Lotus’s

เติมเงินได้ครั้งละ 10 – 3,000 บาท
ฟรีค่าธรรมเนียม

ขั้นตอนเติมเงินที่ Lotus’s
  1. แจ้งพนักงานว่าต้องการ “เติมเงินทรูมันนี่ วอลเล็ท”
  2. แจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่ลงทะเบียนไว้กับทรูมันนี่ วอลเล็ท
  3. แจ้งจำนวนเงินที่ต้องการเติมกับพนักงาน
    ตั้งแต่ 10, 20, 50, 100, 150, 300, 500, 1,000 และ 3,000 บาท
  4. ชำระเงิน และรับใบยืนยันการทำรายการ

หมายเหตุ : เพื่อความถูกต้องในการเติมเงิน กรุณาตรวจสอบกับพนักงานว่า เป็นการทำรายการเติมเงินทรูมันนี่ วอลเล็ท ไม่ใช่การเติมเงินมือถือทรูมูฟ เอช และไม่ใช่การซื้อบัตรเติมเงิน