โปรโมชันทรูมันนี่
โปรโมชันทรูมันนี่

ข้อกําหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย
ชำระบิลหรือเติมเงินดีแทคผ่านดีแทคแอป รับเงินคืนสูงสุด 40 บาท

ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566  จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย 

 1. กรณีลูกค้าปัจจุบันทรูมันนี่ (ก่อนเริ่มระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายมีบัญชีทรูมันนี่แล้ว)
  1.1 ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายต้องทำรายการ (1) ชำระบิลค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบรายเดือน (Postpaid) เครือข่าย DTAC หรือ (2) เติมเงินเข้าหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน (Prepaid) เครือข่าย DTAC ผ่านดีแทคแอปพลิเคชัน และ
  1.2 การดำเนินการตามข้อ 1.1 ต้องชำระหรือเติมเงินเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 100 (หนึ่งร้อย) บาท โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นการชำระหรือเติมเงินด้วยช่องทางทรูมันนี่เป็นครั้งแรกด้วย
 2. กรณีลูกค้าใหม่ทรูมันนี่ (ก่อนเริ่มระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายยังไม่มีบัญชีทรูมันนี่)
  2.1 ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายต้องสมัครทรูมันนี่สำเร็จภายในระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย และทำรายการ (1) ชำระบิลค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบรายเดือน (Postpaid) เครือข่าย DTAC หรือ (2) เติมเงินเข้าหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน (Prepaid) เครือข่าย DTAC ผ่านดีแทคแอปพลิเคชัน และ
  2.2 การชำระค่าบริการหรือเติมเงินตามข้อ 1.1 ต้องชำระหรือเติมเงินเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 100 (หนึ่งร้อย) บาท โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นการชำระหรือเติมเงินด้วยช่องทางทรูมันนี่เป็นครั้งแรกด้วย

รายละเอียดของรางวัล
กรณีลูกค้าใหม่ทรูมันนี่ : เงินคืนเข้าบัญชีทรูมันนี่ จำนวน 40 (สี่สิบ) บาท
กรณีลูกค้าปัจจุบันทรูมันนี่ : เงินคืนเข้าบัญชีทรูมันนี่ จำนวน 20 (ยี่สิบ) บาท

หมายเหตุ: 

 1. บริษัทจำกัดสิทธิในการรับรางวัล 1 (หนึ่ง) สิทธิ์ ต่อ 1 (หนึ่ง) เลขประจำตัวประชาชน ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย
 2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายต้องกดปุ่มเพื่อรับของรางวัลในแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ ภายในระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายด้วย (ปุ่มรับของรางวัลนี้จะอยู่ในเนื้อหาของข้อความแจ้งเตือน (Push notification) และในกล่องข้อความ (App Inbox) บนแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ ซึ่งผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะได้รับข้อความดังกล่าวเมื่อทำรายการชำระบิลค่าบริการหรือเติมเงินตามเงื่อนไขของรายการส่งส่งเสริมการขายนี้สำเร็จแล้ว ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าวจะมีอายุ 7 (เจ็ด) วัน นับตั้งแต่ทำรายการชำระค่าบริการหรือเติมเงินสำเร็จ)  

รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ของรายการส่งเสริมการขาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ชำระบิลหรือเติมเงินดีแทคผ่านดีแทคแอป รับเงินคืนสูงสุด 40 บาท” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดของระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รายละเอียดของรางวัล รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รายละเอียดของรางวัล รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายเท่านั้น
 3. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล จะได้รับรางวัลภายใน 1 (หนึ่ง) วัน นับตั้งแต่กดปุ่มเพื่อรับของรางวัลในแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าเกิดความผิดพลาดในการให้รางวัล บริษัทมีสิทธิดำเนินการยกเลิกการให้รางวัล และ/หรือการเรียกรางวัลคืนได้โดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบแต่อย่างใด
  นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบดีว่าในกรณีที่มีการกำหนดระยะเวลาการใช้รางวัล หากไม่ใช้รางวัล หรือใช้รางวัลไม่หมด ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัล ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ นอกจากนี้ รางวัลที่ไม่ได้ใช้ หรือใช้ไม่หมด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ทั้งสิ้น
 4. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 7. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 8. ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายตกลงและรับทราบว่าบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อาทิเช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลบนบัตรประชาชนของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามรายการส่งเสริมการขาย โดยบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายให้แก่บุคคลภายนอกซึ่งทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบริษัทอันเกี่ยวกับการดำเนินการตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1240
เติมเงินมือถือเลย