ซื้อของเข้าร้าน บนแอป Maknet รับเงินคืน
ขั้นตอนการชำระเงินด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท
1. เปิดแอป Maknet
2. เลือกสินค้าที่ต้องการ
3.เลือกสินค้าเสร็จแล้วกด <b>ชำระเงิน</b>
4. กรอกรายละเอียดที่อยู่จัดส่ง แล้วกด <b>ดำเนินการคำสั่งซื้อให้เสร็จสมบูรณ์</b>
5. เลือกจ่ายด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท
6. กรอกชื่อ-นามสกุล, อีเมล, และเบอร์มือถือ ที่สมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท
7. กรอกรหัส OTP ที่ส่งไปทาง SMS แล้วกด Verify
8. คำสั่งซื้อสำเร็จ

รายการส่งเสริมการขาย
ลูกค้าใหม่รับเงินคืน สูงสุด 300 บาท เมื่อซื้อของบนแอป Maknet

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย 

 1. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องมีบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท
 2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องไม่เคยจ่ายด้วยทรูมันนี่วอลเล็ทบนแอปพลิเคชัน Maknet มาก่อน 
 3. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทำการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการผ่านแอปพลิเคชัน Maknet ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 2,500 (สองพันห้าร้อย) บาทเป็นต้นไป ต่อ 1 (หนึ่ง) การทำรายการชำระ รับเงินคืนเข้าบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ทเป็นจำนวนเงิน 100 (หนึ่งร้อย) บาท
 4. บริษัทจำกัดสิทธิ์ในการรับรางวัลตามข้อ 3 เดือนละ 1 (หนึ่ง)  ครั้ง ต่อ 1 (หนึ่ง)  สิทธิ์              (ทั้งนี้ ไม่เกิน 3 (สาม) สิทธิ์ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประชาชน) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ลูกค้าใหม่รับเงินคืน สูงสุด 300 บาท เมื่อซื้อของบนแอป Maknet” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
 3. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะมีสิทธิได้รับรางวัล เมื่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทำการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการผ่านแอปพลิเคชัน Maknet ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 2,500 (สองพันห้าร้อย) บาทเป็นต้นไป ต่อ 1 (หนึ่ง) การทำรายการชำระ โดยผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ทของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นจำนวนเงิน 100 (หนึ่งร้อย) บาท
 4. บริษัทจำกัดสิทธิ์ในการรับรางวัลตามข้อ 3 เดือนละ 1 (หนึ่ง)  ครั้ง ต่อ 1 (หนึ่ง)  สิทธิ์              (ทั้งนี้ ไม่เกิน 3 (สาม) สิทธิ์ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประชาชน) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 5. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล จะได้รับรางวัลทันที นับตั้งแต่การทำรายการเสร็จสมบูรณ์ เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าเกิดความผิดพลาดในการให้รางวัล บริษัทมีสิทธิดำเนินการยกเลิกการให้รางวัล และ/หรือการเรียกรางวัลคืนได้โดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบแต่อย่างใด
  นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบดีว่าในกรณีที่มีการกำหนดระยะเวลาการใช้รางวัล หากไม่ใช้รางวัล หรือใช้รางวัลไม่หมด ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัล ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ นอกจากนี้ รางวัลที่ไม่ได้ใช้ หรือใช้ไม่หมด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ทั้งสิ้น
 6. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ () ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ () มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ () กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ () กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ () มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 9. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1240
ดาวน์โหลดแอป