มูลนิธิพุทธรักษา

โครงการส่งต่อความสุข
Pay It Forward โครงการส่งต่อความสุข
ร่วมสมทบทุนจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์จำเป็นและสิ่งของที่ขาดแคลนอาทิ อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ เจลแอลกอฮอลล์ อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่บุคลากร ร่วมถึงอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับโรงพยาบาลสนาม 37 แห่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

เชื่อมบัญชี
บริจาค