รวมวิธีแจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีกองทุนรวม ปี 2565

ทุกๆ สิ้นปี เพื่อนๆ นักลงทุนที่ซื้อกองทุนลดหย่อนภาษี SSF/RMF ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานรับรองสิทธิการซื้อกองทุน ไว้ใช้ยื่นต่อกรมสรรพากร ณ ต้นปีถัดไป

แต่ว่าปี 2565 นี้ กรมสรรพากรมีประกาศเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ! สำหรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน SSF หรือ RMF ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป กำหนดให้ผู้ที่ประสงค์ใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษี จะต้องแจ้งความประสงค์ในการส่งข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของตน ต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเท่านั้น

เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน โปรดแจ้งความประสงค์ต่อบลจ. ที่ผู้ลงทุนได้ซื้อกองทุนลดหย่อนภาษี SSF/RMF ภายในวันทำการสุดท้ายของรอบปีภาษี (วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565) เพื่อให้มีผลตั้งแต่รอบปีภาษีที่ท่านแจ้งไว้เป็นต้นไป หากแจ้งความประสงค์หลังจากนี้อาจมีผลให้ผู้ลงทุนได้รับการคืนภาษีล่าช้า

โดยบลน. แอสเซนด์ เวลธ์ ได้รวบรวมลิกค์การแจ้งความประสงค์ช่องทางออนไลน์ของบลจ.ต่างๆ มาเพื่ออำนวยความสะดวกเพื่อนนักลงทุนให้แล้ว ดังต่อไปนี้

ABERDEEN (บลจ. อเบอร์ดีน)

ASSETFUND (บลจ. แอสเซท พลัส)

DAOL INVESTMENT (บลจ. ดาโอ)

EASTSPRING (บลจ. อีสท์สปริง)

KAsset (บลจ. กสิกรไทย)

*ข้อมูลเลขที่บัญชีกองทุนของ บลจ.กสิกรไทย มี 14 หลัก หากเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของท่านมีเพียง 12 หลัก โปรดแก้ไขด้วยการเติมเลขศูนย์ด้านหน้า 2 ตัว

KKPAM (บลจ. เกียรตินาคินภัทร)

KSAM (บลจ. กรุงศรี)

KWIAM (บลจ. เคดับบลิวไอ)

MFC (บลจ. เอ็มเอฟซี)

ONEAM (บลจ. วรรณ)

PAMC (บลจ. ฟิลลิป)

Principal (บลจ. พรินซิเพิล)

SCBAM (บลจ. ไทยพาณิชย์)

TALISAM (บลจ. ทาลิส)

UOBAM (บลจ. ยูโอบี)

ลิงก์แจ้งความประสงค์ https://www.uobam.co.th/th/Certificate/TaxConsent

วิธีการตรวจสอบ เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน/เลขที่บัญชีกองทุน

สำหรับลูกค้า Ascend Wealth ท่านสามารถตรวจสอบได้จากอีเมล “แจ้งผลการจัดสรรคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนสำเร็จ” ในข้อมูลบรรทัด “เลขที่หน่วยลงทุน” ตัวอย่างรายละเอียดตามรูปแนบ

หมายเหตุ

  • บลจ.ส่วนใหญ่จะรับแจ้งความประสงค์ โดยอ้างอิงจากเลขที่บัตรประชาชน หมายความว่า หากนักลงทุนมีซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีกับบลจ.หนึ่งๆ ผ่านหลายช่องทาง การแจ้งความประสงค์เพียงครั้งเดียวต่อบลจ. จะมีผลกับกองทุนที่ซื้อผ่านทุกๆช่องทาง
  • การแจ้งความประสงค์ครั้งนี้เป็นการแจ้งความประสงค์เพียงครั้งเดียวต่อบลจ. จนกว่าผู้ลงทุนจะแจ้งเปลี่ยนความประสงค์เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้บลจ.จะยึดข้อมูลการแจ้งความประสงค์ตามที่ล่าสุดที่ผู้ลงทุนให้ไว้

ข้อมูลอ้างอิง

  • ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 414) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนและการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Link :  https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dg414.pdf)

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 415) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (Link : https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dg415.pdf)

สำหรับอีกหลายๆ ที่คนกำลังศึกษาข้อมูล วางแผนลดหย่อนภาษีผ่านกองทุน SSF และ RMF ในปี 2565 สะดวกง่าย รวดเร็ว สามารถเปิดบัญชี พร้อมซื้อกองทุนกับบลน.แอสเซนด์ เวลธ์ บนแอปทรูมันนี่ วอลเล็ทได้ง่ายๆโดยไม่ต้องใช้เอกสารให้ยุ่งยาก มีให้เลือกหลากหลายกองทุน จากหลากหลายบลจ.ชั้นนำ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กองทุนลดหย่อนภาษี กับ บลน.แอสเซนด์ เวลธ์

ข้อดีของการซื้อกองทุนผ่านบลน. แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด 

  • สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ทุกที ตลอด24 ชั่วโมง และดูพอร์ตการลงทุนได้ตลอดเวลา
  • ค่าธรรมเนียม ซื้อ-ขายเท่ากับซื้อตรงกับ บลจ.
  • เงินจากการขายกองทุนจะเข้าที่ทรูมันนี่ วอลเล็ท

คำเตือน

• กองทุนมีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทางภาษีก่อนตัดสินใจลงทุน

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงการลงทุน