PRINCIPAL CHTECH-A

ทำไมเทคโนโลยีจีนจึงเป็นโอกาสการลงทุนสำหรับอนาคต?

ปัจจุบันบริษัทเทคโนโลยีจากจีน มีสัดส่วนสูงถึง 33% เมื่อเทียบกับบริษัทเทคโนโลยีทั้งโลก

(source: Hang Seng Index Company, HKEX)

ข้อสงสัยนี้สามารถไขคำตอบได้ไม่ยากนัก หากพิจารณาจากแนวโน้มการเติบโตของเทคโนโลยีของประเทศจีนในปีที่ผ่านๆ มา ไม่ว่าจะเป็นความรวดเร็วในการพัฒนาเทคโนโลยี และจำนวนยอดผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีจีนที่ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม อีกทั้งแผนในการพัฒนาจากทางผู้นำประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นแรงผลักดันส่งผลให้ธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีจีนมีโอกาสเติบโตได้อย่างมาก

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้จีนกำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของโลก คือ การส่งเสริมและเดินหน้าไปพร้อมกันทั้งระบบ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยจีนตั้งเป้าบรรลุ “การเป็นเศรษฐกิจที่ทันสมัย” พร้อมเป็นผู้นำเทคโนโลยีระดับโลกภายในปี 2035 โดยจะมีการส่งเสริมการสร้างเทคโนโลยีในประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขัน ฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงยังมีการเน้นการทำธุรกิจแบบ Eco-Friendly มากขึ้น ลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ดังนั้นสำหรับนักลงทุนที่ต้องการมองหาการลงทุนภายใต้ธีม Disruptive Technology โดยเฉพาะในประเทศจีน ถือเป็นโอกาสที่ดีในการเลือกลงทุนกับกองทุนที่เติบโตไปพร้อมกับเทคโนโลยีของจีนที่มีศักยภาพสูงอย่าง กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไซน่า เทคโนโลยี(PRINCIPAL CHTECH-A) โดยในรายละเอียดแล้ว จะมีข้อมูลประกอบเกี่ยวกับกลุ่มเทคโนโลยีด้านใดที่น่าสนใจบ้าง ดังรูปด้านล่างนี้

สัดส่วนการลงทุน กองทุนเปิด Principal China Technology Fund (PRINCIPAL CHTECH)

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไซน่า เทคโนโลยี Principal China Technology Fund (PRINCIPAL CHTECH) เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของจีน และฮ่องกง โดยจะเน้นสร้างโอกาสจากดัชนีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมบนพื้นทีใหม่ๆ อย่างดัชนี STAR 50 Index หรือดัชนีที่ประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่ที่สุด ในตลาด Hang Seng Tech Index ผ่านกองทุน iShares Hang Seng TECH ETF และกองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF ตามลำดับ

สร้างโอกาสให้กองทุน PRINCIPAL CHTECH สามารถเติบโตไปพร้อมกับสังคม Digital ที่เติบโตของจีนได้อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการผสมผสานของพอร์ตฟอริโอธุรกิจเทคโนโลยีจีนทั้งขนาดเล็ก-ใหญ่ ที่ผลิตสินค้าและบริการทั้งในรูปแบบ

Soft Tech อย่าง ธุรกิจแพลตฟอร์มทั้งหลาย FinTech Cloud E-Commerce Internet ฯลฯ
Hard Tech อย่าง ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปกรณ์ขั้นสูง ทรัพยากรยุคใหม่อย่าง Semiconductor รวมถึงพลังงาน และการแพทย์รูปแบบใหม่ๆ

ข้อมูลกองทุนเปิด Principal China Technology Fund

ชื่อย่อ : PRINCIPAL CHTECH-A

ประเภทโครงการ: กองทุนรวมตราสารทุน Fund of Funds

ระดับความเสี่ยง : 6 (เสี่ยงสูง)

สามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ PRINCIPAL CHTECH

นักลงทุนสามารถเปิดบัญชี และซื้อกองทุน PRINCIPAL CHTECH-A กับบลน.แอสเซนด์ เวลธ์ >> เปิดบัญชีกองทุนรวมกับ บลน.แอสเซนด์ เวลธ์

คลิปวีดิโอสรุปข้อมูล PRINCIPAL CHTECH-A

คำเตือน

  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
  • กองทุนไทย และ/หรือกองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุน อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งกองทุนหลักอาจได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
  • ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Feeder Fund หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศได้ หรือกลับมาเป็นกองทุน Fund of Funds ได้โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.principal.th หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว

แหล่งที่มา: เนื้อหาและภาพประกอบจากบลจ.พรินซิเพิล

ซื้อกองทุนกับบลน. แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัดปลอดภัยหรือไม่ (กองทุน)

กองทุนรวมโดยบลน. แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด คือ บริการซื้อขายกองทุนรวม ซึ่งลูกค้าสามารถเปิดบัญชีลงทุนได้ง่ายๆ ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยไม่ต้องใช้เอกสารให้ยุ่งยาก (Paperless) และลูกค้าสามารถซื้อ-ขาย กองทุนได้หลายบลจ. ซึ่งปลอดภัยแน่นอน เพราะเป็นบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน(กองทุน)ที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. และกระทรวงการคลัง นอกจากนั้น ชื่อบัญชียังเป็นของลูกค้าเอง (Non Omnibus)

ข้อดีของการซื้อกองทุนผ่านบลน. แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด 

  • สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ทุกที ตลอด24 ชั่วโมง และดูพอร์ตการลงทุนได้ตลอดเวลา
  • ค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขายเท่ากับซื้อตรงกับ บลจ.
  • เงินจากการขายกองทุนจะเข้าที่ทรูมันนี่ วอลเล็ท