TrueMove H - เติมเน็ต
รับฟรีส่วนลด 200 บาท สำหรับูกค้าใหม่ี่ชำระด้วยรูมันนี่วอเล็ี่ bTaskee เป็นครั้งแรก

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : 15 ก.ย. 64 – 15 พ.ย. 64

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

 1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet และสมัครใช้งานได้ฟรีทุกเครือข่าย
 2. เปิดใช้งาน TrueMoney WeCard บน TrueMoney Wallet
 3. เข้าใช้งาน bTaskee แอปพลิเคชัน หรือ เว็ปไซต์ https://www.btaskee.com/th/
 4. เลือกซื้อบริการทำความสะอาดบ้าน บริการทำความสะอาดบ้านแบบพิเศษ หรือ บริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
 5. กรอกรหัสส่วนลด BMONEY เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลดโดยเลือกจากจากบริการต่างๆของ bTaskee ดังนี้
 6. เลือกและชำระเงินผ่าน TrueMoney Wallet (สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ทำการชำระค่าบริการผ่าน True Money Wallet เท่านั้น)
 7. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้บริการครั้งแรกเท่านั้น
 8. ขอสงวนสิทธิ์รวม 2,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาแคมเปญ โดยแบ่งเป็น
 9. บริษัทจำกัดสิทธิในการรับรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ผู้ใช้งาน

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “รับฟรีส่วนลด 200 บาท สำหรับลูกค้าใหม่ที่ชำระด้วยทรูมันนี่วอลเล็ทที่ bTaskee เป็นครั้งแรก” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”) ร่วมกับ bTaskee ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
 2. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”) เป็นเพียงช่องทางในการให้บริการชำระเงินผ่าน TrueMoney เท่านั้น
 3. รายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมในการใช้โค้ดส่วนลดบน bTaskee ด้วย TrueMoney Wallet

3.1 เลือกซื้อสินค้าหรือบริการที่ร่วมรายการบนแอปลิเคชั่น bTaskee หรือเว็ปไซต์ https://www.btaskee.com/th/

3.2 เลือกและชำระเงินผ่าน TrueMoney Wallet

3.3 กรอกโค๊ดส่วนลด BMONEY ในระบบของ btaskee ก่อนชำระเงิน เพื่อรับสิทธิพิเศษ

3.4 รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

3.5 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือระงับโปรโมชั่นใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สุด

3.6 ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

      4.ระยะเวลาการร่วมรายการส่งเสริมการขายโค๊ดส่วนลด ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2564 หรือจนว่าสิทธิ์จะหมดเท่านั้น

5.ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้า 2,000 สิทธิ์ แรกเท่านั้นตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยแบ่งเป็น

6.บริษัทจำกัดสิทธิในการรับรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ผู้ใช้งาน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้

7.ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้

8.การใช้สิทธิ์ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและนโยบายของบริษัท สามารถดูข้อกำหนดและนโยบายของ bTaskee เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ btaskee.com/th”

9. bTaskee และ TrueMoney ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทและธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

10.ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด

11. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

12.ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย

13.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TrueMoney Call Center โทร.1240 ตลอด 24 ชั่วโมง