กองทุน Talis - TLMSEQ

กองทุนเปิด TALIS MID-SMALL CAP  จิ๋วแต่แจ๋ว

สำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหากองทุนหุ้นไทย ผลตอบตอบแทนแจ่มๆ วันนี้ทางบลจ.ทาลิส ขอแนะนำกองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน (TLMSEQ) เป็นกองทุนรวมที่มีผลตอบแทนโดดเด่น โดยเป็นกองทุนที่ได้รับการจัดอันดับ 5 ดาว จากผลการดำเนินงาน 3 ปี โดย Morningstar (ข้อมูล ณ​วันที่ 16 มีนาคม 2564 )

จุดเด่นของกองทุน

  1. ใช้กลยุทธ์สร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว เน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีแนวโน้มผลประกอบการเติบโต (Growth Stock) และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการที่ดี มีการติดตามวิเคราะห์หุ้นเชิงลึก (Bottom up)
  2. กองทุนมีการกระจายการลงทุนในหลาหลายอุตสหกรรม เพื่อลดความผันผวน
  3. กองทุนขนาดเล็กมีความยืดหยุ่นและความคล่องตัว ส่งผลให้มีการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถเลือกหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กที่ให้ผลตอบแทนที่ดีได้

กลยุทธ์การลงทุน 

  • หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กยังมีโอกาสเติบโต และให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่
  • ช่วงเวลาที่ผ่านมาในหลายบริษัทมีแนวโน้มฟื้นตัวและเติบโตจากสถานการณ์โควิด-19 ได้ดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่ เนื่องจากสามารถปรับตัวได้เร็วกว่า รวมทั้งธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากสถานการณ์โควิด-19 รวมถึง New Economy จึงมีผลประกอบการที่ดีกว่า
  • นอกจากนี้ บริษัทขนาดกลางและเล็กที่มีการบริหารจัดการที่ดี ยังมีโอกาสแย่งส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่งได้มากกว่า ทำให้มีโอกาสเติบโตได้มากกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ

นโยบายการลงทุน

กองทุนทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน (TLMSEQ) มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ กองทุนนี้ลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียการจัดการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เก็บจริง 2.14% ต่อปี
ค่าธรรมเนียการขาย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เก็บจริง 1.00% ต่อปี
ค่าธรรมเนียการรับซื้อคืน ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน หรือ Fund Fact Sheet >>  กองทุน TLMSEQ

ตารางผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี  กองทุน TLMSEQ

ตารางผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี TLMSEQ

*กองทุน TLMSEQ มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีสูงสูดถึง 137.15% และมีผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีที่โดนเด่น

แหล่งที่มา: เนื้อหาและภาพประกอบจากบลจ.ทาลิส

คำเตือน

  •  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุน) เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ ก่อนการตัดสินใจลงทุน 
  • ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หากสนใจลงทุนกองทุน TLMSEQ  สามารถเปิดบัญชี และพร้อมลงทุนได้ทันทีผ่านบลน.แอสเซนด์ เวลธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม  >> เปิดบัญชีลงทุนผ่านบลน.แอสเซนด์ เวลธ์