มูลนิธิออทิสติกไทย

โรงพยาบาลสนามเพื่อเด็กพิเศษและครอบครัว
สมทบทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอยคนพิการ กว่า 200 เตียงในเขตกรุงเทพ โดยเริ่มเตรียมจัดสถานที่ เตียง ทีมแพทย์ ทีมอาสา ระบบการจัดการ หลายหน่วยงานร่วมมือกัน เปิดให้บริการจำนวน 2 แห่ง คือ
1. ศูนย์พักคอยโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
2. ศูนย์พักคอย ณ โรงพยาบาลราชานุกูล
อีก 2 แห่ง อยู่ระหว่างหารือ คือโรงพยาบาลสนามเพื่อเด็กพิเศษและครอบครัว ณ สถาบันราชานุกูล โดยการสนับสนุนจาก กรมสุขภาพจิต กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มูลนิธิออทิสติกไทย และ สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

เชื่อมบัญชี
บริจาค