Unicef

ช่วยเหลือเด็กๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
ช่วยเหลือเด็กๆ มากมาย และผู้ยากไร้ในพื้นที่ต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19

เชื่อมบัญชี
บริจาค