เงื่อนไขการใช้บริการบัตร True Mastercard สำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการ
เงื่อนไขการใช้บริการบัตร True Mastercard สำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการ (“เงื่อนไขการใช้บริการ”) นี้ เป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“บริษัท”) ฝ่ายหนึ่ง กับ ผู้ใช้บริการบัตร True Mastercard (“ผู้ใช้บริการ”) อีกฝ่ายหนึ่ง สำหรับการใช้บัตร True Mastercard (บัตร Prepaid ในรูปแบบ Physical Card) ซึ่งให้บริการโดยบริษัท (“บัตร”) โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้บัตรเพื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการต่างๆ ณ ร้านค้าที่รับบัตร MasterCard (“บริการ”) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามได้ผ่านช่องทางศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ TrueMoney (Call Center) โทร. 1240 หรือช่องทางอื่นตามที่บริษัทกำหนด

 1. คำนิยาม
  หมายเลขบัตร (Card Number)” หมายถึง หมายเลข 16 หลัก ที่ปรากฏบนด้านหลังของบัตร (ตัวอย่างเช่น 5237 16xx xxxx xxxx) ซึ่งมิใช่ True Card No.
  หมายเลข Activation No.” หมายถึง หมายเลข 18 หลัก ที่ปรากฏบนด้านหลังของบัตร
  หมายเลข CVC” หมายถึง Card Verification Code เป็นหมายเลขลับจำนวน 3 ตัว สุดท้ายที่ปรากฏบนบัตร
  วันหมดอายุ” หมายถึง วันหมดอายุที่ปรากฏบนบัตร
  TrueMoney” หมายถึง กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบริการ TrueMoney ที่เก็บรักษามูลค่าเงินของผู้ใช้บริการไว้ โดยผู้ใช้บริการสามารถนำบัตรมาผูกกับ TrueMoney เพื่อใช้ชำระเงินค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการต่างๆ ผ่านบัตร
  รหัสผ่าน OTP” หมายถึง รหัสผ่านแบบใช้ได้ครั้งเดียว (One Time Password) ปรากฏอยู่ในรูปอักษร อักขระ ตัวเลข หรือสัญลักษณ์อื่นใด ที่ระบบของบริษัทสร้างขึ้นและจัดส่งให้แก่ผู้ใช้บริการผ่านบริการ SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการ ซึ่งนำมาใช้สำหรับการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ หรือใช้ในการผูกบัตรเข้ากับบริการอื่นๆ หรือใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นตามที่บริษัทกำหนด
  หมายเลขโทรศัพท์” หมายถึง หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการที่นำมาใช้กับบริการ
 2. วิธีเปิดและใช้บัตรเพื่อการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ
  • 2.1 กรณีผู้ใช้งานประสงค์ที่จะใช้บัตรเพื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ผู้ใช้งานจะต้องเปิดใช้งานบัตรผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney โดยวิธีการดังนี้
   • – กดเมนู “ฉัน” เลือก “ทรูมันนี่/ทรู มาสเตอร์การ์ดของฉัน” เลื่อนไปทางซ้าย และกด “เปิดใช้งาน Mastercard” กรอกหมายเลข Activation No. และหมายเลขบัตร (Card Number) จำนวน 4 หลักสุดท้ายที่ปรากฏด้านหลังบัตร หรือ
   • – กดเมนู “หน้าหลัก” เลือก “เปิดบัตรทรูการ์ด” และกด “เปิดใช้งาน True Mastercard” กรอกหมายเลข Activation No. และหมายเลขบัตร (Card Number) จำนวน 4 หลักสุดท้ายที่ปรากฏด้านหลังบัตร
    ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการควรลงลายมือชื่อของผู้ใช้บริการในแถบลายมือชื่อด้านหลังบัตรทันทีที่ได้รับบัตร
  • 2.2 เติมเงินเข้าบัญชี TrueMoney
  • 2.3 ชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการได้ทันที
   • – กรณีชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการแบบออนไลน์ : ผู้ใช้บริการต้องกรอกหมายเลขบัตร 16 หลัก, เลขรหัส (Card Verification Code : CVC) 3 หลัก ด้านหลังบัตร และวันหมดอายุ (Expiry Date) ที่ปรากฏอยู่บนบัตร เพื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์มของร้านค้า หรือช่องทางออนไลน์อื่นที่ร้านค้ากำหนด
   • – กรณีชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการที่ร้านค้า : ผู้ใช้บริการสามารถใช้บัตรรูดซื้อสินค้าที่ร้านค้าได้ตามปกติ
   • หมายเหตุ: การสมัครใช้บริการตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บัตรทำรายการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการรับสิทธิประโยชน์ของการเป็นผู้ถือบัตรดังกล่าว โดยผู้ใช้บริการสามารถศึกษารายละเอียดสิทธิประโยชน์ของลูกค้าทรูมูฟ เอช, ทรูวิชั่นส์ หรือทรูออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ https://privilege.trueid.net/truecard ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของบัตร ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามได้ผ่านช่องทาง TrueYou call center โทร. 1242
 3. ลักษณะและข้อกำหนดการใช้งานบัตรเพื่อการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ
  • 3.1 ผู้ใช้บริการจะต้องมีบัตร และบัญชี  TrueMoney ก่อนจึงจะสามารถเปิดใช้บัตรเพื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการได้ โดยผู้ใช้บริการซึ่งเป็นเจ้าของบัตรจะต้องเปิดใช้งานบัตรโดยดำเนินการผูกบัตรดังกล่าวเข้ากับ TrueMoney ของตนเอง เท่านั้น ทั้งนี้ บัตร 1 ใบสามารถผูกกับ TrueMoney ได้เพียง 1 บัญชี เท่านั้น
  • 3.2 สามารถใช้บัตรชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการกับร้านค้าที่รับบัตรเครดิต Mastercard
  • 3.3 สามารถซื้อสินค้าและบริการผ่านบัตรได้ตามจำนวนเงินเท่ากับจำนวนเงินในบัญชี TrueMoney ของผู้ใช้บริการที่มีอยู่ ณ ขณะที่ทำรายการ แต่ทั้งนี้ ไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ต่อรายการ ต่อวัน และต่อเดือน ขึ้นอยู่กับระดับการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการได้ดำเนินการไว้ภายใต้บริการ TrueMoney และภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัท นอกจากนี้ หากเงินในบัญชี TrueMoney ของผู้ใช้บริการมีไม่เพียงพอชําระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการ บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในครั้งนั้นได้
   ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบจำนวนเงินได้ที่ https://support.truemoney.com/article-categories/cate-truecard/อย่างไรก็ตาม บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินดังกล่าว ในเวลาใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
  • 3.4 ในการซื้อสินค้าและ/หรือบริการที่ตั้งราคาเป็นสกุลเงินต่างประเทศ เช่น Apple App Store ระบบ Mastercard จะทำการแปลงสกุลเงินเป็นเงินบาทก่อนจะหักเงินในบัญชี TrueMoney และจะมีค่าความเสี่ยงในการแปลงสกุลเงิน 3.5% ซึ่งจะรวมอยู่ในยอดเงินบาทที่หักจากบัญชี TrueMoney แล้ว
  • 3.5 บัตรมีอายุ 5 ปี โดยสามารถตรวจสอบวันหมดอายุได้ที่ด้านหลังบัตร โดยบัตรนี้ไม่สามารถต่ออายุบัตรได้
  • 3.6 การยกเลิกการใช้บัตรเพื่อการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ หรือกรณีบัญชี TrueMoney ถูกระงับ หรือถูกยกเลิก
   • 3.6.1 เมื่อเปิดใช้บัตรแล้ว และมีความประสงค์ที่จะขอยกเลิกการใช้บัตรเพื่อการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ผู้ใช้บริการต้องติดต่อมาที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ TrueMoney (Call Canter) โทร.1240 หรือช่องทางอื่นตามที่บริษัทกำหนด เพื่อแจ้งความประสงค์ในการขอยกเลิกการใช้บัตรเพื่อการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ 
   • 3.6.2 เมื่อผู้ใช้บริการทำการยกเลิกบัญชี TrueMoney หรือบัญชี TrueMoney ของผู้ใช้บริการถูกระงับ หรือถูกยกเลิกโดยบริษัท ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บัตรที่ผูกกับบัญชี TrueMoney ที่ถูกยกเลิกหรือถูกระงับ ในการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการใดๆ ได้
   • 3.6.3 ผู้ใช้บริการสามารถอายัดการใช้งานบัตรผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney ได้ที่เมนู “เปิดใช้บัตร Mastercard” แล้วเลือกบัตรที่ต้องการอายัด และทำการกดปุ่มปิดบัตร หรือสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์  TrueMoney (Call Center) โทร.1240 หรือช่องทางอื่นตามที่บริษัทกำหนด
   • 3.6.4 ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า หากเกิดกรณีการยกเลิกการใช้บัตรเพื่อการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการตามข้อ 3.6.1 หรือการที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการอันเนื่องมาจากเหตุตามข้อ 3.6.2 หรือการอายัดบัตรตามข้อ 3.6.3 จะมีผลให้ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บัตรเพื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการเท่านั้น แต่จะไม่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ตามบัตรที่ผู้ใช้บริการพึงมีในฐานะลูกค้าทรูมูฟ เอช, ทรูวิชั่นส์ หรือทรูออนไลน์
 4. ลักษณะการตัดเงินของร้านค้าบางร้าน
  • 4.1 การผูกบัตรกับบริการของทางร้านค้า จำเป็นต้องผูกบัตรกับบัญชีร้านค้าก่อน เพื่อสามารถทำการตัดเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการได้ในภายหลัง ได้แก่ Apple App Store และ Google Play Store ซึ่งทาง Apple และ Google จะทำการทดลองตัดเงินก่อน เพื่อตรวจสอบว่าบัตรนั้นสามารถใช้งานได้จริง และเมื่อผูกบัตรกับทางร้านค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
   • – สำหรับ Apple App Store ทาง Apple จะทำการทดลองตัดเงินประมาณ 1 ดอลลาร์สหรัฐ (US Dollars) และจะคืนเงินกลับภายใน 4 วัน
   • – สำหรับ Google Play Store ทาง Google จะทดลองตัดเงินประมาณ 1 ดอลลาร์สหรัฐ (US Dollars) และจะคืนเงินกลับภายใน 1 ชั่วโมง
   • ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงควรเตรียมเงินในบัญชี TrueMoney ให้เพียงพอต่อการทดลองตัดเงิน เพื่อให้การผูกบัตรกับบริการของทางร้านค้าสำเร็จ
  • 4.2 การชำระเงินเมื่อซื้อสินค้าจาก Google Play Store ทาง Google จะทำการหักเงินทันทีที่ผู้ขอใช้บริการกดสั่งซื้อ
  • 4.3 การชำระเงินเมื่อซื้อสินค้าจาก Apple App Store ทาง Apple จะทำการหักเงินตามเงื่อนไขดังนี้
   • – เมื่อซื้อสินค้าในครั้งแรกที่มียอดตั้งแต่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ (US Dollars) ทาง Apple จะทำการตัดเงินจากบัตรทันที
   • – เมื่อซื้อสินค้าในครั้งแรกและครั้งถัดๆ ไป Apple จะยังไม่ทำการตัดเงินทันที และคงค้างยอดเงินเอาไว้ก่อน โดยจะทำการหักเงินที่ค้างชำระจากบัตรทีเดียว เมื่อเวลาผ่านไปครบ 3 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า
 5. การใช้บัตรซื้อสินค้าและ/หรือบริการ
  • 5.1 กรณีใช้บัตรที่ร้านค้า โปรดตรวจสอบรายละเอียดในใบยืนยันการทำรายการ (Sales Slip) ให้ถูกต้องก่อนลงนาม เช่น วันที่ จำนวนเงิน และลงนามให้เหมือนลายมือชื่อที่ปรากฏหลังบัตร
  • 5.2 กรณีใช้บัตรทางโทรศัพท์ อย่าแจ้งหมายเลขบัตร, วันหมดอายุ, หมายเลข CVC และ/หรือข้อมูลส่วนตัว หากไม่ได้ซื้อสินค้าและ/หรือบริการ
  • 5.3 กรณีใช้บัตรผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โปรดเก็บหลักฐานการซื้อสินค้าและ/หรือบริการไว้ทุกครั้ง และอย่าสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการจากช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้แจ้งที่อยู่ของผู้ขาย
  • 5.4 กรณีใช้บัตรซื้อสินค้าแล้วมีการคืนสินค้าให้แก่ผู้ขาย โปรดเก็บหลักฐานการส่งคืนและการรับคืนสินค้าจากผู้ขายไว้ทุกครั้ง
  • 5.5 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้บัตรทำรายการใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้บริการยอมรับว่าไม่สามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการดังกล่าวได้ และผู้ใช้บริการต้องผูกพันตามรายการดังกล่าวทุกประการ ยกเว้นแต่ในกรณีที่ผู้ขาย/ผู้ให้บริการตกลงยินยอมให้มีการคืนสินค้าและ/หรือบริการ และได้แจ้งให้บริษัททราบ หรือเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเท่านั้น
  • 5.6 กรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นลูกค้าทรูมูฟ เอช, ทรูวิชั่นส์ หรือทรูออนไลน์ จะได้รับ TruePoint จากการใช้บัตรชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ
 6. คำรับรองของผู้ใช้บริการ
  • 6.1 ผู้ใช้บริการรับทราบว่าบริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการซื้อสินค้าและ/หรือบริการตามคำสั่งของผู้ใช้บริการเท่านั้น บริษัทไม่มีส่วนรู้เห็นในสัญญา ข้อกำหนด หรือสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการและผู้ขาย/ผู้ให้บริการมีต่อกัน ดังนั้น หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้สินค้าและ/หรือบริการ, ความชำรุดบกพร่องของสินค้าและ/หรือบริการ หรือเกิดข้อพิพาทใด ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการติดต่อกับผู้ขายหรือผู้ให้บริการของสินค้าและ/หรือบริการเหล่านั้นด้วยตนเอง โดยไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด
  • 6.2 ผู้ใช้บริการรับรองว่าเป็นผู้ใช้บริการบัตร และประสงค์จะเปิดใช้บัตร เพื่อใช้เป็นช่องทางในการชำระค่าสินค้าและ/ หรือค่าบริการต่างๆ กับร้านค้าที่รับบัตร MasterCard และยินยอมให้บริษัทหักเงินจากบัญชี TrueMoney เพื่อชำระหนี้ค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งหนี้อื่นใดที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการดังกล่าว
  • 6.3 ผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อความและ/หรือข้อมูลในการสมัครใช้บริการ และ/หรือเอกสารใดๆ ที่จัดส่งให้แก่บริษัทถูกต้องตรงความจริงทุกประการ และผู้ใช้บริการยินยอมให้ข้อมูลและเอกสารหลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการบัตร และ/หรือ บริการ TrueMoney ตามที่บริษัทร้องขอ และความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป
  • 6.4 ผู้ใช้บริการตกลงเก็บใบยืนยันการทำรายการ (Sales Slip) ไว้เป็นหลักฐาน ทุกครั้งที่มีการใช้บัตรในการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ (ถ้ามี)
  • 6.5 ผู้ใช้บริการรับรองว่า ผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของบัญชี TrueMoney ที่ใช้สำหรับเปิดใช้บัตร และเป็นผู้เปิดใช้บัตร ตลอดจนเป็นเจ้าของบัตรที่ใช้งานบัตรแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ผู้ใช้บริการจะเก็บรักษาบัตร หมายเลขบัตร หมายเลข Activation No. วันหมดอายุ หมายเลข CVC และข้อมูลอื่นๆ บนบัตร รวมทั้งรหัสผ่าน OTP ไว้เป็นความลับและปกปิดมิให้ผู้อื่นล่วงรู้
   หากมีรายการหักเงินจากบัญชี TrueMoney ของผู้ใช้บริการผ่านบริการ อันเกิดจากการใช้บัตร หรือนำหมายเลขบัตร หมายเลข Activation No.  วันหมดอายุ หมายเลข CVC ข้อมูลอื่นๆ บนบัตร หรือ รหัสผ่าน OTP ของผู้ใช้บริการไปใช้ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยผู้ใช้บริการเอง หรือในกรณีที่ผู้ใช้บริการอนุญาตให้ผู้อื่นนำบัตร หมายเลขบัตร หมายเลข Activation No.  วันหมดอายุ หมายเลข CVC ข้อมูลอื่นๆ บนบัตร หรือรหัสผ่าน OTP ของผู้ใช้บริการไปใช้ หรือผู้ที่แอบอ้างนำบัตร หมายเลขบัตร หมายเลข Activation No.  วันหมดอายุ หมายเลข CVC ข้อมูลอื่นๆ บนบัตร หรือ รหัสผ่าน OTP ของผู้ใช้บริการไปใช้ ไม่ว่าด้วยความตั้งใจหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้บริการ ให้ถือว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์มีผลผูกพันผู้ใช้บริการ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบทุกประการ โดยจะไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องให้บริษัทต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแต่อย่างใด
  • 6.6 ผู้ใช้บริการรับทราบว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อกรณีที่บัตรชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ทุกกรณี
  • 6.7 ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมชําระค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม (เช่น ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน ค่าออกบัตรใหม่ทดแทนใบเดิม) จากการใช้บริการตามอัตราที่บริษัทกําหนด โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ https://www.truemoney.com/rates/ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม ได้โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม ให้แก่บริษัทตามที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทหักเงินในบัญชี TrueMoney เพื่อชำระค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม ดังกล่าวในวันที่ถึงรอบกำหนดชำระได้ทันที โดยผู้ใช้บริการตกลงที่จะคงจำนวนเงินในบัญชี TrueMoney เพื่อให้เพียงพอต่อการหักเงินเพื่อชำระค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมดังกล่าว และเมื่อบริษัทได้รับชำระค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะทำการส่งใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ใช้บริการไว้เป็นหลักฐาน โดยส่งผ่านช่องทางข้อความ (Inbox) ซึ่งอยู่ในแอปพลิเคชัน TrueMoney หรือช่องทางอื่นตามที่บริษัทกำหนด
  • 6.8 บริษัทจะให้บริการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่พึงพอใจ ดังนั้น หากการให้บริการใดๆ ของบริษัทเกิดความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ว่าเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ รวมทั้งระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดๆ ผู้ใช้บริการตกลงไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท
  • 6.9 ผู้ใช้บริการรับรองว่าจะไม่ใช้บริการในการทําธุรกรรมทางการเงินที่มีวัตถุประสงค์อันมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการพนัน การค้าบริการทางเพศ การฟอกเงิน รวมถึงการกระทําซึ่งมีลักษณะฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชน ละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือเป็นการกระทําผิดกฎหมายอื่นใด ดังนั้น หากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่บริษัท หรือบริษัทถูกเรียกร้องให้ต้องรับผิดใด ๆ จากการที่ผู้ใช้บริการทําธุรกรรมทางการเงินผ่านบริการของบริษัทเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัททุกประการ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น
  • 6.10 ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมและรับทราบว่าบริษัทอาจนำข้อมูลเกี่ยวกับบัตรที่ผู้ใช้บริการได้ผูกไว้กับบัญชี TrueMoney ของผู้ใช้บริการ ไปแสดงเป็นช่องการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันอื่นหรือ website อื่นที่เป็นของคู่ค้าของบริษัท ทั้งนี้ ก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระสินค้าและ/หรือบริการให้แก่ผู้ใช้บริการ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 7. ข้อตกลงทั่วไป
  • 7.1 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามเงื่อนไขการใช้บริการ ซึ่งการใช้บริการของผู้ใช้บริการถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โดยบริษัทอาจแก้ไข หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้บริการได้ ไม่ว่าในเวลาใด โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ และการที่ผู้ใช้บริการใช้บริการต่อไปภายหลังจากที่มีการแก้ไข หรือเพิ่มเติมดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไข หรือเพิ่มเติมในแต่ละครั้ง
  • 7.2 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในทุกกรณีต่อความสูญหาย หรือเสียหาย ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเกิดขึ้นกับข้อมูลในโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใด อันเนื่องจากการใช้บริการของผู้ใช้บริการ
  • 7.3 บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือยกเลิกการบริการ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราว หรือตลอดไปได้ตลอดเวลา โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • 7.4 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ หรือยกเลิกการให้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีดังต่อไปนี้
   • 7.4.1 TrueMoney ของผู้ใช้บริการถูกยกเลิกหรือระงับบริการด้วยเหตุใดก็ตาม หรือ
   • 7.4.2 ผู้ใช้บริการใช้เอกสารปลอม หรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จในการใช้บริการ รวมถึงการแจ้งข้อมูล หรือแสดงเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ หรือแสดงเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทร้องขอ หรือ
   • 7.4.3 ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตาย หรือ
   • 7.4.4 ผู้ใช้บริการเป็นบุคคลที่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัด ทรัพย์สิน หรือเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือถูกกล่าวหา หรือถูกสงสัยว่าเป็นผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย หรือ
   • 7.4.5 บริษัทมีเหตุสงสัยว่าผู้ใช้บริการกระทำความผิด หรือพยายามกระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนด หรือ กระทำการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท หรือบุคคลอื่นใด หรือ
   • 7.4.6 กรณีที่หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการที่ใช้ลงทะเบียนบัญชี TrueMoney หรือที่ใช้กับบริการนี้ถูกยกเลิก ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม และเมื่อบริษัทได้รับแจ้งถึงข้อมูลของการยกเลิกการใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หรือ
   • 7.4.7 ผู้ใช้บริการประพฤติผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หรือ
   • 7.4.8 เงินในบัญชี TrueMoney ของผู้ใช้บริการไม่เพียงพอให้บริษัทหักค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมของบริการ ตามจำนวนที่บริษัทเรียกเก็บ หรือ
   • 7.4.9 บริษัทได้ทราบว่าผู้ใช้บริการตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถตามกฎหมาย และไม่ได้รับความยินยอมจาก หรือกระทำการแทนโดยผู้ดูแลตามกฎหมายของผู้ใช้บริการในการสมัครและใช้บริการตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หรือ
   • 7.4.10 ผู้ใช้บริการมีการโต้แย้งหรือเรียกร้องชดใช้ค่าเสียหายกับทางบริษัท จากเหตุที่ระบุในข้อ 6.5 หรือ
   • 7.4.11 บริษัทพบว่ามีความจำเป็นในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและการรักษาความปลอดภัยแก่บัตรของผู้ใช้บริการ
   • 7.4.12 ในกรณีที่บริษัทมีเหตุอันควรสงสัย หรือบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ บริษัทอาจติดต่อเพื่อร้องขอให้ผู้ใช้บริการชี้แจงข้อมูล นำส่งเอกสารหลักฐาน หรือเอกสารใด ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้บริษัทพิจารณา หากผู้ใช้บริการไม่ดำเนินการตามที่บริษัทร้องขอภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด หรือบริษัทได้รับข้อมูล เอกสารหลักฐาน หรือเอกสารใด ๆ เพิ่มเติม จากผู้ใช้บริการแล้ว และบริษัทเห็นว่าผู้ใช้บริการเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามที่ระบุในข้อ 7.4 นี้ หรือ
   • 7.4.13 บริษัทจำเป็นต้องยุติความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการด้วยเหตุผลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
    หรือเหตุอื่นๆ ตามที่บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดอันเนื่องมาจากการระงับ และ/หรือยกเลิกการให้บริการดังกล่าว
  • 7.5 บริษัทมีฐานะเป็นเพียงผู้ให้บริการบัตร ซึ่งให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney และช่องทางอื่นๆ (ถ้ามี) ตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น บริษัทไม่มีส่วนรู้เห็น หรือมีส่วนร่วม หรือให้การสนับสนุนในการกระทำการใดๆ ของผู้ใช้บริการ อันเกี่ยวกับการใช้บริการ และ/หรือการใช้แอปพลิเคชัน TrueMoney รวมถึงช่องทางอื่นๆ ดังกล่าว
   หากผู้ใช้บริการได้กระทำการใดๆ ไม่ว่าจะด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตาม อันเป็นการกระทำผิดกฎหมาย และ/หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบต่อการกระทำ และ/หรือความเสียหายต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ได้รับความเสียหายเองโดยตรงทั้งสิ้น
  • 7.6 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ ก็ตามอันเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นใดก็ตาม อันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้บริการปกปิดข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงแก่บริษัท หากผู้ใช้บริการปกปิดข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับกับความเป็นจริงดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอกทั้งสิ้น
  • 7.7 ถ้าข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดๆ ของเงื่อนไขการใช้บริการนี้เป็นโมฆะ หรือไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายใดๆ ให้ถือว่าข้อกำหนด หรือเงื่อนไขอื่นๆ ของเงื่อนไขการใช้บริการที่สมบูรณ์แยกจากส่วนที่เป็นโมฆะ หรือไม่สมบูรณ์ และมีผลใช้บังคับได้ต่อไป
  • 7.8 ในกรณีที่บริษัทไม่บังคับใช้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดของเงื่อนไขการใช้บริการนี้ จะไม่กระทบถึงสิทธิของบริษัทในการบังคับใช้ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขนั้นในภายหลัง และการสละสิทธิในการกระทำผิดข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดของผู้ใช้บริการ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิในการกระทำผิดข้อกำหนด หรือเงื่อนไขดังกล่าวครั้งต่อไป หรือการสละสิทธิในข้อกำหนด หรือเงื่อนไขอื่นใด
  • 7.9 การแปลเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ไม่ว่าจะแปลเป็นภาษาใดก็ตาม มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกของผู้ใช้บริการเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาใดๆ ที่จะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการใช้บริการ ในกรณีที่มีข้อความขัดแย้งกันระหว่างฉบับภาษาไทยและภาษาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาไทย ให้ยึดข้อความตามภาษาไทย
  • 7.10 เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย โดยไม่ต้องคำนึงถึงบทบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย
 8. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า บริษัทอาจดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลตามบัตรประชาชน ข้อมูลที่จำเป็นในการติดต่อ และ/หรือที่ผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้แก่บริษัท และ/หรือที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท และ/หรือที่บริษัทได้รับหรือเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นหรือบุคคลอื่นใดโดยถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาคำขอเปิดและใช้บัตรเพื่อใช้ในการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ การใช้บริการ การให้บริการช่วยเหลือ การติดต่อสอบถาม การทำสถิติ การวิเคราะห์วิจัยข้อมูลเพื่อพัฒนาบริการ หรือมุ่งเน้นให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่ดี การป้องกันการทุจริตและการรักษาความปลอดภัยแก่บัตรของผู้ใช้บริการ รวมถึงการดำเนินการใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ผ่านช่องทางการติดต่อที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้ ซึ่งบริษัทมีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการให้บริการ และผู้ใช้บริการรับทราบว่าบริษัทอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่นิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมบริษัทหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท และนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใดที่บริษัทเป็นคู่สัญญาหรือมีนิติสัมพันธ์ด้วย ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคคลภายนอกซึ่งมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งภายในและนอกประเทศ ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลนอกประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทรับรองว่าบริษัทจะดำเนินการให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
  ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบและศึกษารายละเอียดอื่น ๆ ผ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ได้ที่นี่

แนะนำบริการ

TrueMoney WeCard คือ บัตรประเภท Prepaid Mastercard ที่เชื่อมต่อเงินในบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท เข้ากับระบบของ Mastercard เป็นบัตรที่ใช้งานง่าย สะดวกสบายในการชำระค่าสินค้าหรือบริการ แม้ไม่มีบัตรเครดิต คุณก็สามารถใช้ซื้อของออนไลน์ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านร้านค้าที่รับบัตร Mastercard พร้อมสิทธิประโยชน์ที่มากมาย

สมัครใช้งานบัตร TrueMoney WeCard ได้ทันที ผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet สามาถควบคุมการใช้จ่าย เพียงเติมเงินเท่าที่คุณต้องการใช้ จะเปิดหรือปิดการทำงานของบัตรก็ทำได้ง่ายๆ เพียงปลายนิ้ว มีระบบที่ปลอดภัยระดับเดียวกับบริการธนาคารออนไลน์ ให้คุณมั่นใจได้ทุกการใช้จ่าย

ใช้งานง่ายแค่ 3 ขั้นตอน

 1. เปิดใช้งานบัตร TrueMoney WeCard
 2. เติมเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท
 3. เลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการได้ทันที
  – เพียงใส่หมายเลขบัตร TrueMoney WeCard 16 หลัก
  – เลขรหัส (CVC) 3 หลัก ด้านหลังบัตร
  – วันหมดอายุ (Expiry Date) ที่ปรากฏอยู่บนบัตร

ข้อกำหนดการให้บริการ

 1. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 1 เลขหมาย สามารถเปิดใช้งานบัตร TrueMoney WeCard ได้ 1 บัตร
 2. สามารถใช้บัตร TrueMoney WeCard ชำระค่าสินค้าหรือบริการบนร้านค้า e-Commerce ที่รับบัตรเครดิต Mastercard
 3. สามารถซื้อสินค้าและบริการผ่านบัตร TrueMoney WeCard ได้ตามจำนวนวงเงิน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัท
 4. TrueMoney WeCard ใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการบนร้านค้า e-Commerce ที่ใช้ช่องทางการรับชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
 5. ในการซื้อสินค้าที่ตั้งราคาเป็นสกุลเงินต่างประเทศ เช่น Apple App Store ระบบ Mastercard จะทำการแปลงสกุลเงินเป็นเงินบาทก่อนจะหักเงินในบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท และจะมีค่าธรรมเนียมและค่าความเสี่ยงในการแปลงสกุลงิน 3.5% ซึ่งจะรวมอยู่ในยอดเงินบาทที่หักจาก บัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท แล้ว

ลักษณะการตัดเงินของร้านค้าบางร้าน

 1. การเชื่อมต่อบัตร TrueMoney WeCard กับบริการของทางร้านค้า จำเป็นต้องเชื่อมบัตรกับบัญชีร้านค้าก่อน เพื่อสามารถทำการตัดเงินซื้อสินค้าได้ในภายหลัง ได้แก่ Apple App Store และ Google Play Store ซึ่งทาง Apple และ Google จะทำการทดลองตัดเงินก่อน เพื่อตรวจสอบว่าบัตรนั้นสามารถใช้งานได้จริง และเมื่อเชื่อมต่อบัตรกับทางร้านค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  – สำหรับ Apple App Store ทาง Apple จะทำการทดลองตัดเงินประมาณ 35 บาท และจะคืนเงินกลับภายใน 4 วัน
  – สำหรับ Google จะทดลองตัดเงินก่อน 40 บาท และจะคืนเงินกลับภายใน 1 ชั่วโมง
  ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงควรเตรียมเงินในบัญชีทรูมันนี่ วอลล็ท ให้เพียงพอ เพื่อให้การเชื่อมต่อบัตร TrueMoney WeCard กับบริการของทางร้านค้าสำเร็จ
 2. การชำระเงินเมื่อซื้อสินค้าจาก Google Play Store ทาง Google จะทำการหักเงินทันทีที่กดสั่งซื้อ
 3. การชำระเงินเมื่อซื้อสินค้าจาก Apple App Store ทาง Apple จะทำการหักเงิน
  – เมื่อซื้อสินค้าในครั้งแรกที่มียอดตั้งแต่ 350 บาทขึ้นไป ($10) ทาง Apple จะทำการตัดเงินจากบัตรทันที
  – เมื่อซื้อสินค้าในครั้งแรกและครั้งถัดๆไป Apple จะยังไม่ทำการตัดเงินทันที และคงค้างยอดเงินเอาไว้ก่อน โดยจะทำการหักเงินที่ค้างชำระจากบัตรทีเดียว เมื่อเวลาผ่านไปครบ 3 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้าในครั้งแรก

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ TrueMoney WeCard

1) ข้อตกลงทั่วไป

 1. ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ มีผลใช้บังคับระหว่าง บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการ” กับ ผู้ใช้บริการ TrueMoney ที่เปิดใช้บริการบัตร TrueMoney WeCard ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ“
 2. ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนและปฏิบัติตามขั้นตอนการเปิดใช้งานบัตร TrueMoney WeCard ตามที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการบัตร TrueMoney WeCard และบริการ TrueMoney ทุกประการ
 3. ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะปฏิเสธการเปิดใช้งานบัตร TrueMoney WeCard หรือยกเลิกการใช้งานบัตร TrueMoney WeCard ได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้า

2) คำนิยาม

 1. “บริการ TrueMoney WeCard” หมายถึง บริการช่องทางชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการต่างๆ บนร้านค้า e-Commerce ที่รับชำระบัตร Mastercard
 2. “หมายเลขบัตร (Card Number)” หมายถึง หมายเลข 16 หลัก ที่ปรากฏบนบัตร TrueMoney WeCard
 3. “หมายเลข CVC” หมายถึง Card Verification Code เป็นหมายเลขลับจำนวน 3 ตัว สุดท้ายที่ปรากฏบนบัตร TrueMoney WeCard
 4. “วันหมดอายุ” หมายถึง วันหมดอายุที่ปรากฏบนบัตร TrueMoney WeCard
 5. “TrueMoney Wallet” หมายถึง กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบริการ TrueMoney ที่เก็บรักษามูลค่าเงินของผู้ใช้บริการไว้ TrueMoney Wallet จึงเป็นเครื่องมือทางการเงินของผู้ใช้บริการ เมื่อผู้ใช้บริการชำระเงินค่าสินค้า หรือค่าบริการต่างๆ ผ่านบริการบัตร TrueMoney WeCard
 6. “รหัสผ่าน OTP” หมายถึง รหัสผ่านแบบใช้ได้ครั้งเดียว (One Time Password) ปรากฏอยู่ในรูปอักษร อักขระ ตัวเลข หรือสัญลักษณ์อื่นใด ที่ระบบของผู้ให้บริการสร้างขึ้นและจัดส่งให้แก่ผู้ใช้บริการผ่านบริการ SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนำมาใช้สำหรับเรียกดูข้อมูลบนบัตร TrueMoney WeCard เช่น หมายเลขบัตร วันหมดอายุ หมายเลข CVC และ ข้อมูลการใช้งาน เป็นต้น โดยผู้ใช้บริการสามารถเรียกดูข้อมูลผ่าน TrueMoney Wallet Application ที่เมนู WeCard / True Card และทำการเลือกบัตร Virtual WeCard
 7. “เลขหมายโทรศัพท์” หมายถึง เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการ ที่นำมาใช้กับบริการบัตร TrueMoney WeCard

3) คำรับรองของผู้ให้บริการ

 1. ผู้ใช้บริการรับรองว่าเป็นผู้ใช้บริการ TrueMoney Wallet และประสงค์จะเปิดใช้บัตร TrueMoney WeCard เพื่อใช้เป็นช่องทางในการชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการต่างๆ บนร้านค้า e-commerce ที่รับบัตร Mastercard และยินยอมให้ผู้ให้บริการหักเงินในบัญชี TrueMoney Wallet เพื่อชำระหนี้ค่าสินค้า หรือค่าบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งหนี้อื่นใดที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการบริการบัตร TrueMoney WeCard
 2. ผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อความและ/หรือข้อมูลในการสมัครใช้บริการ และ/หรือเอกสารใดๆ ที่จัดส่งให้แก่ผู้ให้บริการถูกต้องตรงความจริงทุกประการ และผู้ใช้บริการยินยอมให้ข้อมูลและเอกสารหลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการบัตร TrueMoney WeCard และ/หรือ บริการ TrueMoney ตามที่ผู้ให้บริการร้องขอ และความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป
 3. ผู้ใช้บริการรับรองว่าจะเก็บรักษา หมายเลขบัตร วันหมดอายุ หมายเลข CVC และข้อมูลอื่นๆ บนบัตร TrueMoney WeCard รวมทั้งรหัสผ่าน OTP ไว้เป็นความลับและปกปิดมิให้ผู้อื่นล่วงรู้ หากมีรายการหักเงินจากบัญชี TrueMoney Wallet ของผู้ใช้บริการผ่านบริการบัตร TrueMoney WeCard อันเกิดจากการนำรหัสผ่าน OTP และข้อมูลบนบัตร TrueMoney WeCard ของผู้ใช้บริการไปใช้ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยผู้ใช้บริการเอง หรือในกรณีที่ผู้ใช้บริการอนุญาตให้ผู้อื่นนำ รหัสผ่าน OTP และข้อมูลบนบัตร TrueMoney WeCard ของผู้ใช้บริการไปใช้ หรือผู้ที่แอบอ้างนำรหัสผ่าน OTP และข้อมูลบนบัตร TrueMoney WeCard ของผู้ใช้บริการไปใช้ ไม่ว่าด้วยความตั้งใจหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้บริการ ให้ถือว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์มีผลผูกพันผู้ใช้บริการ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบทุกประการ โดยไม่สามารถโต้แย้งหรือเรียกร้องให้ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแต่อย่างใด