ทรูมันนี่ โหวตนี้มีรางวัล

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม ทรูมันนี่โหวตนี้มีรางวัล

ตอน “โหวตทายนิสัยจากสีโปรด”

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับ เงินรางวัล 500 บาท

ชื่อ-สกุล เบอร์
ธนภัทร น้อยเมือง 094982XXXX
ภัทรนันทร์ คงเพชร 099497XXXX
ณัฐธิดา รอดชีวัน 090962XXXX
อาทิตย์ รู้เจน 093363XXXX
สมบัติ ขิมทอง 084260XXXX
ปัญญา นามมะณี 064297XXXX
นับดาว ยามาดะ 065453XXXX
ธัชชัย แก้วดี 061285XXXX
สิทธิศักดิ์ คิรินทร์ 066020XXXX
อัลฟิตรี มะเซง 065363XXXX

*ผู้โชคดีจะได้รับเงินรางวัลเข้า ทรูมันนี่ ภายในวันที่ 5 เม.ย. 66

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม ทรูมันนี่โหวตนี้มีรางวัล

ตอน มูที่ไหนให้เฮงทั้งปี 2566
ชื่อ-สกุล เบอร์
นิตติยนันท์ กังกูน 062031XXXX
วิยะดา โทพา 088650XXXX
จิราภัทร จิระดำรงชัย 064662XXXX
ภูเบศ บุญยัง 090906XXXX
อุทัย นครนามโลก 065880XXXX
สมศักดิ์ เหล็กคม 081863XXXX
เพ็ญ สีดามาตย์ 082621XXXX
อัมราพร สาครินทร์ 090941XXXX

*ทรูมันนี่ จะส่งเงินรางวัล ให้ลูกค้าภายในวันที่ 14 ก.พ. 66

ชื่อ-สกุล เบอร์
สรชา พงษ์สุวรรณ 097058XXXX
อรวรรณ จรรยา 080602XXXX
ฐากร ภูบุญอ้วน 062931XXXX
พิศณุกร มูลสธูป 099606XXXX
สุพัตรา พินิจงาม 064219XXXX
ปัฐพงษ์ เตจ๊ะ 063429XXXX
พงศกร จันทร์อ่อน 080263XXXX
พงษ์ศักดิ์ ศรีมอม 080370XXXX
ธนวรรธน์ นาเจิมพลอย 064075XXXX
รัฐพล หลายชั้น 091746XXXX
นัฒพงษ์ ศรีกงพาน 063846XXXX
สมใจนึก ทาวะลุน 080478XXXX
สมบัติ ลีราช 083408XXXX
สมโภชน์ ทาสุวรรณ 095852XXXX
วิหาร ครองพันธ์ 094351XXXX
สงกรานต์ พรหมวงค์ 096463XXXX
พัชรี วงศาโรจน์ 061657XXXX
ศักดิ์ชัย ใจวงค์ 095445XXXX
ชื่อ-สกุล เบอร์
อนุชา อินทร์พรหม 063743XXXX
ภูดิส นิลชัย 097359XXXX
อุฬาร คำสัตย์ 083458XXXX
สิบปกร เนาวพันธ์ 064892XXXX
นัทธี วารุลัง 092694XXXX
ชัยชล ศรีบุญเพ็ง 090283XXXX
วีรยุทธ ชีวาจร 064602XXXX
วรพจน์ สินไชย 061809XXXX
สวรส พูลทวงศ์ 098844XXXX
ประภาพร ไชยสิทธิ์ 097329XXXX
นภาวรรณ ทรัพย์เจริญ 081157XXXX
อัมรัตน์ อักษรนำ 096039XXXX
นัฐติพงศ์ นามมีชัย 080602XXXX
เจริญพงษ์ ตระกูลรัมย์ 098814XXXX
เกตน์นิภา ปุญญา 096073XXXX
อรรถชัย โศจิพลกุล 064361XXXX
ทวี อำนาจดี 065020XXXX
กรกนก ยอดประสิทธิ์ 083909XXXX
นพวรรณ แสขุนทด 096861XXXX
มูฮัมหมัดซาบูดิน มะลี 061582XXXX
กฤษณี เสนาเก่า 092583XXXX
ราเชน วิวัลชัย 082909XXXX
จิรทิปต์ เพียอินทร์ 095421XXXX
อภิสิทธิ์ จันแด้ 064859XXXX
KHAMPHANID SOULIYAMATH 094397XXXX
วันทิตย์ สีนาม 063779XXXX
อรอุมา ทองอ่อน 085538XXXX
ณิชาพัฒน์ กองเพ็ง 065805XXXX
ธัญพิชชา อู่อรุณ 092351XXXX
สุริยา ปัตโต 095838XXXX
กฤษดา ธาตุชัย 093397XXXX
สมพงษ์ วรรณวัติ 098406XXXX
MAUNG HTAY 092181XXXX
นัฐติยา พันเบ้า 080795XXXX
ดนัย พูนประพันธ์ 080927XXXX
สุทธิพงษ์ เบ็ญศรีใส 082340XXXX
จันทร์ลอน คำเมืองใจ 095392XXXX
สุมาลี เจริญศิริ 099054XXXX
อรวรรณ คำพูล 092385XXXX
เจนณรงค์ บุญพา 096870XXXX
พรทิพย์ ธงยศ 085528XXXX
ณัฏฐา แพงทอง 063390XXXX
ปรีชาพล นาคำ 092708XXXX
ชื่อ-สกุล เบอร์
จันทร์ ฤทธินาม 096530XXXX
กิตติพงศ์ สีเหลือง 082584XXXX
ศรีสุดา ยุพิพิธ 065873XXXX
จันทราทิพ ทองสุข 065115XXXX
นพรัตน์ รัตนมณี 084239XXXX
พิภัทร ผ่องใส 098578XXXX
อาริยา คุ้มพุก 095624XXXX
วิภาพร ภูผานี 062323XXXX
ขวัญฤทัย อรุณสวัสดิ์ 064478XXXX
นฐมน ธนะโชติฎากูล 063949XXXX
เสาวลักษณ์ จันต๊ะวงศ์ 096502XXXX
ธนภัทร เทียมทะนงค์ 096932XXXX
ยุพา ภาคีสุข 096590XXXX
ดวงพร อิ่มบุญสุ 084046XXXX
ประทีป แซ่อึ๊ง 094742XXXX
สมพงษ์ สีหาฤทธิ์ 081012XXXX
กัลลยาณัณช์ วณิชเจริญชัย 082464XXXX
จารุนันท์ กันไชย 099816XXXX
วุฒิพงษ์ พิมพ์ภาชัย 083079XXXX
สรรเสริญ สติภา 064218XXXX
ปิยะราช จันทร์เลิศ 090293XXXX
จุฑามาศ อัยยมาตร 086312XXXX
บุณยนุช มิตรสันเทียะ 065825XXXX
กฤษณา ชูกร 064783XXXX
สันติชัย คงเดช 083605XXXX
ทิวาพร จอมแปง 080318XXXX
อับดุลอาซีด อาดำ 080603XXXX
ณัฐวัฏ จันจุฬา 083905XXXX
อรทัย คำเหลือ 096810XXXX
จตุพล ศรีเรืองพันธ์ 065443XXXX
พิสิษฐสรรค์ ทองพิจิตร 098094XXXX
พรรษา เชียรวิชัย 099484XXXX
ภิรมย์พงศ์ ปุ๋มตน 096814XXXX
ปนัดดา นุ้ยห้วยแก้ว 096012XXXX
ณรงค์เนตร อินแตง 096734XXXX
เตมีย์ วงษ์ศรี 095814XXXX
พิมพ์ชนก ฝางคำ 095240XXXX
ณัชพล อังกูรพานิชย์ 064124XXXX
แวยูนุ เจ๊ะมะ 081054XXXX

*ลูกค้าสามารถตรวจสอบโค้ดคูปองส่วนลดลาซาด้า ได้ที่ช่องทาง Push Notification จากทรูมันนี่ หรือ Inbox (ค้าง 30 วัน) บนแอปทรูมันนี่
*คูปองลาซาด้า สามารถใช้ได้ถึง 31 มี.ค. 66

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม ทรูมันนี่โหวตนี้มีรางวัล

ตอน โหวตเลขนำโชคประจำตัวคุณ
ชื่อ-สกุล เบอร์
คุณวรากร แก้ววิเชียร 082830XXXX

*ผู้โชคดีต้องติดต่อยืนยันการรับรางวัลมาที่ทรูมันนี่ Call Center
โทร. 1240 ภายใน 30 วันหลังการประกาศรางวัล (20 กุมภาพันธ์ 2566)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม ทรูมันนี่โหวตนี้มีรางวัล

ตอน ใครจะได้เป็นแชมป์ World Cup 2022
ชื่อ-สกุล เบอร์
สุพัฒน์ คงวิเชียร 095916XXXX
ณัฐธนนท์ ภักดีเดชาเกียรติ 063536XXXX
อดิศักดิ์ พวงนะที 061201XXXX
กฤษฎา พลาพล 066057XXXX
วิทวัส ธนกิจเกษม 086896XXXX
วิลาสินี แอบครบุรี 098811XXXX
บิลาล เบ็ญสอิ 098997XXXX
ภาคภูมิ ปรังประโคน 082969XXXX
ศุภกานต์ เหวิจิตร 096412XXXX
อาภรณ์ สิทธิมุณี 097972XXXX
ภูมิรพี เชียงลา 097315XXXX
ธานินทร์ เอกวรรณัง 086536XXXX
สุรินทร์ อิ่มใจ 091734XXXX
ทิพวรรณ ศรีสมุทร 064189XXXX
มหิดล สุทธิประภา 097195XXXX
ณฐา คุ้มสังข์ 098292XXXX
เศรษฐกิจ รอดภัย 098912XXXX
อนุวัฒน์ ส่อนราช 092373XXXX
วรากร แก้ววิเชียร 082830XXXX
จิรยุทธ จันทร์น้อย 080168XXXX
ชื่อ-สกุล เบอร์
ปฏิพาน บุญมาก 090245XXXX
นาดีร สะเล็ม 096828XXXX
สิทธิชัย ศิริมา 062274XXXX
กันตพรรณ ทองเหล็ก 088581XXXX
สิทธา คนใหญ่ 095867XXXX
มานะ ดงเสือ 062373XXXX
พรพิมล สามบุญ 061687XXXX
สรยุทธ ทะสะโส 096263XXXX
ศราวุธ สีทานนท์ 095754XXXX
ศิริศวร์ ปะสะกวี 082359XXXX
อชิตพล นามวิจิตร 080737XXXX
บวร หงษ์ชุมแพ 098649XXXX
ธัญชนก เติมประชุม 092818XXXX
สมรักษ์ ทรงกลด 095267XXXX
ชัยณรงค์ ทับเมี่ยง 065880XXXX
ศุภชัย นอระพา 098040XXXX
สุรพงษ์ พัฒสกุล 097235XXXX
ธนายุทธ อึ้งสังวรณ์ 095404XXXX
ปฏิเวธ อินทร์กอ 082219XXXX
ชาครีย์ พลอยกระโทก 061031XXXX
นภสินธุ์ ปรีทุ่ง 091843XXXX
ธนรัตน์ ใจเข้ม 094296XXXX
เจษฎาพร แก้วแสงอ่อน 085567XXXX
ชัยวัฒน์ ลีเพ็ญ 095806XXXX
MAUNG MON 098767XXXX
จารุภัทร จีนเมือง 098897XXXX
วุฒิชัย รุททองจันทร์ 062271XXXX
อัจฉรากาญจน์ วงษ์ทิม 092493XXXX
สุวัฒน์ จงศิริ 063239XXXX
ชนาธิป ปัญจชัย 088626XXXX
นภัสวรรณ ศักดิ์รชากุล 093621XXXX
พชร พลอยหิน 086435XXXX
วรากร คล้ายกูล 099179XXXX
ศรศักดิ์ สุวรรณรัมย์ 084509XXXX
นิรชน หงษ์โต 084029XXXX
อดิศร นิยมญาติ 083483XXXX
ซุลกีพลี เจ๊ะสนิ 082873XXXX
สถาพร เพ็ชรพลอย 083426XXXX
อัศวิน บุตรเสน 083273XXXX
โนร์ฟาซา วามะ 084027XXXX
ประมวล หอมขจร 096632XXXX
วัชรา จันทา 096619XXXX
นัฐติยา พันเบ้า 080795XXXX
พีระพล บุญวิเทียน 065250XXXX
คำสวัสดิ์ บุญมานันท์ 061523XXXX
พรวิมล แสงคำ 084155XXXX
ณชย เงินยอง 095714XXXX
ชื่อ-สกุล เบอร์
ยอดรัก จันทะพันธ์ 062215XXXX
อัทชัย หญ้าผา 082114XXXX
จันทราภา จำปา 093012XXXX
พรรวษา เพลินศิลป์ 064741XXXX
สราวุฒิ บุญภา 062530XXXX
อนุพงษ์ อัคราช 088613XXXX
ถิรเมธ วงศ์พานิช 082491XXXX
ชลิตา สุวรรณปราการ 088999XXXX
จิรวดี วงศ์สวรรค์ 065683XXXX
กัญญาณัฐ กองศรี 093213XXXX
เกรียงศักดิ์ โตยะวนิชกุล 096939XXXX
ชนาธิป สถิตเมธี 093615XXXX
ยุทธพงษ์ ใจเอื้อ 096007XXXX
สุรชัย บัวเจริญ 092746XXXX
เฉลิมทิพย์ มันอาษา 091836XXXX
เฉลิมชัย มากวิสัย 095948XXXX
ไพบูลย์ สีบุญเรือง 086981XXXX
ชิษณุพงศ์ พิพิธธนบวรชัย 064212XXXX
ภาณุวัฒน์ สุหัตถกรชัย 088635XXXX
สิงหา พรหมจรรย์ 090327XXXX
NAN KHAING KHING NWE 062693XXXX
อารีย์ อ่วมภักดี 082892XXXX
นันทวัน ปงรังษี 096298XXXX
วรวัจน์ บัวเขียว 094631XXXX
ศุภรุจ อ่ำขำ 086086XXXX
ปาริชาติ ชัยงาม 084094XXXX
สุวัจนี จันทร์แสง 062271XXXX
รุ่งโรจน์ วงษ์สอน 092516XXXX
คำรณ อยู่มล 093624XXXX
ศุภพิชญ์ ธนะวัชรโยธิน 095736XXXX
ชิษณุพงษ์ สีทา 096181XXXX
ถนอมรัตน์ วรชยา 080307XXXX
ภาคิน จันทร์แจ่ม 064267XXXX
นฤพล งาสิทธิ์ 065212XXXX
ซัลมาน ดรอแม 064287XXXX
สุทธวีร์ บาดา 093697XXXX
ณฐกร สุคนธมาศ 086475XXXX
ยุทธนา เทสกุล 093175XXXX
ฐิติรัตน์ จันทร์เที่ยง 090982XXXX
ณัฐพงษ์ อ้วนจันทา 080620XXXX
ภูมิพัฒน์ บุญมะยา 061678XXXX
ภัคพล ภูพลผัน 097267XXXX
รามิล แสงสุริย์ 093109XXXX
ภัทรธิดา ดวงดารา 064157XXXX
ชื่อ-สกุล เบอร์
พรรณนภา จันทร์มาเมือง 099616XXXX
ศุภวิชญ์ พงสุภา 083239XXXX
จารุวิทย์ เขียวสนาม 094431XXXX
ศิริพักตร์ มานะดี 061374XXXX
พรมมินท์ อินคำเปี้ย 098674XXXX
ศิวิไล ธูปขุนทด 061474XXXX
ปวริศร์ สีไพร 084179XXXX
พรพิพัฒน์ รักภูมิ 094448XXXX
เจตจันทร์ คงประเสริฐ 081621XXXX
จักรพนธ์ ท้วมเสน 061013XXXX
สินทรัพย์ เจริญศิลป์ 085682XXXX
รัตพล เพชรรัตน์ 082071XXXX
ธนวัฒน์ จ่าแก้ว 063581XXXX
สหัสวรรษ จิรากุลภักดี 096172XXXX
พิษณุ สาลาด 084433XXXX
พยอม จินดา 092473XXXX
อณุพล ยมนัด 061658XXXX
ชื่อ-สกุล เบอร์
ธนทรัพย์ ศรีสม 094126XXXX
ภัทรพล ผ่องแผ้ว (สำรอง 1) 084346XXXX
ปสุตา จารุธาดาภิวัฒน์ (สำรอง 2) 061713XXXX
ภูวรักษ์ สุกิน (สำรอง 3) 088254XXXX
จีรปรียา กราบเครือ (สำรอง 4) 093309XXXX

* ลูกค้าจะได้รับเงินเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2565

ช่องทางการเติมเงินและใช้จ่าย

ช่องทางการเติมเงินทรูมันนี่

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต

Pay Next
วงเงินสะดวกพร้อมใช้

Payment Priority
ลำดับการชำระเงิน

วิธีการโหวต
1. หมวดกิจกรรมลุ้นรางวัล <br>คลิก <b>Banner โหวตที่เที่ยว</b>
2. คลิก <b>โหวตเลย</b>
3. เลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ชอบ และ <b>คลิกโหวต</b><br>(1 โหวต = 1 บาท)
4. คลิก <b>ยืนยัน</b> การโหวต