สภากาชาดไทย

ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกส่วนต่อขยาย
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นโรงพยาบาลหลักในสังกัดสภากาชาดไทย ถือเป็นสถานพยาบาลขนาดใหญ่ ใจกลางกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันให้บริการรักษาผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพ ปริมณฑล และผู้ป่วยที่อยู่ต่างจังหวัด จำนวนมากกว่า 4,500 คนต่อวัน โดยมีอาคารผู้ป่วยนอกรองรับให้บริการประชาชน (อาคาร ภปร) ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532

กว่า 30 ปี ที่อาคาร ภปร รองรับผู้ป่วยในแต่ละวันบางรายถือเป็นผู้ป่วยโรคยากและซับซ้อนซึ่งมีจำนวนมากกว่า 2 แสนรายต่อปี การให้บริการผู้ป่วยนอกประสบปัญหาหลายประการ อาทิ สถานที่บริการคับแคบ ขาดพื้นที่รอคอย ไม่มีพื้นที่ในการคัดกรองโรคติดต่อ การจัดบริการรักษาพยาบาลที่เน้นโรคเฉพาะทางทำให้ผู้ป่วยต้องเสียเวลาพบแพทย์หลายสาขาวิชา หรือต้องมาโรงพยาบาลหลายรอบ ฯลฯ

สภากาชาดไทย จึงจำเป็นต้องระดมเงินเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Extended OPD) เพื่อเพิ่มพื้นที่และขยายขอบเขตการให้บริการผู้ป่วยนอก เชื่อมต่อกับอาคารผู้ป่วยนอกเดิม (อาคาร ภปร) ให้ผู้ป่วยมีโอกาสเข้าถึง บริการทางการแพทย์ที่ครบวงจรและทันสมัย และเป็นสถานที่ผลิตบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยนอกโรคยากและซับซ้อน ที่มีศักยภาพสูงสามารถ กระจายไปสู่สถานพยาบาลในระดับต่างๆ และสามารถให้บริการผู้ป่วยที่อยู่ในแต่ละพื้นที่เพิ่มขึ้น

เชื่อมบัญชี
บริจาค