ซื้อกองทุน

สวัสดีปีใหม่ไทย บลน. แอสเซนด์ เวลธ์ ขอส่งความสุข ความปรารถนาดี และความรักให้กับทุกๆท่าน

“ขอให้ทุกท่านมีพอร์ตการลงทุนที่เติบโต สร้างผลตอบแทน และกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม”

กลับมาเจอกันอีกครั้งกับบทความดีๆ ที่ บลน. แอสเซนด์ เวลธ์ จัดทำขึ้น วันนี้ บลน. แอสเซนด์ เวลธ์ ขอแนะนำวิธีการจัดพอร์ตการลงทุน ตามระดับความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละท่าน เพื่อให้ทุกท่านลองนำไปพิจารณาประกอบการลงทุน เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนที่เติบโต สร้างผลตอบแทน และกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบระดับความเสี่ยงของตัวเองได้ที่หน้า ‘ระดับความเสี่ยง’ ในหัวข้อ ‘ข้อมูลส่วนตัว’ ดังรูปต่อไปนี้

ซื้อกองทุน กับ ทรูมันนี่ วอลเล็ท

หลังจากตรวจสอบระดับความเสี่ยงกันแล้ว คราวนี้ มาดูแนวทางการจัดพอร์ตตามระดับความเสี่ยงกัน

สำหรับผู้ที่มีระดับความเสี่ยง 1 หรือระดับความเสี่ยงต่ำที่สุด มีสัดส่วนแนะนำดังนี้ 

 • กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนตลาดเงิน ในอัตราส่วนมากกว่า 60%
 • กองทุนตราสารหนี้ระยะยาว ในอัตราส่วนไม่เกิน 20%
 • กองทุนตราสารทุน ในอัตราส่วนไม่เกิน 20%
 • กองทุนสินทรัพย์ทางเลือก  ในอัตราส่วนไม่เกิน 5%
ซื้อกองทุน กับ ทรูมันนี่ วอลเล็ท

สำหรับผู้ที่มีระดับความเสี่ยง 2 หรือระดับความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ มีสัดส่วนแนะนำดังนี้ 

 • กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนตลาดเงิน ในอัตราส่วนไม่เกิน 20%
 • กองทุนตราสารหนี้ระยะยาว ในอัตราส่วนไม่เกิน 70%
 • กองทุนตราสารทุน ในอัตราส่วนไม่เกิน 20%
 • กองทุนสินทรัพย์ทางเลือก  ในอัตราส่วนไม่เกิน 10%
ซื้อกองทุน กับ ทรูมันนี่ วอลเล็ท

สำหรับผู้ที่มีระดับความเสี่ยง 3 หรือระดับความเสี่ยงปานกลาง มีสัดส่วนแนะนำดังนี้ 

 • กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนตลาดเงิน ในอัตราส่วนไม่เกิน 10%
 • กองทุนตราสารหนี้ระยะยาว ในอัตราส่วนไม่เกิน 60%
 • กองทุนตราสารทุน ในอัตราส่วนไม่เกิน 30%
 • กองทุนสินทรัพย์ทางเลือก  ในอัตราส่วนไม่เกิน 10%
ซื้อกองทุน กับ ทรูมันนี่ วอลเล็ท

สำหรับผู้ที่มีระดับความเสี่ยง 4 หรือระดับความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง มีสัดส่วนแนะนำดังนี้ 

 • กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนตลาดเงิน ในอัตราส่วนไม่เกิน 10%
 • กองทุนตราสารหนี้ระยะยาว ในอัตราส่วนไม่เกิน 60%
 • กองทุนตราสารทุน ในอัตราส่วนไม่เกิน 40%
 • กองทุนสินทรัพย์ทางเลือก  ในอัตราส่วนไม่เกิน 20%
ซื้อกองทุน กับ ทรูมันนี่ วอลเล็ท

สำหรับผู้ที่มีระดับความเสี่ยง 5 หรือระดับความเสี่ยงสูง มีสัดส่วนแนะนำดังนี้ 

 • กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนตลาดเงิน ในอัตราส่วนไม่เกิน 5%
 • กองทุนตราสารหนี้ระยะยาว ในอัตราส่วนไม่เกิน 30%
 • กองทุนตราสารทุน ในอัตราส่วนไม่เกิน 60%
 • กองทุนสินทรัพย์ทางเลือก  ในอัตราส่วนไม่เกิน 30%
ซื้อกองทุน กับ ทรูมันนี่ วอลเล็ท

ทั้งนี้ ผู้ลงทุน สามารถเปิดบัญชีกองทุน และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปสาระสำคัญของแต่ละกองทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 

คำเตือน:

 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุน) เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ ก่อนการตัดสินใจลงทุน
 • ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

แหล่งที่มา: ภาพประกอบผลการประเมินความเสี่ยง มาจากแบบมาตรฐานในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของ ก.ล.ต.

บริการอื่นๆ

ซื้อกองทุนรวม
Start Invest

ซื้อประกันภัยออนไลน์

บิลทั้งหมด