ลงทุน 6 กองทุนที่ร่วมรายการ
ทุกๆ ยอดเงินลงทุนสะสมครบ 5,000 บาท
รับฟรี หน่วยลงทุน TCMF มูลค่า 0.2% ของยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ

รายการส่งเสริมการขาย
ซื้อกองทุนที่ร่วมแคมเปญ ทุกๆยอดเงินลงทุนสะสมครบ 5,000 บาท ระหว่างวันที่ 1-20 ต.ค. 2564 และถือหน่วยลงทุนจนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2564 รับฟรี หน่วยลงทุน TCMF มูลค่า 0.2% ของยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิที่ลงทุนในกองทุนที่ร่วมรายการ

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 20 ตุลาคม 2564

6 กองทุนที่ร่วมรายการ จากบลจ.ยูโอบี มีดังนี้:

 1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อิควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ (UESG) เน้นลงทุนลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมต่อความรับผิดชอบใน 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Robeco Sustainable Global Stars Equities IL EUR (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว, กองทุนมีระดับความเสี่ยง 6
 2. กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า (GC) เน้นลงทุนในตลาดหุ้นของประเทศจีน ฮ่องกง และไต้หวัน โดยมีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อลงทุนในกองทุน INVEST GREATER CHINA โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีตั้งแต่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน, กองทุนมีระดับความเสี่ยง 6
 3. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เอ แชร์ อินโนเวชั่น ฟันด (UCI) เน้นลงทุนในตลาดหุ้นประเทศจีน (A-Shares) ซึ่งคาดว่าจะได้ร้บประโยชน์จากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม และแนวโน้ม การเติบโตในด้านต่างๆ
  กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ United China A-Shares Innovation Fund – Class T USD Acc (กองทุนหลัก), กองทุนมีระดับความเสี่ยง 6
 4. กองทุนเปิดยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ (UOBSHC) เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ Healthcare ในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ United Global Healthcare Fund, กองทุนมีระดับความเสี่ยง 7
 5. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์ (UEV) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิตแบตเตอรี่ และบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งในอนาคต เช่น รถยนต์ไฟฟ้า และ/หรือเทคโนโลยีดิจิตอลที่ใช้ในการขนส่ง โดยกระจายการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก, กองทุนมีระดับความเสี่ยง 6
 6. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวชั่น ฟันด์ (UNI) เน้นลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศที่ออกโดยบริษัททั่วโลก รวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่ โดยเป็นหุ้นของบริษัททั่วโลกที่ได้รับผลประโยชน์จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและหรือเทคโนโลยีใหม่ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นผู้รับดำเนินการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน, กองทุนมีระดับความเสี่ยง 6

เงื่อนไขการลงทุน และรับกองทุนฟรี

 • สิทธินี้เฉพาะผู้ที่ยืนยันคำสั่งซื้อกองทุนของบลจ.ยูโอบี 6 กองทุนที่ร่วมรายการ ผ่านบลน.แอสเซนด์ เวลธ์ บนทรูมันนี่ วอลเล็ท ในช่วงเวลา 1-20 ต.ค. 2564 เท่านั้น
 • ผู้ลงทุนสามารถสะสมมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนที่ร่วมรายการ กองใดก็ได้ มูลค่าลงทุนขั้นตำ่ 5,000 บาท ภายในช่วงเวลาส่งเสริมการขาย
 • ผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 หากมีการขายหน่วยลงทุนก่อนวันดังกล่าว จะไม่นำยอดเงินที่ขายออกมาคำนวณในการับสิทธิ
 • การคำนวณสิทธิการรับฟรี หน่วยลงทุน TCMF มูลค่า 0.2% ของยอดเงินลงทุนสะสมทุกๆ 5,000 บาท จากการซื้อกองทุนที่ร่วมรายการ เช่น ลูกค้าซื้อกองทุน UESG 2,500 บาท และ UEV 3,000 บาท รวมเป็น 5,500 บาท จะได้หน่วยลงทุน TCMF มูลค่า 10 บาท เป็นต้น
 • บลจ. ยูโอบี จะคำนวณยอดเงินลงทุนสะสม หักด้วยมูลค่าเงินที่ขายกองทุนรวม จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และบลจ. ยูโอบี จะดำเนินการนำกองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ (TCMF) ที่มีนโยบาลการลงทุนมุ่งเน้นลงทุนในเงินฝาก และ/ หรือ ตราสารหนี้ระยะสั้น ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/หรือ ภาคเอกชน, กองทุนมีความเสี่ยงระดับ 1 สำหรับบัญชีที่มีการลงทุนเป็นไปตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ เข้ามาบัญชีลงทุนกองทุนรวมผ่าน Ascend Wealth ภายในวันที่ 31ธันวาคม 2564
 • รายการส่งเสริมการขายไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
 • สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธื จำกัด โทร 1240 กด 8

คำเตือน

 • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และ ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
ลงทุนเลย