เมื่อภาวะความสมดุลของธรรมชาติและระบบนิเวศโลกเปลี่ยนแปลงไป นำมาซึ่งภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดบ่อยครั้งขึ้น และรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โลกในยุคเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ Clean Energy พลังงานสะอาดหรือพลังงานทดแทนที่จะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ และมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นพลังงานหลักในอนาคต ถือเป็นหนึ่งในธีม Global Megatrends ที่น่าลงทุน อย่างกองทุนใหม่ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี Principal Global Clean Energy Fund (PRINCIPAL GCLEAN) ที่ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงานสะอาด พลังงานสำคัญแห่งอนาคต

พลังงานสะอาด (Clean Energy) คืออะไร ?

พลังงานสะอาด (Clean Energy) คือ พลังงานที่ถูกผลิตและสร้างขึ้นโดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือถ้ามีก็น้อยมาก ๆ เมื่อเทียบกับพลังงานฟอลซิลแบบเดิม ในทุกขั้นตอนการผลิตรวมไปถึงขั้นตอนการกำจัดข้อเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต จะต้องทำลายสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะเรื่องการปล่อยก๊าซคาร์บอนไซด์ออกไซด์ (CO2) ที่เป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อน

ซึ่งพลังงานสะอาดโดยทั่วไปจะมาจากพลังงานจากธรรมชาติเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ พลังงานคลื่น พลังงานลม พลังงานจากชีวมวล รวมไปถึงพลังงานความร้อนพื้นใต้พิภพที่เป็นการนำพลังงานความร้อนจากใต้ดินมาใช้ในเกิดประโยชน์

PRINCIPAL GCLEAN  กองทุนที่เน้นลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดที่กำลังเป็นเมกะเทรนด์ของโลก ที่มีจุดเด่น 3 ด้าน

1. ลงทุนในหุ้นของธุรกิจผู้ผลิตพลังงานสะอาดที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการพัฒนาและผลิตพลังงานสะอาด ครอบคลุมพลังงานแสงอาทิตย์ ลม น้ำ ไฮโดรเจน ชีวมวล และ พลังงานหมุนเวียนอื่นๆ

2. ประเภทธุรกิจส่วนมากมีลักษณะเป็นสินค้า/บริการจำเป็นตามพื้นฐานการดำรงชีพ และผูกขาดทางธรรมชาติ

3. มีประวัติผลการดำเนินงานย้อนหลังที่โดดเด่น

ผลตอบแทนปี 2020 กองทุนสร้างผลตอบแทน 141% เท่ากันกับดัชนีอ้างอิง (Benchmark: S&P Global Clean Energy Index – Source: BlackRock, S&P) ขณะที่ดัชนีหุ้นกลุ่มพลังงานทั่วโลก ซึ่งมีสัดส่วนหลักในกลุ่มพลังงานยุคเก่าอย่าง S&P Energy Index และ MSCI World Energy Index สร้างผลตอบแทนได้เพียง -34 และ -32% ตามลำดับ (Source: Bloomberg, Morningstar Direct, MSCI Jan 2021) สะท้อนภาพความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และทางเลือกพลังงานของคนยุคปัจจุบันที่ชัดเจน

ผลตอบเเทนย้อนหลัง 3 ปี กองทุนสร้างผลตอบแทน 48% เท่ากันกับดัชนีอ้างอิง (Benchmark: S&P Global Clean Energy Index – Source: BlackRock, S&P) ขณะที่ดัชนีหุ้นกลุ่มพลังงานทั่วโลก ซึ่งมีสัดส่วนหลักในกลุ่มพลังงานยุคเก่าอย่าง S&P Energy Index และ MSCI World Energy Index สร้างผลตอบแทนได้เพียง -15 และ -14% ตามลำดับ (Source: Bloomberg, Morningstar Direct, MSCI Jan 2021)

ดูสรุปข้อมูล Principal GCLEAN ได้ที่

คำเตือน

  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุน) เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

  •  ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ของกองทุนรวม

ที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ ก่อนการตัดสินใจลงทุน 

  • ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 


แหล่งที่มา: เนื้อหาและภาพประกอบจากบลจ.พรินซิเพิล