กองทุน SSF ย่อมาจากคำว่า Super Saving Funds  หรือ กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมระยะยาวมากขึ้น และยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วย

RMF ย่อมาจากคำว่า Retirement Mutual Fund หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนให้คนไทยเก็บออมระยะยาวเพื่อเอาไว้ใช้จ่ายในยามเกษียณอายุ คล้ายๆ กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ของเอกชน และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ของข้าราชการ

*LTF ย่อมาจากคําว่า  Long Term Equity Fund หรือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้น (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 การซื้อ LTF ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้)

มาถึงตรงนี้หลายคนคงมีคำถามในใจว่าควรจะเลือกลงทุนในกองทุนประเภทไหนดีระหว่างกองทุน SSF และกองทุน RMF เพราะทั้ง 2 กองทุนใช้วงเงินการลดหย่อนภาษีเดียวกัน นั่นคือ รวมกันไม่เกิน 500,000 บาท (และต้องรวมการออมเพื่อการเกษียณอายุอื่นๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และประกันชีวิตแบบบำนาญ) เราจึงต้องพิจารณาทางเลือกในการลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเราให้มากที่สุด ควรลงทุนตามความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน และมีวินัยการทบทวนพอร์ตการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

แหล่งที่มา : ภาพประกอบจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย