ประกันภัยโควิด คัฟเวอร์

ซื้อประกันภัยให้ตนเอง
ซื้อประกันภัยให้ผู้อื่น

ตรวจเจอ ได้เงินก้อน

รับประกันโดยกรุงเทพประกันภัย
บริษัทประกันที่ครองอันดับความน่าเชื่อถือ
ทางการเงินระดับ A-(Stable) จาก S&P

 • ตรวจเจอเชื้อ รับเงินก้อน สูงสุด 50,000 บาท
 • จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง สูงสุด 50,000 บาท
 • คุ้มครองจนถึงระยะสุดท้าย สูงสุด 500,000 บาท
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน
 • รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1-100 ปี
 • รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
 • แผนประกันภัยมีระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี (ไม่สามารถต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้)

ข้อยกเว้น

 • การลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย

หมายเหตุ

 • ในการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น
 • กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน
 • ทายาทโดยธรรมเป็นผู้รับผลประโยชน์
 • ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะจัดส่งกรมธรรม์รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy) ให้แก่ผู้เอาประกันภัยทางอีเมลและ SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ หากต้องการให้จัดส่งชุดเอกสารกรมธรรม์ทางไปรษณีย์ กรุณาติดต่อบมจ. กรุงเทพประกันภัย ที่โทร 0 2285 8888
 • รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • สามารถแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิ์ขอยกเว้นภาษีเงินได้ ที่ https://www.bangkokinsurance.com/tax_allowance
 • บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้รับชำระเงินเท่านั้น การเสนอขายประกันภัยออนไลน์และการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ทรูมันนี่ วอลเล็ทเป็นเพียงช่องทางชำระเงิน และทำหน้าที่เป็นช่องทาง
ในการเชื่อมต่อขอรับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ กับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ทรูมันนี่ วอลเล็ท ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณา หรือรับผิดชอบในการรับประกันภัย

คุณได้ออกจาก ทรูมันนี่ วอลเล็ท และได้เข้าสู่บริการขายประกันของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) แล้ว สอบถามเพิ่มเติม 0 2285 8888