ทรูมันนี่ โหวตนี้มีรางวัล
วิธีการโหวต
1. เลือก <b>แบนเนอร์โหวต</b> ตอน ดีลเด็ด foodpanda
2. เลือกโปรโมชัน foodpanda ที่คุณชื่นชอบมากที่สุด
3. ตรวจสอบตัวเลือกในการโหวต และเลือกปุ่ม 1 บาท จากนั้นกด <b>โหวตเลย</b> <small>(หมายเหตุ: โหวตละ 1 บาท จากนั้นระบบจะคืนเงินให้ลูกค้า เมื่อทำการโหวตเสร็จ)</small>
4. กด <b>ยืนยัน</b> เพื่อทำการโหวต

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

การให้บริการ

“ทรูมันนี่ โหวตนี้มีรางวัล ตอน ทายนิสัยจากสีโปรด ผู้ที่โหวตเข้ามาตามลำดับที่กำหนด มีสิทธิ์รับเงินเข้าทรูมันนี่ 500 บาท จำนวน 10 รางวัล ”

ระยะเวลากิจกรรมการโหวต
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 20 มีนาคม​ 2566

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

 1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและสมัครใช้งานได้ฟรีทุกเครือข่าย
 2. กด Banner “โหวตสีโปรดทายนิสัย” บนแอปพลิเคชัน TrueMoney
 3. กด “โหวตสีโปรด” เพื่อเลือกลงคะแนนโหวตให้กับเลขที่ท่านเลือก
 4. เลือก สี ที่ต้องการโหวต
 5. เลือกจำนวนเงินในการโหวต (1 โหวต รวมจำนวนเงิน 1 บาท)
 6. กด “โหวตเลย”
 7. ระบบแจ้งดำเนินการ “โหวตสำเร็จ”
 8. ไม่จำกัดสิทธิ์และจำนวนครั้งในการโหวต
 9. สามารถโหวตได้ทุกเครือข่าย
 10. ไม่สามารถยกเลิกการโหวตได้ทุกกรณี
 11. ระบบทำการคืนเงินที่หักจากลูกค้า 1 บาทเข้าทรูมันนี่ ของลูกค้า
 12. ผู้ที่โหวตเป็นลำดับที่ 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 จะได้ รับเงินเข้าทรูมันนี่ มูลค่า 500 บาท จำนวน 10 รางวัล
 13. 1 รางวัลต่อ 1 ผู้โชคดีเท่านั้น ในกรณีที่ผู้โชคดีได้รางวัลไปแล้วขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลเพียงรางวัลเดียว

(หมายเหตุ: ผู้โชคดีที่จะได้รับเงินรางวัล จะต้องเป็นผู้ที่โหวตเข้ามาตามลำดับที่กำหนดเท่านั้น)

ประกาศผล 31 มีนาคม 2566

รายละเอียดและเงื่อนไข
รายละเอียดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการใช้บริการโหวต “ทรูมันนี่ โหวตนี้มีรางวัล ตอน ทายนิสัยจากสีโปรด ผู้ที่โหวตเข้ามาตามลำดับที่กำหนด มีสิทธิ์รับเงินเข้าทรูมันนี่ 500 บาท จำนวน 10 รางวัล ”
ทั้งนี้ผู้ใช้บริกาจะต้องยอมรับข้อตกลงในรายละเอียดการใช้บริการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. การให้บริการดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด (“ทรูมันนี่”)
 2. ระบบการให้บริการดังกล่าวนี้ รองรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android โดยรองรับการให้บริการทุกเครือข่าย
 3. บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“ทรูมันนี่”) ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการทำรายการ “ทรูมันนี่ โหวตนี้มีรางวัล ตอน ทายนิสัยจากสีโปรด ผู้ที่โหวตเข้ามาตามลำดับที่กำหนด มีสิทธิ์รับเงินเข้าทรูมันนี่ 500 บาท จำนวน 10 รางวัล ”
 4. บนแอปพลิเคชัน TrueMoney ทุกกรณี ทั้งนี้ ทรูมันนี่ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำรายการทั้งสิ้น
 5. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำรายการด้วยตัวเอง ได้ที่เมนู “รายการ” บน แอปพลิเคชัน TrueMoney
 6. ทรูมันนี่ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการให้บริการ, และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสิน ถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. ทรูมันนี่ประกาศผลรางวัลในวันที่ ประกาศผล 31 มีนาคม 2566 และจะดำเนินการมอบของรางวัลให้กับลูกค้าที่ได้รับรางวัลในลำดับที่กำหนด
 8. ทรูมันนี่เป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกในการรับชำระเงินเท่านั้น ดังนั้น หากมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการเกิดขึ้น หรือเกิดข้อพิพาทใด ๆระหว่างผู้ใช้บริการ โดยทรูมันนี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด ดังนั้นทรูมันนี่จึงไม่มีหน้าที่ในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 9. ทรูมันนี่ไม่รับผิดชอบในทุกกรณีต่อความสูญหาย หรือเสียหาย ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเกิดขึ้นกับข้อมูลในโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใดอันเป็นผลมาจากการให้บริการ
 10. ทรูมันนี่ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือความสูญหายที่เกิดกับเงินในบัญชีของผู้ใช้บริการ อันเนื่องจากการที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใดของผู้ใช้บริการได้สูญหาย หรือถูกขโมย หรือผู้ใช้บริการถูกหลอกลวง จากเหตุสุดวิสัยอื่นใด หรืออันเนื่องจาก Malware หรือ Computer Virus หรือจากการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใดของผู้ใช้บริการที่ใช้บริการ
 11. ความผิดพลาด และ/หรือ ความล่าช้าใดๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ ระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการนี้ และ/หรือ สาเหตุอื่นใดลักษณะเดียวกันอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากทรูมันนี่
 12. ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า ทรูมันนี่อาจดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลการทำรายการ ของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้แก่ทรูมันนี่ และ/หรือที่อยู่ในความครอบครองของทรูมันนี่ และ/หรือที่ทรูมันนี่ได้รับหรือเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นหรือบุคคลอื่นใดโดยถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับชำระเงินและดำเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริการ และผู้ใช้บริการรับทราบว่าทรูมันนี่อาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่ หรือนิติบุคคคลภายนอกซึ่งมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งภายในและนอกประเทศ เพื่อให้ทรูมันนี่สามารถอำนวยความสะดวกในการรับชำระเงินที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบและศึกษารายละเอียดอื่น ๆ ผ่านนโยบายการคุ้มครองส่วนบุคคลของทรูมันนี่ ได้ที่นี่
 13. ผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องภายใต้เงื่อนไขของทรูมันนี่
 14. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระเงินเพื่อใช้บริการได้ที่ ทรูมันนี่ Call Center โทร.1240
 15. ในกรณีที่บริษัททรูมันนี่เป็นผู้จ่ายเงินรางวัลให้แก่ลูกค้ามูลค่าเกินจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นบริษัทมีหน้าที่หักหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย โดยคำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินรางวัล โดยลูกค้าที่ยืนยันรับรางวัลรับเงื่อนไขดังกล่าว
 16. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องมีรายชื่อไม่ซ้ำกัน ในกรณีมีรายชื่อที่ซ้ำกันในแต่ละรางวัลทางทรูมันนี่ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลลำดับถัดไป
 17. ผู้โชคดีต้องติดต่อยืนยันการรับรางวัลมาที่ทรูมันนี่ ติดต่อที่ทรูมันนี่ Call Center โทร.1240 เท่านั้น
 18. ลูกค้าที่กิจกรรมโหวตต้องเป็นลูกค้าที่ใช้งานทรูมันนี่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เท่านั้น
ช่องทางการเติมเงินและใช้จ่าย

ช่องทางการเติมเงินทรูมันนี่ สามารถเติมผ่านธนาคารทุกช่องทาง
ฟรีค่าธรรมเนียม

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต
กับทรูมันนี่ วอลเล็ท ไม่มีขั้นต่ำ
ไม่มีค่าธรรมเนียม

Pay Next
วงเงินสะดวกพร้อมใช้

Smart Pay
ช่องทางชำระเงินอัตโนมัติ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม
ทรูมันนี่โหวตนี้มีรางวัล

สถานที่ท่องเที่ยวใดที่คุณอยากไปพักผ่อนในวันพักร้อนมากที่สุด

ชื่อ-สกุล เบอร์
สมคิด ผูกพันธ์ 082208XXXX
ประกายดาว สุดใจ 093689XXXX
พุฒิเมธ แก้วสม 081921XXXX
อธิคม จุฑามณี 083129XXXX
ปวีณา ปานคล้าย 097338XXXX
นฤมล กล่ำคำ 085017XXXX
ธนิศา สิรยาคม 086351XXXX
ณัฏฐ์ชญา แก้วทิมบุตร 084324XXXX
ชัชวาล รติวณิชย์ 080351XXXX
สินีนุช อกตัน 086383XXXX
โอภาส พรมประดิษฐ์ 085838XXXX
สีไพร ไวยสุกรี 095740XXXX
ประวิตร โลสงฆ์ 096353XXXX
ปัทมา พรมฤทธิ์ 084339XXXX
พัทธนันทร์ เลี่ยมนำเจริญ 082528XXXX
ปธานินทร์ จาดคล้าม 065268XXXX
ภูษิตา ธีระธนากร 094942XXXX
กฤตพร อภิญญาวานิชย์กุล 081234XXXX
มานพ พกสิน 083510XXXX
เจษฎา สิงนาครอง 092665XXXX
ชื่อ-สกุล เบอร์
วรวิทย์ สัตย์ซื่อ 083901XXXX
ทนงจิตร เลิศเลียงชัย 062603XXXX
เกรียงไกร ลาภจรัสแสงโรจน์ 089169XXXX
ศราวุฒิ สุขสันติ์ 090984XXXX
พลอยรุ้ง นาคสงค์ 096914XXXX
การันต์ จางจันทร์ 097294XXXX
สา เลาหพูนรังษี 081692XXXX
ศศิ พุดทะเล 095868XXXX
จีรภา คุ้มสุวรรณ 088282XXXX
วิเชียร ตามภาษี 091763XXXX
ศิริพร พรมพิมพ์ 093962XXXX
สุทัศน์ โกเสนตอ 096892XXXX
นิภา ชื่นชม 083681XXXX
หนึ่งฤทัย แสงทอง 095469XXXX
ไพฑูรย์ ปะภาวะตา 083231XXXX
สิริลักษณ์ บุญเรือง 091850XXXX
แบงค์ อุ่มเอม 083702XXXX
ยุทธศักดิ์ กระจ่างใส 096152XXXX
อิทธิ มงคลลาภกิจ 064049XXXX
ชาญณรงค์ ประทุมโม 096820XXXX
จิราภรณ์ เพ็ชรมณี 095975XXXX
กฤตพร อภิญญาวานิชย์กุล 081234XXXX
ณรงค์เนตร อินแตง 096734XXXX
ภัทริกา หิรัญรัตน์ 086556XXXX
อาทิตย์ พัฒนสุข 090991XXXX

* สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับ Ascend Travel Voucher จำนวน 20 ท่าน ท่านจะต้องยืนยันสิทธิ์โดยการกรอกข้อมูล กรอกข้อมูลที่นี่
 ภายในวันที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 24.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

ร่วมโหวตเลย