True Shop

เติมเงินได้ครั้งละ 50 – 20,000 บาท
ฟรีค่าธรรมเนียม

ขั้นตอนเติมเงินที่ True Shop
  1. แจ้งพนักงานว่าต้องการ “เติมเงินทรูมันนี่ วอลเล็ท”
  2. แจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่ลงทะเบียนไว้กับทรูมันนี่ วอลเล็ท
  3. แจ้งจำนวนเงินที่ต้องการเติมเงิน
    ตั้งแต่ 50 บาท ถึง 20,000 บาท
  4. ชำระเงิน และรับใบยืนยันการทำรายการ

หมายเหตุ : เพื่อความถูกต้องในการเติมเงิน กรุณาตรวจสอบกับพนักงานว่า เป็นการทำรายการเติมเงินทรูมันนี่ วอลเล็ท ไม่ใช่การเติมเงินมือถือทรูมูฟ เอช และไม่ใช่การซื้อบัตรเติมเงิน