ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์
รับคูปองส่วนลด Lazada 50 บาท*
เมื่อจ่ายบิลทรู ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ครั้งแรก
คลิกจ่ายบิลเลย

*รับสิทธิ์ส่วนลดเมื่อจ่ายบิลทรูครั้งแรก ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

รายการส่งเสริมการขาย
ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ รับคูปองส่วนลด 50 .- เมื่อจ่ายบิลทรู ผ่าน ทรูมันนี่ วอลเล็ท

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

 1. เป็นร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่ผ่านการอนุมัติจากฯ
 2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะได้รับคูปองส่วนลดมูลค่า 50 บาท ที่ Lazada เมื่อชำระบิลทรู โดยมีจำนวนยอดชำระขั้นต่ำ 500 (ห้าร้อย) บาท ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  a. แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
  b. True iService
  c. True ID
 3. คูปองส่วนลดนี้ ใช้เพื่อเป็นส่วนลดในการชำระค่าสินค้าหรือบริการที่ลาซาด้าเท่านั้น
 4. จำกัดสิทธิ์ 10,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ รับคูปองส่วนลด 50 .- เมื่อจ่ายบิลทรู ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
3. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะมีสิทธิได้รับรางวัล เมื่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทำการ ชำระบิลทรู โดยมียอดชำระขั้นต่ำเป็นจำนวน 500 (ห้าร้อย) บาท ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่านช่องทางที่กำหนดไว้เท่านั้น (“วิธีการ”) โดยมีรายละเอียดของรางวัลและเงื่อนไขการใช้รางวัล เป็นไปตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการได้รับ และใช้รางวัล

 • ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะได้สิทธิรับคูปองส่วนลดทันทีนับตั้งแต่การทำรายการเสร็จสมบูรณ์ เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าเกิดความผิดพลาดในการให้คูปองส่วนลด บริษัทมีสิทธิ์ดำเนินการยกเลิกการให้คูปองส่วนลด และ/หรือการเรียกคูปองส่วนลดคืนได้โดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบแต่อย่างใด
 • ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้สิทธิรับคูปองส่วนลดเรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะได้รับข้อความแจ้งเตือน (push notification) และข้อความในกล่องข้อความ (App Inbox) ในแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายสามารถกดรับคูปองส่วนลดผ่านข้อความที่ได้รับตามที่ระบุไว้ในข้างต้น
 • ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายสามารถนำคูปองส่วนลดไปใช้ได้ที่แอปพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์ลาซาด้า โดยจะต้องชำระเงินผ่านช่องทางทรูมันนี่วอลเล็ทเท่านั้น ซึ่งระบบจะนำส่วนลดที่ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายกดรับไว้มาแสดงยอดให้ทราบก่อนการชำระเงิน
 • ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายสามารถใช้คูปองส่วนลดได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
 • คูปองส่วนลดที่ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้รับ สามารถใช้ซื้อสินค้าราคาตั้งแต่ 100 (หนึ่งร้อย) บาทขึ้นไป โดยผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายสามารถสะสมยอดการใช้ต่างร้านค้าได้ ทั้งนี้ ยอดชำระทั้งหมดทุกรายการจะต้องมีราคาขั้นต่ำ 100 (หนึ่งร้อย) บาทขึ้นไปหลังหักค่าขนส่งและส่วนลดทุกประเภทและชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น

4. บริษัทจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1 (หนึ่ง) สิทธิ์ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
5. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบดีว่าในกรณีที่มีการกำหนดระยะเวลาการใช้รางวัล หากไม่ใช้รางวัล หรือใช้รางวัลไม่หมด ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัล ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ นอกจากนี้ รางวัลที่ไม่ได้ใช้ หรือใช้ไม่หมด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ทั้งสิ้น
6. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
7. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
8. รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
9. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1240

จ่ายบิลทรูเลย