แนะนำร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์

โปรโมชัน
ที่ร้านจะได้เข้าร่วม

รายละเอียดเพิ่มเติม

การโปรโมท
ร้านค้าที่จะได้รับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีฝากร้านและวิธี
แก้ไขข้อมูลร้านค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทร้านค้า
สินค้าและบริการต้องห้าม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อโครงการ
แนะนำร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2565

วิธีการร่วมโครงการ

 1. เป็นร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่ผ่านการอนุมัติจากบริษัท และมีการรับชำระด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท
 2. ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องส่งข้อความและรูปภาพสำหรับการฝากร้าน ให้แก่บริษัทผ่านทาง แอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท ตามวิธีการต่อไปนี้
  • เลือกเมนู “ดูทั้งหมด” ในหน้าแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท
  • เลื่อนลงมาที่บริการด้านร้านค้า กดปุ่ม “ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์”
  • เข้าสู่บริการสำหรับร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ แล้วกดที่ปุ่ม “ฝากร้าน”
 3. บริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วัน โดยร้านค้าสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาได้ตรงปุ่ม “ฝากร้าน” ตามวิธีการเดียวกับในข้อ 2 เพื่อดูผลการพิจารณา
 4. ข้อมูลร้านค้าที่ผ่านการพิจารณาจะถูกนำขึ้นแสดงในตำแหน่งร้านใหม่ ชวนลอง ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากบริษัทแจ้งผลการพิจารณา และร้านค้าจะได้รับสิทธิ์พิเศษสำหรับร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ รายละเอียดตามตารางที่ปรากฏข้างต้น

สิทธิสำหรับร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ

 1. ร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของบริษัท ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ร้านค้าได้ปฏิบัติตามวิธีการเข้าร่วมโครงการทั้งหมดครบถ้วน และผ่านการตรวจคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโดยมีระยะเวลาถึงวันที่ร้านค้าดำเนินการยกเลิกการแสดงข้อมูลเป็นสาธารณะ หรือเมื่อสิ้นสถานะการเป็นร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ หรือเมื่อร้านค้าถูกยกเลิกให้เข้าร่วมโครงการ
 2. ร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565  ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565  จะได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย “ค้นหาร้าน พิกัดคุ้ม” ตามที่ระบุไว้ในเมนู “โปรโมชันที่ร้านค้าจะได้เข้าร่วม” บนเว็บไซต์ www.truemoney.com/a/truesmartmerchant-introduce/ เพื่อให้ลูกค้าของร้านได้รับสิทธิประโยชน์จากการใช้จ่ายที่ร้านค้าของคุณ โดยจะได้รับสิทธิ์หลังจากได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.truemoney.com/true-pointandpay/?cate=all&scroll=shopsหรือแอปพลิเคชันของบริษัท ภายใน 7 วัน และมีระยะเวลาร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายตามระยะเวลาที่ระบุในกิจกรรมส่งเสริมการขายนั้นๆ

หลักในการพิจารณาคัดเลือกร้านค้าเข้าร่วมโครงการ

 • ไม่เป็นประเภทธุรกิจร้านค้าที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชื่อเสียงและความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์ของบริษัท
 • ชื่อร้านค้า และประเภทร้านค้าที่ฝากร้าน จะต้องเป็นไปตามที่สมัครทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ไว้
 • ชื่อร้านค้า ประเภทร้านค้า ประเภทสินค้า รูปภาพ ข้อความให้รายละเอียดเกี่ยวกับร้านค้า และสินค้า ต้องมีความสอดคล้องกันทั้งหมด
 • ภายในภาพต้องไม่ปรากฏโลโก้หรือตราสินค้าที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจในเครือของทรู
 • ข้อความ สะกดถูกต้อง และเหมาะสมในการเผยแพร่ต่อสาธารณะ รวมทั้งไม่มีข้อความที่กล่าวถึงสินค้าหรือบริการของคู่แข่งทางธุรกิจในเครือของทรู
 • การระบุโซเชียลมีเดียของทางร้าน อนุญาตให้แสดงในรูปแบบเพจ หรือในเชิงธุรกิจที่ใช้สำหรับการโปรโมทร้านค้า สินค้าหรือบริการเท่านั้น และบนโซเชียลมีเดียควรมีข้อความที่สื่อให้ลูกค้าของทางร้านค้าทราบถึงการรับชำระด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับโครงการแนะนำร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการที่เป็นร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ สามารถขอเข้าร่วมโครงการแนะนำร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์  (“โครงการ”) ทั้งนี้ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียด ระยะเวลา วิธีการ และรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. โครงการนี้จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“บริษัท”)
 2. ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติและดำเนินการตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด รวมถึงผ่านการคัดเลือกจากบริษัทดังนี้
  2.1 เป็นร้านค้าที่ผ่านการอนุมัติจากบริษัท และมีการรับชำระด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท
  2.2 ดำเนินการตามวิธีการที่บริษัทกำหนด
  2.3 ให้ข้อมูลการฝากร้านที่ครบถ้วน น่าสนใจ และตรงตามความเป็นจริง รวมถึงรูปภาพที่มีความละเอียด คมชัด สวยงาม และเป็นภาพที่ทางร้านถ่ายขึ้นเอง มิได้ไปละเมิดลิขสิทธิ์ภาพถ่ายของผู้ใด
  2.4 กรณีที่ส่งข้อมูลครบถ้วน แต่ได้รับการแจ้งจากบริษัทให้แก้ไขปรับปรุงรูปภาพ และ/หรือข้อความ ร้านค้าต้องดำเนินการแก้ไขให้เสร็จภายใน 14 วัน
  2.5 ยินยอมให้บริษัทใช้ข้อความ ภาพถ่าย และข้อมูลต่างๆ ที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่งมาเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ได้
  2.6 จะต้องเป็นร้านค้าที่ขายสินค้าและบริการที่ไม่ขัดต่อนโยบายประเภทธุรกิจร้านค้าและบริการที่ต้องห้าม ตามรายละเอียดแนบท้าย
  2.7 ได้รับการคัดเลือกจากบริษัทให้เข้าร่วมโครงการ
 1. ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการและได้รับการคัดเลือกจากบริษัท จะได้รับสิทธิในการประชาสัมพันธ์ร้านค้า โดยบริษัทจะนำข้อความและภาพถ่ายที่ได้รับไปประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันบริษัท
 2. บริษัทจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมโครงการ 1 สิทธิ์ต่อหนึ่งร้านค้า ตลอดระยะเวลาโครงการ
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลา เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 4. ร้านค้าตกลงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในความเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่มีผู้อื่นโต้แย้งว่ารูป ข้อความ หรือข้อมูลอื่นใดที่ร้านค้าส่งให้แก่บริษัท ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลนั้น บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบทั้งสิ้น
 5. ร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือก อาจมีมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปเพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิมเติม ทั้งนี้จะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 6. ร้านค้าสามารถคลิกดูตัวอย่างรูปแบบการประชาสัมพันธ์ได้ที่ https://www.truemoney.com/true-pointandpay/
 7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240

นโยบายประเภทธุรกิจร้านค้าและบริการที่ต้องห้าม

ประเภท ธุรกิจร้านค้าและบริการที่ต้องห้าม
สื่อลามก อนาจาร บัตรกำนัล/การ์ด และช่องรายการที่ผิดกฎหมายมีเนื้อหาลามก อนาจาร
บทความ และบริการที่เกี่ยวข้องกับการกระทำลามก อนาจารอื่นๆ
สินค้า/บริการ ที่เกี่ยวข้องกับทางเพศ สื่อลามกอนาจาร หยาบคาย ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ภาพเสียง และสิ่งตีพิมพ์
บริการอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาลามก อนาจารและหยาบคาย หรือบริการทางเพศ
สถานบริการประกอบกิจการค้าประเวณี (อาบ อบ นวด) / สถานบันเทิง
บริการเพื่อนเที่ยว / Dating
การค้าประเวณีและค้ามนุษย์
การพนัน เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการพนัน
บริการเกี่ยวกับการพนัน
หวยใต้ดิน
สลากกินแบ่งที่ไม่ใช่ของรัฐบาล
จับฉลากของขวัญ/สุ่มผู้โชคดี/การชิงโชค
ธุรกิจคาสิโน
แชร์ลูกโซ่ทุกรูปแบบ
สารเสพติด สารเสพติด
เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเสพสารเสพติด
ยาชา และยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
ยาโด๊ป
บุหรี่,บุหรี่ไฟฟ้า,ยาเส้น,ยาสูบ
หม้อสูบยาแบบอาหรับหรือบารากู่ (ท่อฮุกกา)
กัญชา ใบกระท่อม (ปัจจุบันยังไม่รับ พิจารณาเพิ่มเติมอีกครั้ง)
การเงิน การซื้อขายบัญชีธนาคาร หรือพันธบัตรที่ขัดต่อกฎหมาย
หุ้นและหลักทรัพย์
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร
บริการขึ้นเงินสดด้วยบัตรเครดิต
บริการรับแลกเปลี่ยนเงินคืน
บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สกุลเงินปลอม / พันธบัตรปลอม
สกุลเงินเสมือนจริงของบัญชีต่างประเทศ
สกุลเงินดิจิตอล และธุรกรรมด้านเงินตราเสมือนอื่น ๆ
สกุลเงินต่างประเทศ
ธุรกรรมบัญชีธนาคาร (บัตรกดเงินสดของธนาคาร)
ธุรกรรมบิทคอยน์ ไลท์คอยน์ วายบีคอยน์ และอื่นๆ (crypto) (พิจารณาลักษณะเป็น Business Partner)
ธุรกิจปล่อยเงินกู้ ปล่อยสินเชื่อ
เงินตราหมุนเวียน / ธนบัตรเหรินหมินปี้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
กองทุนรวม
เงินที่ได้รับโดยไม่ถูกต้องหรือทรัพย์สินที่ผิดกฎหมายอันเนื่องมาจากการเกิดอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี มัลแวร์ (ไวรัสทางคอมพิวเตอร์)
บริการหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแฮ็กข้อมูลต่างๆ
บริการซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อบริษัทและบริษัทในเครือ หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง (VPN)
การตรวจสอบข้อมูลความเป็นส่วนตัวโดยใช้คอมพิวเตอร์
ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น
เครื่องมือสอดแนม
อุปกรณ์หรือบริการที่รุกล้ำ เป็นอันตรายและละเมิดความเป็นส่วนตัว
ร้าน internet ที่ไม่ได้จดทะเบียนเชิงพาณิชย์หรือใบอนุญาติประกอบกิจการตาม พ.ร.บ. ภาพยนต์และวีดิทัศน์
สินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
ศาสนา เว็บไซต์ทางศาสนา สื่อสิ่งตีพิมพ์หรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
บริการทางศาสนาต่างๆ เช่น การบูชา, การสร้างสุสาน, พิธีกรรม, ตรวจดวงชะตา, เครื่องลาง ของขลัง
หลุมศพออนไลน์ การกราบไหว้ออนไลน์ และบริการอื่นๆ
โบราณวัตถุ และพระธาตุ พระเครื่อง
พระธาตุ ซากของคนตาย ของตกทอด ของระลึกของอนุสรณ์ ซากสัตว์หรือพืช
ธุรกิจเกี่ยวกับความเชื่อ เช่น ปลุกเสกของต่างๆ, ร่างทรง, ทำเสน่ห์
อาวุธ อาวุธทุกประเภท (รวมถึงอาวุธทางการหทาร / อาวุธปืนและอุปกรณ์เสริม) อาวุธจำลอง กระสุนปืน และระเบิด
เครื่องมือควบคุม (เช่น กริช) ซึ่งอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือหรืออาวุธที่สามารถทำร้ายร่างกายได้
อุปกรณ์ที่สามารถก่อให้เกิดอาชญากรรม
อุปกรณ์ทางทหารหรือตำรวจ
ทางการแพทย์ บริการหรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ตรวจสอบเพศของทารกในครรภ์
อวัยวะมนุษย์ ซากศพ
บริการอุ้มบุญ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีใบอนุญาต
คลินิคที่ไม่มีใบอนุญาต เช่น คลินิควางแผนครอบครัว (ทำแท้ง)
ยาอันตราย
ยากระตุ้นสมรรถภาพทางเพศ
สินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น เครื่องสำอางที่ไม่รับรองมาตรฐาน, ยาลดน้ำหนักที่ไม่รับรองมาตรฐาน เป็นต้น
บริการทางการแพทย์รวมทั้งการให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การสะกดจิต
คลินิกเสริมความงามที่ไม่มีใบอนุญาต
อาหาร พืช สัตว์ สัตว์ พืช หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ซึ่งมีเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ยาหรือวัตถุอื่นใดที่ได้มาจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์
ผลิตภัณฑ์อาหารด้อยคุณภาพ (อาหารปลอม) และของปลอม
สัตว์คุ้มครอง
พืชที่ได้รับการคุ้มครอง
กองทุน องค์กรต่างๆ
ประกันภัย
เว็บไซต์เกี่ยวกับการระดมทุน (การขอบริจาค)
องค์กรการกุศล
กองทุน/มูลนิธิ
ประกันภัย (พิจารณาลักษณะเป็น Business Partner)
รูปแบบประกันภัย
สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า
การลงทุนในทองคำ
การลงทุนหลักทรัพย์
การระดมทุนที่ผิดกฎหมาย
การกุศล / บริจาค
ธุรกิจการขายแบบหาสมาชิก
สินค้า/บริการ สื่อ สิ่งพิมพ์ภาพและเสียงต่อต้านการเมืองที่ละเมิดกฎหมาย
วัตถุหรือทรัพย์สินที่ได้รับโดยไม่ถูกต้องหรือทรัพย์สินที่ผิดกฎหมายอันเนื่องมาจากการเกิดอาชญากรรม
ดอกไม้ไฟ พลุ และประทัด
น้ำมันดิบ
บัตรเติมเงิน
สินค้าประเภทคอนแทคเลนส์ที่ไม่มีใบอนุญาต
ร้านค้าไม้เถื่อน
ร้านขายของป่า
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ แผ่นดีวีดี และแผ่นบลูเรย์ ที่ผิดกฎหมาย
สุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อุปกรณ์ไฟฟ้าช็อตที่เป็นอันตราย (สำหรับแกล้งคน)
ลูกโป่งวิทยาศาสตร์
เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการโจรกรรม
บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เอื้อต่อการชุมนุมในที่สาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
บริษัท บริษัทหรือนายหน้าจัดหางานลักลอบนำคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานในต่างประเทศ
บริษัทนำเข้าและจำหน่ายรถหรู เลี่ยงภาษี
บริษัทนำเข้า ส่งออกที่มีการลักลอบหนีภาษีศุลกากร
บริษัทนายหน้าค้าที่ดินผิดกฎหมาย
การตลาดแบบหลายชั้นหรือการขายตรง
แผนพีระมิดและการตลาดแบบหลายระดับ
สินค้าที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐ ธงชาติหรือตราสัญลักษณ์แสดงถึงรัฐเพื่อดูหมิ่นประเทศชาติ
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับราชการ
ข้อมูลและเอกสารลับทางราชการ
บทความและข้อความต่อต้านการเมืองอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ละเมิดกฎระเบียบภาครัฐ
อื่นๆ ดาวเทียมและเสาอากาศ
วัตถุโบราณ และวัตถุทางวัฒนธรรม
วัตถุใดๆ ที่ลักลอบนำเข้า
วัตถุเป็นพิษและสารเคมีอันตราย
วัสดุกัมมันตภาพรังสี/วัสดุทำลายโอโซน
บริการการออกแบบและตราประทับ/การแกะสลัก ต่างๆ ที่ผิดกฎหมาย
สินค้าที่ไม่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการจากผู้จัด (เช่น โอลิมปิค หรือ งานเอ็กซ์โป)
สินค้าที่ถูกขายทอดตลาด
สินค้าหลุดจำนำ
การจำนำ การประมูล
สัญญาซื้อขายทองล่วงหน้า
ธุรกิจประเภทรับชำระค่าบริการ (Bill payment) หรือเป็นตัวแทนนิติบุคคลในการเรียกเก็บเงิน (พิจารณาลักษณะเป็น Business Partner)
โรงงานเถื่อน เช่น ใช้แรงงานเด็ก, แรงงานผิดกฎหมาย
ติดตามทวงหนี้
แร่ใยหิน
ชุดตรวจโควิด-19 ที่ไม่ได้ขายในร้านขายยาหรือไม่มีใบอนุญาต
สินค้าที่ไม่เหมาะสม และโดนคว่ำบาตร
ช่องทางการเติมเงิน

ช่องทางการเติมเงินทรูมันนี่ สามารถเติมผ่านธนาคารทุกช่องทาง
ฟรีค่าธรรมเนียม

บริการอื่นๆ

Pay Next
วงเงินสะดวกพร้อมใช้

บิลทั้งหมด

แนะนำร้านค้าที่รับชำระผ่าน
QR True Point&Pay

เปิดบัญชีออมทรัพย์
KKP Start Saving

ฝากร้าน