าประเภท e-book และการเติมเหรียญ coin) บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ร่วมรายการดังต่อไปนี้
  www.mebmarket.com
  www.readawrite.com
  www.theonebook.com
 3. สินค้าหรือบริการมีจำนวนเงินขั้นต่ำในการใช้จ่ายจำนวน 100 บาทขึ้นไป
 4. เลือกช่องทางการชำระเงินด้วย TrueMoney Wallet เท่านั้น
 5. ในกรณีที่ไม่สามารถเลือกชำระตรงด้วย TrueMoney Wallet ผ่านแอปพลิเคชัน ให้เข้าเว็ปไซต์โดย Login ใน User ของท่าน เพื่อทำการซื้อสินค้าแทน
 6. รับ Push Notification หรือ คลิก Inbox และกดปุ่ม รับเงินคืน 20.- คลิกเลย เพื่อตกลงเข้าร่วมแคมเปญ
 7. รับเงินคืนเข้าแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ดังต่อไปนี้
  • รับเงินคืน 20 บาทเมื่อเติม coin แล้วจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ทเป็นครั้งแรก และคลิกลงทะเบียน (สงวนสิทธิ์ 10,000 สิทธิ์แรกเท่านั้น)
 8. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ 10,000 สิทธิ์แรกต่อเดือนที่เข้ารวมรายการเท่านั้น
  บริษัทจำกัดสิทธิในการรับรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้

ของรางวัล
รับเงินคืน 20 บาท เข้า แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “รับเงินคืน 20 บาท เมื่อช้อปหนังสือออนไลน์หรือเติม coin โดยมียอดซื้อตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไปกับ เฉพาะลูกค้าที่ชำระด้วย TrueMoney กับร้านค้าที่ร่วมรายการ เป็นครั้งแรก” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
 3. เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ชำระด้วย TrueMoney กับร้านค้าที่ร่วมรายการ เป็นครั้งแรก เลือกซื้อสินค้าหรือบริการ (คลอบคลุมทั้งการซื้อสินค้าประเภท e-book และการเติมเหรียญ coin) บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ร่วมรายการดังต่อไปนี้
  3.1 www.mebmarket.com
  3.2 www.readawrite.com
  3.3 www.theonebook.com
 4. สินค้าหรือบริการมีจำนวนเงินขั้นต่ำในการใช้จ่ายจำนวน 100 บาทขึ้นไป
 5. เลือกช่องทางการชำระเงินด้วย TrueMoney Wallet เท่านั้น
 6. ในกรณีที่ไม่สามารถเลือกชำระตรงด้วย TrueMoney Wallet ผ่านแอปพลิเคชัน ให้เข้าเว็ปไซต์โดย Login ใน User ของท่าน เพื่อทำการซื้อสินค้าแทน
 7. รับ Push Notification หรือ คลิก Inbox และกดปุ่ม รับเงินคืน 20.- คลิกเลย เพื่อตกลงเข้าร่วมแคมเปญ
 8. รับเงินคืนเข้าแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ดังต่อไปนี้
 9. รับเงินคืน 20 บาทเมื่อเติม coin แล้วจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ทเป็นครั้งแรก และคลิกลงทะเบียน (สงวนสิทธิ์ 10,000 สิทธิ์แรกเท่านั้น)
 10. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ 10,000 สิทธิ์แรกต่อเดือนที่เข้ารวมรายการเท่านั้น
 11. บริษัทจำกัดสิทธิในการรับรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
 12. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะได้รับรางวัลต่อเมื่อลงทะเบียนและเปิดใช้งานบัญชี TrueMoney Wallet และสั่งซื้อสินค้าหรือบริการตามเงื่อนไขเสร็จสิ้น เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้องหรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าเกิดความผิดพลาดในการให้รางวัล บริษัทมีสิทธิดำเนินการยกเลิกการให้รางวัล และ/หรือการเรียกรางวัลคืนได้โดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบแต่อย่างใด
 13. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัล ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ นอกจากนี้ รางวัลที่ไม่ได้ใช้ หรือใช้ไม่หมด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ทั้งสิ้น
 14. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
 15. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 16. รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 17. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 18. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1240
ซื้อหนังสือเลย