ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

จากกการตอบแบบสอบถาม Mutual Fund User Survey

ชื่อ – นามสกุล เบอร์โทรศัพท์
พิเชษฐ ตาคำ 095-940-xxxx
อรุณรัชธ์ ปักชัยภูมิ 061-070-xxxx
รัชตชัย เหล่าชัย 061-803-xxxx
วีระศักดิ์ เหง้าน้อย 064-725-xxxx
ธานินทร์ เกสโร 065-546-xxxx
วินัย เพชรสิม 080-239-xxxx
สุรัตน์ อนุรักษ์ 080-240-xxxx
ทิวากร ทวนจีน 083-298-xxxx
ธีระพงษ์ ชมภู 090-773-xxxx
ดรศักดิ์ เพ็ชรใส 093-168-xxxx