การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคค
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคค

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการ ตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act B.E. 2562) และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีสาระสำคัญ 3 ประเด็นหลัก ดังนี้

1. การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
2. หน้าที่และความรับผิดของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
3. สิทธิต่างๆ ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย เช่น สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

โดยเราได้จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ดังนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะถูกจัดเก็บโดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลรวมถึงมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ หรือ ดำเนินการเพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้บริการตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ซึ่งระบุถึงรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงสิทธิต่างๆของผู้ใช้บริการที่มีภายใต้กฎหมาย

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคล