ls-inapp/2022-09-23T14:48:28+07:00
จ่ายบิลทรูและเติมเงินมือถือ

บิลทรูของฉัน

เติมเงินมือถือ/
ซื้อแพ็กเกจเสริม

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการใช้วงเงินเพื่อชำระสินค้า/บริการ ที่ร้านค้าใดๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของบริษัทฯ

เพย์ เน็กซ์ ใช้ได้ที่ไหนบ้าง?
ร้านค้าที่ใช้ เพย์ เน็กซ์ ได้

โปรแรงจากเพย์ เน็กซ์ !!
วิธีการชำระเงินแบบแสกนจ่าย ด้วย เพย์ เน็กซ์
ง่ายๆ ใน 4 ขั้นตอน
1. กดเมนู <strong>จ่ายเงินร้านค้า</strong>
2. เปลี่ยนช่องทางการชำระเงินเป็น <strong>เพย์ เน็กซ์</strong>
3. เลือก <strong>เพย์ เน็กซ์</strong> เป็นช่องทางการชำระเงินหลัก
4. จ่ายเงินด้วย เพย์ เน็กซ์ <strong>สำเร็จแล้ว!</strong>
วิธีการชำระเงินแบบแสกนจ่าย ด้วย เพย์ เน็กซ์
ง่ายๆ ใน 4 ขั้นตอน

1. กดเมนู จ่ายเงินร้านค้า

1. กดเมนู จ่ายเงินร้านค้า

2. เปลี่ยนช่องทางการชำระเงินเป็น เพย์ เน็กซ์

3.เลือก เพย์ เน็กซ์ เป็นช่องทางการชำระเงินหลัก

4. จ่ายเงินด้วย เพย์ เน็กซ์ สำเร็จแล้ว!