กองทุนหุ้นวัคซีนโควิด

เจาะลึกกองทุนที่น่าเก็บเข้าพอร์ต ในช่วงวิกฤติโควิด 19

           ดังที่มีสุภาษิตกล่าวไว้ ในวิกฤตย่อมมีโอกาส การลงทุนในกองทุนช่วงโควิด19 แบบนี้ ต้องบอกเลยว่ากลุ่มกองทุนที่โดดเด่นนั้นต้องยกให้กับกลุ่มกองทุน กลุ่มสุขภาพ (Healthcare) โดยอุตสาหกรรมสุขภาพมี 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้

  1. กลุ่มธุรกิจเวชภัณฑ์ (Pharmaceutical)  บริษัทผลิต และจัดจำหน่ายยา
  2. กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) บริษัทคิดค้นผลิตภัณฑ์ชั้นสูงทางวิศวกรรมพันธุ์กรรม เช่น การผลิตคิดค้นวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19
  3. กลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Healthcare Equipment) ผู้ผลิตเครื่องมืออุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์
  4. กลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ (Healthcare Services)  บริการด้านสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล คลินิก

บริษัทผู้วิจัยวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19เป็นกลุ่มธุรกิจที่น่าจับตามองอย่างมากในเวลานี้ ถือเป็นโอกาสทองของนักลงทุน ที่สนใจลงทุนในกองทุนรวมกลุ่มสุขภาพ โดย บลน.แอสเซนด์ เวลธ์ ขอนำเสนอกองทุนที่มีการขายในแพลตฟอร์มของบริษัทดังนี้

ชื่อกองทุน นโยบายการลงทุน ชื่อบริษัทผลิตวัคซีนโควิด-19 และสัดส่วนการลงทุน ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน  (%)
PRINCIPAL GHEALTH-A ลงทุนในหุ้นนวัตกรรมสุขภาพอย่างครบวงจรตั้งแต่การวิจัย วินิจฉัย การรักษาไปจนถึงการป้องกัน การพัฒนานวัตกรรมที่สามารถปฏิวัติวงการแพทย์ที่มีโอกาสเติบโตต่อเนื่อง Moderna 9.6% 15.75%
UCHI ลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้าน Healthcare ของประเทศจีน Sinovac 4.81% 16.31%
KFHHCARE-A ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ มีแผนทางธุรกิจที่ดี Johnson & Johnson 3.7% 8.20%
KFHEALTH-A                        ลงทุนในบริษัท Healthcare ทั่วโลก และเน้นหนักไปทางธุรกิจยาเป็นหลัก รองลงมาคือเทคโนโลยีชีวภาพ และ Medtech ส่วนใหญ่ลงทุนในสหรัฐฯ กว่า 75.9% Johnson & Johnson 3.7% 10.64%
UOBSHC ลงทุนในบริษัท Healthcare หลาย ประเภท ครอบคลุมหลัก 4 ด้านคือ 1) เทคโนโลยีทางการแพทย์ 2) การคิดค้นและผลิตยา 3) การให้บริการทางการแพทย์ และ 4) เทคโนโลยีชีวภาพ Pfizer 3.54%  

AstraZeneca 2.55%

7.34%
SCBGHC เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Sciences) ได้แก่ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย พัฒนา ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลตัวเอง AstraZeneca 3.4% 3.27%

*ข้อมูลอ้างอิงจากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปสาระสำคัญของบริษัทจัดการกองทุนรวม  และผลตอบแทนย้อนหลังจาก Morningstar ข้อมูล ณ​ วันที่  27 ก.ค. 2564 

 

กองทุนกลุ่มสุขภาพเหมาะสำหรับใคร

  •       ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นบริษัทที่ประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพทั่วโลก เช่น บริษัทยา โรงพยาบาล ที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง
  •       ผู้ที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุน และ ทำให้ขาดทุนได้
  •       ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

คำเตือน

  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุน) เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ ก่อนการตัดสินใจลงทุน 
  • ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หากสนใจซื้อกองทุนดังกล่าว สามารถเปิดบัญชี และซื้อกองทุนได้ทันทีกับบลน.แอสเซนด์ เวลธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม  >> ซื้อกองทุนกับบลน.แอสเซนด์ เวลธ์