นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสําคัญในความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการ (รวมเรียกว่า “ท่าน”) และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัทจึงได้จัดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ การที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท ให้ถือว่าท่านได้อ่านและเข้าใจในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้แล้ว

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจะทำการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น

ในการนี้บริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวม และใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน ซึ่งท่านได้ให้แก่บริษัทโดยความยินยอมของท่าน

หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะที่แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงลักษณะที่แตกต่างออกไปนั้น ก่อนหรือในขณะที่จะมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ฐานตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้างต้น ภายใต้ฐานความยินยอม เพื่อการคำนวณค่าคอมมิชชั่นให้แก่ตัวแทนของบริษัทที่ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน และลงทะเบียนบัญชี TrueMoney Wallet

หากบริษัทประสงค์จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หรือภายใต้ฐานตามกฎหมายอื่นใด บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของวัตถุประสงค์หรือฐานตามกฎหมายดังกล่าว ก่อนหรือในขณะที่จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สิทธิของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้

  1. สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทให้แก่ท่านได้
  2. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทในเวลาใดก็ได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลท่านอยู่กับบริษัท
  3. สิทธิในการขอให้บริษัทโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือตัวท่านเอง ด้วยเหตุบางประการ
  4. สิทธิในการคัดค้านบริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ด้วยเหตุบางประการ
  5. สิทธิในการขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการ
  6. สิทธิในการขอให้บริษัทลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการ
  7. สิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
  8. สิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ท่านพบว่าบริษัท รวมทั้ง ลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถยื่นคำร้องขอให้บริษัทดำเนินการตามสิทธิของท่านข้างต้น โดยติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทรูมันนี่ โทร 1240 โดยบริษัทจะดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีสิทธิปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการดำเนินการตามคำร้องขอของท่านดังกล่าว

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นในการคำนวณค่าคอมมิชชั่นให้แก่ตัวแทนของบริษัทตามที่แจ้งให้ท่านทราบข้างต้น แต่ไม่เกิน 1 ปี และบริษัทจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว หรือเมื่อท่านได้เพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้กับบริษัท

การรักษาความปลอดภัย
บริษัทรับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้สอดคล้องกับกฎหมาย และทันสมัยและปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากลตลอดเวลา บริษัทจะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีหน้าที่ตามกฎหมาย รักษาและเคารพซึ่งความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าด้วยวิธีการเจาะระบบ (hacking) ขโมย สำเนา หรือทำลายฐานข้อมูล ทำลายรหัสลับส่วนตัว (password mining) หรือวิธีการอื่นใด ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัท บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดใดๆ อันเป็นผลมาจากการกระทำดังกล่าว

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
อนึ่ง การใช้บริการใด ๆ ของบริษัท ถือเป็นการยอมรับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ บริษัทอาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ และแจ้งให้ท่านทราบ ทั้งนี้ การที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท ภายหลังจากที่มีการประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขหรือเพิ่มเติมแต่ละครั้ง 

ช่องทางการติดต่อ
หากท่านมี้ข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

ที่อยู่ : บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด เลขที่ 101 อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค ตึกฟีนิกซ์ ชั้น 7 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

หมายเลขติดต่อ : ศูนย์บริการลูกค้าทรูมันนี่ โทร 1240