โหวต MUT 2021
รายชื่อผู้โชคดีรับเสื้อทีมฟุตบอล
จากกิจกรรมโหวตฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2022
รายชื่อผู้โชคดี
มนตรี กันไชย 096651XXXX
นัฐพงษ์ ไชยจันทร์ 062067XXXX
วิธวินท์ บุราณรัตน์ 093419XXXX
สุทัศน์ นาคอาจหาญ 095135XXXX
กานนท์ อังคณาวิศัลย์ 087942XXXX
ไตรภพ สีสุระ 080221XXXX
นาวา หอมหวน 095825XXXX
ยุทธนา ยงยุทธ 080953XXXX
กมลทิพย์ ประเสริฐ 064616XXXX
เทพพิทักษ์ โพธิสิน 090251XXXX
วรวุฒิ ชาตรี 095024XXXX
วรรณราช บำราบ 096796XXXX
อภิชาติ แก้วช่วย 082185XXXX
ณัฐวุฒิ สุทธิ 085591XXXX
จักรกฤษณ์ คำภิระ 090994XXXX
อาทิตย์ สนโคกสูง 099295XXXX
จิรสิน ฤทธิ์หมุน 093731XXXX
บวรยศ ดีมานพ 098925XXXX
สุกัญญา ดาทอง 065623XXXX
ซารีฟ หุ่นพยนต์ 091641XXXX

กรุณากรอกไซส์เสื้อทีมและที่อยู่ในการจัดส่ง คลิก

รายการส่งเสริมการขาย
มอบโค้ดส่วนลด True Store มูลค่า 200 บาท สําหรับลูกค้าที่จ่ายบิลขั้นต่ำ 250 บาทขึ้นไปผ่าน True Money Wallet

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
วันที่ 13 – 30 มิถุนายน 2565

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

 1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet และสมัครใช้งานได้ฟรี ทุกเครือข่าย 
 2. จ่ายบิลทรูขั้นต่ำ 250 บาทขึ้นผ่าน TrueMoney Wallet 
 3. รับโค้ดส่วนลด 200 บาท ผ่าน inbox แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet สามารถใช้เป็นส่วนลด เมื่อทำการซื้อที่ https://store.truecorp.co.th/ ตามสินค้าที่กำหนด
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ 200 สิทธิ์เท่านั้น
 5. บริษัทจำกัดสิทธิในการรับรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้

ของรางวัล
รับโค้ดส่วนลด 200 บาท ผ่าน in box แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “มอบโค้ดส่วนลด True Store มูลค่า 200 บาท สําหรับลูกค้าที่จ่ายบิลขั้นต่ำ 250 บาทขึ้นไปผ่าน True Money Wallet” ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
 3. จ่ายบิลทรูขั้นต่ำ 250 บาทขึ้นผ่าน TrueMoney Wallet 
 4. รับโค้ดส่วนลด 200 บาท ผ่าน in box แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet สามารถใช้เป็นส่วนลด เมื่อทำการซื้อที่ https://store.truecorp.co.th/ ตามสินค้าที่กำหนด
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ 200 สิทธิ์เท่านั้น
 6. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะได้รับรางวัลต่อเมื่อลงทะเบียนและเปิดใช้งานบัญชี TrueMoney Wallet และสั่งซื้อสินค้าหรือบริการตามเงื่อนไขเสร็จสิ้น เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้องหรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าเกิดความผิดพลาดในการให้รางวัล บริษัทมีสิทธิดำเนินการยกเลิกการให้รางวัล และ/หรือการเรียกรางวัลคืนได้โดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบแต่อย่างใด
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัล ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ นอกจากนี้ รางวัลที่ไม่ได้ใช้ หรือใช้ไม่หมด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ทั้งสิ้น
 8. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 11. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1240
วิธีจ่ายบิล
1. ล๊อคกินเข้าแอป เลือก หมวดเติมเงินและ จ่ายบิล
2. เลือกรายการบิลที่ต้องการชำระ
3. ได้รับข้อความ รับโค้ดส่วนลดทรูสโตร์ 200 บ. ในกล่องข้อความ (เมื่อชำระบิลตั้งแต่ 250 บ. ขึ้นไป)
ช่องทางการเติมเงินและใช้จ่าย

ช่องทางการเติมเงินทรูมันนี่ สามารถเติมผ่านธนาคารทุกช่องทาง
ฟรีค่าธรรมเนียม

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต
กับทรูมันนี่ วอลเล็ท ไม่มีขั้นต่ำ
ไม่มีค่าธรรมเนียม

Pay Next
วงเงินสะดวกพร้อมใช้

Smart Pay
ช่องทางชำระเงินอัตโนมัติ

คลิกดูสินค้า