โปรโมชันทรูมันนี่
โปรโมชันทรูมันนี่

ข้อกําหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย
จ่ายสบาย ได้คุ้มกว่าเยอะ จ่ายด้วยทรูมันนี่ รับ Makro PRO Point x2 

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม  2566

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. มีบัญชีทรูมันนี่ และเป็นสมาชิกแม็คโคร รวมถึงได้ทำการยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันทรูมันนี่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 2. ชำระค่าสินค้าและบริการที่แม็คโครทุกสาขา, เว็บไซต์แม็คโครโปร หรือ แอปพลิเคชั่นแม็คโครโปร ด้วยทรูมันนี่ ขั้นต่ำ 3,000 บาทต่อการทำรายการ 1 ครั้ง 

รายละเอียดของรางวัล
รับแม็คโครโปรพ้อยท์เพิ่มอีก 1 เท่า โดยผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล จะได้รับแม็คโครโปรพ้อยท์ ภายใน 14 วันหลังจากได้ทำการชำระด้วยทรูมันนี่ (ตัวอย่างเช่น ปกติชำระเงินค่าสินค้าและบริการเป็นเงินจำนวน 3,000 บาท จะได้รับ 3 แม็คโครโปรพ้อยท์ แต่หากชำระด้วยทรูมันนี่ จะได้รับ 6 แม็คโครโปรพ้อยท์)
ทั้งนี้ จำกัดสูงสุดที่ 50 แม็คโครโปรพ้อยท์ ต่อเดือน ต่อ 1 (หนึ่ง) บัญชีทรูมันนี่ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขสมาชิกเเม็คโคร
หมายเหตุ : หากไม่ได้รับแม็คโครโปรพอยท์ ภายใน 10 วันหลัง การจัดส่งสินค้าเสร็จสมบูรณ์ จากได้ทำการชำระด้วยทรูมันนี่ สามาถติดต่อสอบถามได้ที่ Customer Service แม็คโคร เบอร์ 1432

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ของรายการส่งเสริมการขาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “จ่ายสบาย ได้คุ้มกว่าเยอะ จ่ายด้วยทรูมันนี่ รับ Makro PRO Point x2(“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รายละเอียดของรางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (บริษัท)
 2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รายละเอียดของรางวัล รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น
 3. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล จะได้รับรางวัล ภายใน 10 วันหลัง การจัดส่งสินค้าเสร็จสมบูรณ์ เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าเกิดความผิดพลาดในการให้รางวัล บริษัทมีสิทธิดำเนินการยกเลิกการให้รางวัล และ/หรือการเรียกรางวัลคืนได้โดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบแต่อย่างใด
  นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบดีว่าในกรณีที่มีการกำหนดระยะเวลาการใช้รางวัล หากไม่ใช้รางวัล หรือใช้รางวัลไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกของรางวัล ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ นอกจากนี้ รางวัลที่ไม่ได้ใช้ หรือใช้ไม่หมด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ทั้งสิ้น
 4. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 7. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 8. ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายตกลงและรับทราบว่าบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อาทิเช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลบนบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามรายการส่งเสริมการขาย โดยบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายให้แก่บุคคลภายนอกซึ่งทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบริษัทอันเกี่ยวกับการดำเนินการตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Customer Service แม็คโคร เบอร์ 1432 หรือ True Money Call Center โทร.1240
ขั้นตอนการเช็กแม็คโครโปรพอยท์
1. เข้าแอปแม็คโครโปร <br />กดปุ่ม <b>รูปแม็คโครโปรพอยท์</b> มุมขวาบน
2. สามารถเช็กแม็คโครโปรพอยท์ยอดสะสมปัจจุบัน
3. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กดปุ่ม <b>ดูประวัติพอยท์ของคุณ</b>
ดาวน์โหลดเลย